1 Pedro 3

1K'oa̱á ti̱s'ín tjín i̱t'aà tsa̱jòn xi íchjín 'mì‑nò, nangui titsa̱jna‑là x'i̱n‑nò, mé‑ne jñà xi̱ta̱ x'i̱n‑nò tsà tjín i'nga xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ko̱kjeiín‑la̱, na̱s'ín mìkiì ki̱nókjoa̱ko̱o kjoa̱ ts'e̱ Nainá. K'e̱ nga skoe̱xkon‑nò nga ndaà titsa̱nìjchá yijo‑nò ti̱koa̱á si̱ìkjatjìyaá‑la̱ yijo‑la̱. 2Skótsejèn‑nò nga tsjeè titsa̱nìjchá yijo‑nò nga ndaà yaxkón Nainá. 3Ko̱ kì tà i̱sò'nga‑la̱ yijo‑nò 'ñó ndaà bíndaà, nga 'ñó ndaà bí'ñó tsja̱ skoò, nga ndáto̱n chjí nìkjeén xi nguì oro, nga jñà nikje x'ió‑nò 'ñó xkón kjoàn. 4Majìn, jè xi nchrobájiìn ini̱ma̱‑nò xi ndaà síkatsejèn‑nò, jè‑né xi mìkiì bits'on, jè ini̱ma̱ xi indaàkjoa̱ ko̱ xi 'nchán tíjna. Jè xi 'ñó tse chjí‑la̱ nga nguixko̱n Nainá. 5Nga sa̱ kjòtseé, jñà íchjín xi ndaà kijtseèxkón Nainá nga kiskoòñà‑la̱, k'oa̱á s'ín ndaà tsatsejèn nga nangui tsibìtsa̱jna‑la̱ x'i̱n‑la̱. 6K'oa̱á s'ín kis'iìn Sara nga kisìkitasòn‑la̱ Abraham. K'oa̱á ma‑ne nga ndaà kijtseèxkón nga jè xi Na̱'èn tíjna. Jñò, tsà ndaà 'nè ko̱ tsà nìmé kjo̱xkón tjín‑nò, tje̱‑la̱ Saraá ma. 7Jñò xi x'i̱n 'mì‑nò, ndaà ti̱tsa̱jnako̱o jñà íchjín‑nò nga ndaà kàtachi̱ya‑nò nga ìsa̱á indaàkjoa̱. Ndaà jcha̱xkón íchjín‑nò nga ngásòn tjoé‑nò jè kjo̱ndaà‑la̱ Nainá, jè kjoa̱binachon xi jè Nainá jye tjíndaà‑la̱ nga tsjá‑nò. K'oa̱á s'ín t'e̱en mé‑ne k'e̱ nga nokjoàt'aà‑là Nainá, ni̱mé si̱ìjti‑nò. 8Nga yije kjoa̱ koi, ngats'ioò, ta jngoò kjo̱hítsjeèn kàtas'e‑nò; ti̱jetakòn xinguio̱o; tjòcha t'e̱en xinguio̱o nga 'ndsè chiba; chahi̱ma̱a xinguio̱o; i̱ma̱ kjoa̱ t'e̱en. 9Tsà yá xi ch'o síko̱‑nò, kì k'oa̱á ti̱s'ín 'nè ngajo‑nò. Tsà yá xi 'on chja̱jno‑nò, kì k'oa̱á ti̱s'ín nokjoàjno ngajo‑là. Jñò, ta̱ sa̱á ti̱jét'aà‑là Nainá nga kàtasíchikon‑t'in; nga jyeé 'yaà nga koií xá kinokjoá‑nò nga Nainá si̱ìchikon‑t'in‑nò. 10Nga: Jè xi mejèn‑la̱ nga tsja s'e‑la̱ nga tíjnakon, nga mejèn‑la̱ skoe̱ na̱chrjein xi ndaà, kàtasíkinda̱ ni̱je̱n‑la̱ nga mì ch'o ki̱chja̱; ko̱ kàtasíkinda̱ tso'ba, nga mì 'én ndiso ki̱chja̱. 11Ti̱nchat'aàxìn‑là kjoa̱ xi ch'o tjín; ndaà t'e̱en. 'Nchán titsa̱jnako̱o xinguio̱o ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi tjín‑nò. 12Nga jè Na̱'èn‑ná tísík'aá xko̱n nga tísíkinda̱ xi xi̱ta̱ kixi̱, tíbinchá líká‑la̱ nga tí'nchré‑la̱ k'e̱ nga chja̱t'aà‑la̱, ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi ch'o s'ín bí'maá‑la̱ i̱sén‑la̱ nga kondra̱ ts'e̱‑né. 13Jñò, tsà kjit'aà na̱chrjein nga ndaà titsa̱'nè, mì yá xi̱ta̱ xi ch'o si̱ìko̱‑nò. 14Ta̱nga mé ta ndaà‑nò tsà kjo̱'in titsa̱nìkjioón ta koi kjoa̱‑la̱ nga kixi̱ 'nè. Ta̱nga ni̱ jngoò xi̱ta̱ tsakjoòn‑là, kì binchaxkón‑là yijo‑nò. 15Jè ti̱kíjna ítjòn Cristo nga jè kàtatíxoma‑nò ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò. Ti̱tsa̱jnandaà nga kjit'aà na̱chrjein mé‑ne nga ko̱ma kéno̱jmíya‑là jñà xi̱ta̱ xi sko̱nanguiya‑nò i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi titsa̱chiñá‑là i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 16K'e̱ nga ki̱nókjoa̱a, indaàkjoa̱ t'e̱en. Cha̱xkón jñà xi kéno̱jmíya‑là, tsjeè kàtìjna kjo̱hítsjeèn‑nò, mé‑ne jñà xi̱ta̱ xi ch'o chja̱jno‑nò nga ndaà 'nè nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ko̱sobà‑la̱ nga jñò chja̱jno‑nò. 17Ìsa̱á ndaà tjín tsà ko̱s'ín mejèn‑la̱ Nainá nga kjo̱'in si̱kjioón k'e̱ nga ndaà 'nè, mì k'oa̱‑ne tsà k'e̱ nga ch'o 'nè. 18Nga skanda jè Cristo, jngoò k'aá kisìkjeiín kjo̱'in k'e̱ nga k'en xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná. Cristo, mìtsà jé tsohótsji; xi̱ta̱ kixi̱‑né; kisìkjeiín kjo̱'in i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi jé tjín‑la̱ mé‑ne nga ko̱ma kji̱ko̱‑ná nguixko̱n Nainá. Yijo‑la̱, jñà xi̱ta̱ kisìk'en, ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱‑la̱ jaáya ìjngoò k'a‑la̱. 19Ko̱ jè Ini̱ma̱‑la̱ Cristo kiì i̱'nde ñánda títsa̱jna ini̱ma̱ xi títsa̱jnaya nda̱yá nga kiìchja̱yajiìn‑la̱. 20Ini̱ma̱ koi, ts'e̱é xi̱ta̱ xi mìkiì kiì'nchréñijon‑la̱ Nainá na̱chrjein ts'e̱ Noé. Nainá tseé kiskoòñà kjoa̱ k'e̱ nga Noé tsibíndaà chitso je. Ya̱ i̱ya chitso, tà jiìn ma‑ne xi̱ta̱ xi itjokàjiìn kjo̱'in nga mìkiì k'en k'e̱ nga ts'a jtsí xkón. 21Ko̱ jè nandá ts'e̱ jtsí xkón, jè ngaya‑la̱ nandá xi ma‑ná bautizar na̱chrjein i̱'ndei̱ nga bitjokàjñaá kjo̱'in. Ta̱nga nga maá bautizar, mìtsà yijo‑ná matsjeè‑ne, jè‑né nga nìjét'aà‑lá Nainá nga tsjeè kàtas'e kjo̱hítsjeèn‑ná. Ko̱ bitjokàjñaá kjo̱'in, koií kjoa̱‑la̱ nga jaáya‑la̱ Cristo, 22ko̱ kiì mijìn ján ngajmiì nga ya̱ tíjnat'aà chrja kixi̱‑la̱ Nainá. Jé tíhotíxoma‑la̱ àkja̱le̱ ko̱ ini̱ma̱ xi tjín‑la̱ kjo̱tíxoma ko̱ ngats'iì xi tjín‑la̱ nga'ñó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\