1 Pedro 5

1Sìjét'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga xi xá ítjòn tjín‑la̱ nga ya̱ síxájiìn‑nò ya̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. Ti̱koa̱á 'a̱n, xi̱ta̱ jchínga‑ná nga xá ítjòn tjín‑na koni jñà xi̱ta̱ koi; kìjtseè‑ná kjo̱'in xi kis'e‑la̱ Cristo; ti̱koa̱á s'e̱é‑na kjoa̱jeya xi i̱skan jcha̱‑la̱. 2Ti̱kinda̱a jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá xi jñò kjònga̱tsja koni tsà orrè; kì kjo̱'ñó 'nè‑là yijo‑nò; ko̱ó kjo̱ndaà‑nò nga ti̱kinda̱a koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. Mìtsà koií kjoa̱ nga tse to̱n si̱kijneè. Tà ko̱ó kjo̱tsja‑nò nga k'oa̱ t'e̱en. 3Kì yatoòn‑jèn jñà xi̱ta̱ xi jñò manga̱tsja koni tsà nei‑la̱ ma. Jñò ti̱ncha ítjòn‑là, ta̱kó‑la̱ ndi̱yá‑la̱ Nainá mé‑ne ko̱ma skíngui‑nò. 4Mé‑ne k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a jè Paxtò ítjòn, tjoé‑nò kjoa̱jeya‑la̱ Nainá koni jngoò corona xi mìkiì fehejno ote‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne. 5Ti̱koa̱ jñò xi i̱xti xo̱ngó 'mì‑nò, ti̱kitasòn‑là jñà xi̱ta̱ jchínga xi otíxoma ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. Ngats'ioò, indaàkjoa̱ tanguíko̱o xinguio̱o, nga: Jè Nainá kondra̱á tíjna‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi 'nga ikon; koa̱ jñà xi̱ta̱ xi indaàkjoa̱ tjín ini̱ma̱‑la̱, tsjá‑la̱ kjo̱ndaà. 6Nangui titsa̱jna‑là Nainá nga tse nga'ñó tjín‑la̱ koni s'ín síko̱‑nò, mé‑ne k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein jè Nainá 'nga si̱ìkítsa̱jna‑nò. 7Tsja Nainá ti̱kítsa̱jnaya ngats'iì kjoa̱ xi makájno‑nò nga jè tísíkinda̱‑nò. 8Ti̱kinda̱a yijo‑nò, kjit'aà na̱chrjein titsa̱jnandaà, nga jè xi̱ta̱ nei̱í xi kondra̱‑nò, k'oa̱á s'ín tsóbandiì‑nò k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò xa xi tíkjindáya nga 'ñó ijò‑la̱, nga tíhótsji yá xi ski̱ne̱. 9Nga ndaà mokjeiín‑nò, 'ñó ti̱ncha‑là xi̱ta̱ nei̱í. Nga jyeé tíjiìn‑nò nga jñà xi̱ta̱ xinguio̱o xi títsa̱jna nga tíjtsa i̱sò'nde, ti̱koa̱á k'oa̱á tjín kjo̱'in xi nchisíkjeiín. 10K'e̱ nga jye ko̱to chiba na̱chrjein nga titsa̱nìkjioón kjo̱'in, jè sobà Nainá si̱ìndaàya‑nò, si̱ìkíjnandaà‑nò, tsjá‑nò nga'ñó, ko̱ kixi̱ si̱ìkítsa̱jna‑nò. Ti̱jé‑ne Nainá xi ko̱ kjoa̱tjòcha‑la̱ kiìchja̱‑ná nga s'e̱‑ná kjoa̱jeya‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne nga Jesucristo titsa̱jnakoa̱á. 11Ts'e̱é Nainá ngats'iì nga'ñó xi tjín skanda ni̱ta̱ kjé‑ne. K'oa̱s'ín kàtama. 12Silvano, xi 'ndsè xan‑la̱, nga kixi̱ tjín xá‑la̱, jè kisìchját'aà‑na nga kiskiì‑nò xo̱jo̱n carta jè. K'oa̱á s'ín tìbìnè‑nò ko̱ tìsìkixi̱ya‑nò nga ngats'iì 'én xi tìsìkasén‑nò, nguì k'oa̱á s'ín tjín kjo̱ndaà‑la̱ Nainá. Kixi̱ titsa̱jnako̱o kjo̱ndaà koi. 13Nchisíhixat'aà‑nò jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi i̱ títsa̱jna Babilonia xi xó ta̱ña kitjaàjiìn‑nò. Ko̱ jè Marcos xi ki'ndí‑na̱ xan‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ti̱koa̱á tísíhixat'aà‑nò. 14Ti̱ixot'aà xinguio̱o nga nguì ko̱ ini̱ma̱‑nò. Kàtas'e‑la̱ kjoa̱'nchán i̱jiìn ini̱ma̱‑nò ngats'ioò xi ya̱ nokjoà‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. K'oa̱s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\