1 Pedro 2

1Chja̱àxìn‑là yijo‑nò xi kjoa̱ ts'e̱n, kjoa̱ chona̱cha̱n, kjoa̱ ts'e̱ xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑la̱, kjoa̱xìtakòn, ngats'iì 'én ndiso. 2Ko̱s'ín t'e̱en koni s'ín ndí i̱xti xi sa̱ kits'iìn nga 'ñó síjé tsjín nga mejèn‑la̱ ko̱ki. K'oa̱á ti̱s'ín 'ñó ti̱nchátsjioò jè 'én‑la̱ Nainá xi nguì 'én tsjeè mé‑ne nga jè ko̱jchá‑nò ko̱ ko̱chrjekàjiìn‑nò kjo̱'in Nainá, 3nga jyeé ki'yaà jñò nga jè Na̱'èn‑ná, 'ñó ndaà xi̱ta̱. 4Jè Jesucristo, jè ngaya‑la̱ jngoò nda̱jo̱ xi tíjnakon, jè xi ochrjekàngui jñà xi̱ta̱, ta̱nga Nainá xó k'oa̱á s'ín jaàjiìn‑ne nga 'ñó tse chjí‑la̱. Jñò, k'e̱ nga binchat'aà chrañà‑là Cristo, 5ti̱koa̱á k'oa̱á s'ín ngaya‑nò koni nda̱jo̱ xi títsa̱jnakon. Nainá tísíkjeén‑nò koni nda̱jo̱ nga tíbíndaà ni'ya tsjeè‑la̱ mé‑ne jñò, no̱'miì tsjeè ko̱ma nga ya̱ si̱xá nga i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo k'oi̱‑là kjo̱tjò Nainá xi jè ndaà sasén‑la̱ koni s'ín okóya Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱. 6K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Chítsejèn‑là, 'a̱n síkíjna jngoaà nda̱jo̱ nga'ñó‑la̱ chrja̱ngui̱‑la̱ ni'ya ján na̱xa̱ndá Sión, xi xó 'a̱n jaàjiìn‑na, xi 'ñó ndaà kji ko̱ 'ñó tse chjí‑la̱. Jè xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, mìkiì ko̱sobà‑la̱. 7Jñò, xi mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ nda̱jo̱ jè, bixón‑nò: 'ñó tse chjí‑la̱. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱, bitasòn‑né koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Jè nda̱jo̱ xi tsachrjekàngui chji̱ne̱chrjó, jè xi nda̱jo̱ sko̱‑la̱ ko̱ma ts'e̱ chrja̱ngui̱‑la̱ ni'ya. 8Ìjngoò k'a tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá ñánda tsò: Nda̱jo̱ jè, kjìn xi̱ta̱ satíngui ko̱ kjìn xi̱ta̱ ki̱xangui. Jñà xi̱ta̱ koi, k'oa̱á s'ín mat'in nga mìkiì síkitasòn koni tsò 'én‑la̱ Nainá; koií ko̱s'ín mat'in‑ne nga k'oa̱á s'ín ok'ìn‑la̱. 9Ta̱nga jñò, xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi xó kitjaàjiìn‑nò. Jñò, no̱'miì xi nìxá‑la Cristo, jè xi xi̱ta̱xá ítjòn tíjna. Jñò, xi na̱xa̱ndá tsjeè‑la̱ Nainá 'mì‑nò, jngoò na̱xa̱ndá xi ya̱ nokjoà‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá mé‑ne nga ko̱ma ki̱nókjoa̱ya‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Nainá xi tsachrjekàjiìn‑nò kjoa̱ ts'e̱ jé ñánda jñò choòn koa̱ ya̱á kisìkítsa̱jna‑nò ñánda iseèn choòn. 10Jñò, nga sa̱ kjòtseé skanda mìtsà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá 'mì‑nò; ta̱nga i̱'ndei̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá 'mì‑nò. Nga sa̱ kjòtseé Nainá mìkiì mahi̱ma̱keè‑nò; ta̱nga i̱'ndei̱, jyeé mahi̱ma̱keè‑nò. 11Jñò ndí 'ndsè xi 'ñó matsjacha‑nò, bítsi'ba‑nò koni xi̱ta̱ xi mì ti̱ nangui‑nò titsa̱jna‑nò xi ta titsa̱bitjaàjtoò i̱ i̱sò'nde, kì kiì biì'nde‑la yijo‑nò kjoa̱ ts'e̱ jé xi síjé yijo‑nò xi kjaán‑ko̱ ini̱ma̱‑nò. 12Ndaà tanguíko̱o yijo‑nò ya̱ i̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Jñà xi̱ta̱ koi, na̱s'ín chja̱jno‑nò i̱'ndei̱, ta̱nga k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Cristo tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá koií kjoa̱‑la̱ nga skoe̱xkon‑nò nga ndaà titsa̱'nè. 13Nga jeya kíjna‑ne Na̱'èn‑ná, ti̱kitasòn‑là ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde xi kjo̱tíxoma tjíya tsja, jñà xi 'ñó 'nga xá tjín‑la̱, xi xi̱ta̱ sko̱‑la̱ títsa̱jna; 14ti̱koa̱ ti̱kitasòn‑là jñà xi gobernador títsa̱jna nga jè xi̱ta̱xá ítjòn síkasén nga tsjá‑la̱ kjo̱'in xi̱ta̱ xi kjoa̱ ótsji; koa̱ jñà xi ndaà s'ín, ndaà síkítsa̱jna. 15Nainá k'oa̱á s'ín mejèn‑la̱ nga jñò, ndaà s'e̱en, mé‑ne jñà xi̱ta̱ xi mìkiì machi̱ya‑la̱ jyò kítsa̱jna‑ne, nìmé 'én ki̱chja̱ xi kondra̱ tsa̱jòn. 16Jñò, k'oa̱á s'ín ti̱jchá yijo‑nò nga titsa̱jnandei̱í‑nò, ta̱nga kì k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn nga tjí'nde‑nò nga ch'o s'e̱en. K'oa̱á s'ín ti̱jchá yijo‑nò nga chi̱'nda‑la̱ Nainá maà. 17Jcha̱xkón yije xi̱ta̱. Ti̱tsjacha xi 'ndsè chibà. Ti̱skón‑chaà Nainá. Jcha̱xkón jè xi xi̱ta̱xá ítjòn tíjna. 18Jñò xi xi̱ta̱ chi̱'nda 'mì‑nò, jcha̱xkón koa̱ ti̱kitasòn‑là nei‑nò. Mìtsà ta jñà nei‑nò xi ndaà síko̱‑nò ko̱ xi beètjò‑nò, ti̱koa̱á ti̱kitasòn‑là jñà xi ch'o síko̱‑nò. 19Ndaà bìtsa̱jna nga nguixko̱n Nainá jñà xi̱ta̱ xi kjo̱'in síkjeiín na̱s'ín mì jé tjín‑la̱ ta jè nga̱tjì‑la̱ nga machi̱ya‑la̱ kó tsò Nainá. 20Jñò, tsà kjo̱'in tsjá‑nò xi̱ta̱ nga jé binchaàtsjioò, ¿mé xi ndaà ki̱tsa̱jna‑nò? Ta̱nga tsà kjo̱'in titsa̱nìkjioón nga ndaà 'nè, ndaà si̱ìkítsa̱jna‑nò Nainá. 21Nga koií xá kiìchja̱‑nò Nainá nga jè Cristo kisìkjeiín kjo̱'in xi kjoa̱ tsa̱jòn. Tsibíjna jngoò‑nò chi̱ba̱ nga k'oa̱s'ín si̱kitasòn koni s'ín kisìkitasòn jè. 22Cristo, ni̱jngoò jé tsohótsji, ko̱ ni̱jngoò 'én ndiso kiìchja̱. 23K'e̱ nga kiìchja̱jno‑la̱ xi̱ta̱, mìkiì tsà kiìchja̱jno ngajo‑la̱. K'e̱ nga kisìkjeiín kjo̱'in, mìkiì tsà koa̱ ti̱s'ín kis'iìn ngajo‑ne. Ta Nainá tsibíya tsja, nga jè xi bíndaàjiìn kjoa̱kixi̱. 24Jè sobà Cristo tsakaje̱n jé‑ná k'e̱ nga kisìtjoòt'aà yijo‑la̱ ya̱ krò, mé‑ne jñá ki̱tsa̱jnakon‑ná nga nìkitasoán xi kjoa̱ kixi̱ nga jyeé titsa̱jnat'aàxìn‑lá kjoa̱ ts'e̱ jé koni tsà jye k'eén. Jè Cristo, koni s'ín kisìkjeiín kjo̱'in nga kitsì'on, jñò kjòndaá‑nò. 25Jñò, nga sa̱ kjòtseé, k'oa̱á s'ín tsitjaà koni orrè xi kisìjchàaxkon ndi̱yá‑la̱, ta̱nga i̱'ndei̱, jyeé inchrobàt'aà‑là Cristo koni jngoò paxtò xi síkinda̱ ini̱ma̱‑nò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\