1 Pedro 4

1Cristo, koni s'ín kisìkjeiín kjo̱'in yijo‑la̱, jñò, ti̱koa̱á mochjeén‑né nga ki̱tsa̱jnandaà nga si̱kjioón kjo̱'in. Nga̱ jè xi jye kisìkjeiín kjo̱'in, ya̱á jyehet'aà jé‑la̱, 2mé‑ne jñà na̱chrjein xi kíjna ìsa̱ i̱sò'nde, k'oa̱á s'ín kàtìjna koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá, mìtsà k'oa̱s'ín kíjna koni s'ín mejèn‑la̱ yijo‑la̱. 3Jyeé 'ñó kjìn na̱chrjein kinìkato nga ch'o ki'nè koni s'ín xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkon Nainá. K'oa̱á s'ín kinìko̱ò yijo‑nò kjoa̱ xi ch'o tjín koni kjoa̱ chijngui, kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑nò, ko̱ kjoa̱ ch'i̱, kjoa̱ ts'e̱ s'eí xi ch'o tjín, ko̱ nga ta xán ki'yò kjit'aà, ko̱ nga xkósòn kiyaxkón nga mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga Nainá. 4I̱'ndei̱ jñà xi̱ta̱ koi, ta maxkón‑la̱ i̱t'aà tsa̱jòn nga mì ti̱ kiì ya̱ tsjahijtako̱‑nò kjoa̱ xi ch'o tjín; bijnòkeè‑nò; ch'oó chja̱jno‑nò. 5Ta̱nga jñà xi̱ta̱ koi, tjínè‑la̱ nga tsjá‑la̱ kinda̱ Nainá; jè Nainá xi tíjnandaà nga koi̱ìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi títsa̱jnakon ko̱ xi jye k'en. 6Koií kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱ ti̱s'ín kis'eno̱jmí‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo jñà xi̱ta̱ xi jye k'en, mé‑ne na̱s'ín jñà yijo‑la̱ kisìkjeiín kjo̱'in koni s'ín bìndaàjiìn xi̱ta̱ i̱sò'nde, ta̱nga jñà ini̱ma̱‑la̱ títsa̱jnakon‑né ni̱ta̱ kjé‑ne koni s'ín tíjnakon kjit'aà Nainá. 7Jyeé tímachrañà nga kjoe̱het'aà i̱sò'nde, koií kjoa̱‑la̱ jñò, ndaà titsa̱jnako̱o kjo̱hítsjeèn‑nò; kjit'aà na̱chrjein tìtsi'ba‑là Nainá. 8Jè xi tíjna ítjòn, jè‑né nga 'ñó tjòcha t'e̱en xinguio̱o. Tsà tjín‑nò kjoa̱tjòcha, ko̱maá si̱jchàat'aà‑là jé‑la̱ xinguio̱o. 9Chjoétjò xi̱ta̱ xinguio̱o k'e̱ nga bijchókon‑nò tsà mejèn‑la̱ nga si̱ìkjáya ya̱ ni'ya‑nò. Tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò; kì ch'o chibàya‑nò. 10Nga jngoò ìjngoò, koni s'ín tjín kjo̱ndaà xi kitsjaà‑nò Nainá, k'oa̱s'ín ti̱si̱ko̱ò xinguio̱o nga ndaà ti̱chjeén, nga kjìn sko̱ya tjín‑ne kjo̱ndaà xi kitjoé‑nò. 11Jè xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín kits'iì‑la̱ nga 'én‑la̱ Nainá ki̱chja̱ya, k'oa̱á s'ín kàtìchja̱ya koni tsò 'én‑la̱ Nainá. Ko̱ jè xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín kits'iì‑la̱ nga si̱ìxá, k'oa̱á s'ín kàtasíxá koni tjín nga'ñó xi tsjá‑la̱ Nainá. Ni̱ta̱ mé xi s'e̱en, k'oa̱á s'ín t'e̱en mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo jeya kíjna‑ne Nainá. Nga ts'e̱é Cristo jè kjoa̱jeya ko̱ ngats'iì nga'ñó xi tjín skanda ni̱ta̱ kjé‑ne. K'oa̱s'ín kàtama. 12Jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, kì maxkón‑nò nga 'ñó 'in tjín kjoa̱ xi nchrobánè‑nò nga tíchìt'aà‑nò. 13Ta̱ sa̱á kàtas'e‑nò kjo̱tsja nga tíhoko̱ chiba‑nò kjo̱'in ts'e̱ Cristo, mé‑ne nga ti̱koa̱ s'e̱‑nò kjo̱tsja k'e̱ nga jcha̱‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱ Cristo. 14Jñò, mé ta ndaà‑nò k'e̱ nga tsà xi̱ta̱ ko̱tít'aà‑nò xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo nga jè kjoa̱jeya‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ya̱á tíjnako̱‑nò. 15Tsà kjo̱'in titsa̱nìkjioón, chítsejèn‑là yijo‑nò, a koií kjoa̱‑la̱ nga ch'o 'nè, nga xi̱ta̱ nìk'eèn, nga chijé 'nè, nga chingájiìn chingá'a kjoa̱. Kì k'oa̱á tjín jé xi binchaàtsjioò. 16Ta̱nga tsà kjo̱'in titsa̱nìkjioón nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo maá, kì masobà‑nò; ta sa̱á jeya ti̱kíjna Nainá nga xi̱ta̱‑la̱ tsò‑nò. 17Jyeé ijchò na̱chrjein nga ko̱ts'ia̱ nga si̱ndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. Tsà jñá tímats'ia̱ ítjòn ko̱‑ná, ¿mé xi ko̱mat'in jñà xi̱ta̱ xi mìkiì síkitasòn 'én ndaà‑la̱ Nainá? 18Jè xi xi̱ta̱ kixi̱, chjá ko̱ma‑la̱ nga ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. ¿Kós'ín ko̱mat'in jñà xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkón Nainá ko̱ xi jé ótsji? 19K'oa̱á ma‑ne, jñà xi̱ta̱ xi kjo̱'in síkjeiín nga ko̱s'ín mejèn‑la̱ Nainá, kì bíkjoàn‑la̱ nga ndaà s'ín. Jè Nainá kàta'ñót'aà takòn nga jè kàtasíkinda̱, nga jè tsibíndaà jñà xi̱ta̱ ko̱ jè síkitasòn‑né koni s'ín tsjá tso'ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\