1 Tesalonicenses 4

1Ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, k'oa̱á s'ín tsakoòya‑nòje̱n nga k'oa̱s'ín si̱jchá yijo‑nò koni s'ín sasén‑la̱ Nainá. Ko̱ kixi̱í kjoa̱, jyeé ko̱s'ín titsa̱'nè. Ta̱nga i̱'ndei̱ bítsi'ba‑nòje̱n ti̱koa̱ bìnè‑nòje̱n i̱t'aà ts'e̱ Jesús xi otíxoma‑ná nga ìsa̱ 'ñó ndaà tjiì‑là nga'ñó yijo‑nò nga ko̱s'ín ti̱kitasòn. 2Jyeé tíjiìn‑nò kó s'ín tjín kjo̱tíxoma xi kits'iì‑nòje̱n koni s'ín kitsjaà‑naje̱n Jesucristo xi otíxoma‑ná. 3Jè xi mejèn‑la̱ Nainá nga nguì tsjeè si̱jchá yijo‑nò, mì ti̱ kjoa̱ chijngui si̱s'in‑là. 4Nga jngoò ìjngoò‑nò ti̱kinda̱a yijo‑nò; k'oa̱s'ín ti̱kjeén nga nguì tsjeè ti̱tsa̱jna koni s'ín sasén‑la̱ Nainá. 5Kì biì'nde‑là nga síkijne‑nò jñà kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑nò koni s'ín jñà xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkon Nainá. 6Jñò xi 'ndseé chibá i̱t'aà ts'e̱ Cristo, kì k'oa̱á tjín kjoa̱ xi kaàjñoò mé‑ne nga mì xinguio̱o chóna̱cha̱n‑là nga mì xinguio̱o jcha̱toòn. Tsà k'oa̱s'ín s'e̱en, kjo̱'iín tsjá‑nò Nainá. Jyeé k'oa̱s'ín tsibèno̱jmí‑nòje̱n. 7Nainá mìtsà koi xá kiìchja̱‑ná nga ch'o s'e̱én, jè xi mejèn‑la̱ nga tsjeè ki̱tsa̱jnaá. 8Jè xi ochrjekàngui kjoa̱ koi, mìtsà kjo̱hítsjeèn ts'e̱ xi̱ta̱ ochrjekàngui, kjo̱hítsjeèn ts'e̱ Nainá ochrjekàngui; nga jè xi tsjá‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱. 9Mìkiì mochjeén nga xo̱jo̱n skiìt'aà‑ìsa‑nò xi ts'e̱ kjoa̱tjòcha. Nainá jye tsakóya‑nò kós'ín si̱tjòchaà xinguio̱o nga jngoò ìjngoò. 10Jyeé ko̱s'ín titsa̱'nè nga matsjacha ngats'iì xi̱ta̱ xinguio̱o xi títsa̱jna kóho̱kji ya̱ nangui Macedonia. Ta̱nga k'oa̱á s'ín bìtsi'ba‑nòje̱n nga ìsa̱ ndaà ti̱tsjacha xinguio̱o. 11Tìnè‑là yijo‑nò nga 'nchán ti̱tsa̱jna, kì kjoa̱‑la̱ xinguio̱o chingàjñoò, t'e̱en xá‑nò koni tjín xá xi ma‑nò, koni s'ín jye ki'mì‑nòje̱n ngats'iì kjoa̱ koi. 12Mé‑ne nga skoe̱xkón‑nò jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. Koa̱ jñò, ni̱mé chijat'aà‑nò. 13Ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, mejèn‑naje̱n nga kàtasijiìn‑nò mé kjoa̱ xi mat'in jngoò xi̱ta̱ xi biyaà, mé‑ne nga mì ko̱baá‑nò koni jñà xi̱ta̱ xi ni̱mé nchikoña‑la̱. 14Koni s'ín mokjeiín‑ná nga Jesús k'en, i̱kjoàn jaáya‑la̱, k'oa̱ ti̱s'ín mokjeiín‑ná nga Nainá si̱ìkjaáya‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en, jñà xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. 15Nga̱ koií 'én bèno̱jmíya‑je̱n koni tsò 'én xi tsibíjna Jesús nga jñá xi titsa̱jnakoaán skanda k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná Jesucristo, mìtsà jñá kjiín ítjòn‑lá jñà xi jye k'en. 16Nga̱ jè sobà Na̱'èn‑ná ki̱tjojen ìjngoò k'a‑ne ngajmiì; 'ñó ki̱chja̱ nga tsjá o̱kixi̱, ki̱ná'ya jngoò‑la̱ jta̱ ts'e̱ àkja̱le̱ ítjòn, ko̱ ki̱ná'ya‑la̱ chrjo‑la̱ Nainá; i̱kjoàn jñà xi̱ta̱ xi jye k'en nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, kjoa̱áya ítjòn‑la̱. 17I̱kjoàn jñá xi tákó titsa̱jnakoaán jè na̱chrjein jè, ya̱á tjámijìn‑tje̱n‑koa̱á i̱jiìn ifi nga kixokjoaá Nainá ya̱ i̱jiìn i̱sén. K'oa̱á s'ín ko̱ma nga ya̱ ki̱tsa̱jnakoa̱á Nainá ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 18K'oa̱á ma‑ne nga ti̱je takòn xinguio̱o nga tèno̱jmíya‑là koni tsò jñà 'én koi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\