1 Tesalonicenses 5

1Ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, mìkiì mochjeén nga xo̱jo̱n si̱t'aà‑nò mé na̱chrjein‑ne nga o̱ko̱ma. 2Jñò, nga̱ jyeé ndaà tíjiìn‑nò, jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná Jesucristo, k'oa̱á s'ín kjoi̱í koni jngoò xi̱ta̱ chijé xi f'iì nga ni̱tje̱n k'e̱ nga ni̱yá xi nchikoñaá‑la̱. 3K'e̱ nga ki̱tso̱ jñà xi̱ta̱: “'Nchán titsa̱jnaá, ni̱mé kjoa̱ tjín.” K'e̱é tà ni̱to̱ón ki̱tjojenè‑la̱ kjo̱xkón koni s'ín mat'in jngoò chjo̱ón xi bijchó na̱chrjein‑la̱ nga ki'ndí 'beé, mìkiì ko̱jno‑la̱. 4Ta̱nga jñò ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, mìtsà i̱jiìn jñò titsa̱jnaà jñò. Ko̱ k'oa̱á ma‑ne nga mì k'oa̱á s'ín ko̱mat'ioòn jè na̱chrjein jè, koni ma k'e̱ nga ta ni̱to̱ón fì jngoò xi̱ta̱ chijé. 5Ta̱nga jñò, ngats'ioò, iseèn choòn ñánda titsa̱jnaà, ko̱ na̱chrjein‑né. Nga̱ jñá, mìtsà i̱jiìn jñò titsa̱jnaá ko̱ mìtsà ni̱tje̱n titsa̱jnaá. 6K'oa̱á ma‑ne nga mìkiì k'oa̱ s'e̱én koni s'ín xi̱ta̱ xi kj'ei̱í nga mì titsa̱jnandaà‑jèn mé kjoa̱ xi tjín k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà kjiyijòfè. Mochjeén‑né nga ki̱tsa̱jnandaá koni jngoò xi̱ta̱ xi tíjnakon, xi nguì ndaà tjín ikon. 7Nga jñà xi̱ta̱ xi oyijòfè, k'e̱é oyijòfè k'e̱ nga jñò. Ko̱ jñà xi mach'i̱, k'e̱é mach'i̱ k'e̱ nga jñò. 8Ta̱nga jñá, ya̱á titsa̱jnaá ñánda iseèn choòn. K'oa̱á ma‑ne nga ndaà si̱jchá yijo‑ná. Jè 'én xi mokjeiín‑ná ko̱ jè kjoa̱tjòcha, jñà ko̱si̱ko̱ ini̱ma̱‑ná koni jngoò soldado xi ndaà kijtsa ini̱ma̱‑la̱ jè chrjoa̱ xi 'mì coraza. Ko̱ k'e̱ nga nguì tíjngoò takoán nga chiñá‑lá jè na̱chrjein k'e̱ nga ki̱tjokàjñaá kjo̱'in, jè ngaya‑la̱ tsí'nguién ki̱cha̱ xi osìko̱ sko̱ soldado. 9Nainá mìtsà koi xá jaàjiìn‑ná nga kjo̱'in tsjá‑ná, jé‑né nga ki̱tjokàjñaá kjo̱'in i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. 10Nga jè k'en ngajo‑ná mé‑ne k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne, tsà titsa̱jnakoaán, ko̱ tsà jye k'eén, ya̱á ki̱tsa̱jnakoa̱á. 11K'oa̱á ma‑ne nga ti̱jetakòn ko̱ tjiì‑la nga'ñó xinguio̱o koni s'ín jye titsa̱'nè. 12Ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, nìjé‑nòje̱n kjo̱ndaà, jcha̱xkón xi̱ta̱ xi síxáko̱‑nò nga jñà títsa̱jna ítjòn ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá ko̱ nga okóya‑nò. 13Ndaà jcha̱xkón ti̱koa̱ ndaà ti̱tsjacha xi̱ta̱ koi, jè kjoa̱‑la̱ xá xi s'ín. 'Nchán titsa̱jnako̱o xinguio̱o. 14K'oa̱ ti̱s'ín bìtsi'ba‑nòje̱n ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, ko̱t'ìn‑là nga kàtasíxá jñà xi̱ta̱ xi ta jyò tjíma nga majìn‑la̱ síxá; ti̱'ñó ikon jñà xi indaà tjín ikon; ti̱chját'aà‑là jñà xi tsjìn‑la̱ nga'ñó ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱; ko̱ kàtas'e‑nò kjoa̱tsejta i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 15Tsà k'e̱ nga mé kjoa̱ xi ch'o síko̱‑nò xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, ti̱kinda̱a xinguio̱o nga mì si̱ìjndà ngajo‑ne. Ta̱ sa̱á tìnè‑là yijo‑nò nga kjit'aà na̱chrjein ndaà ti̱ko̱o xinguio̱o ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. 16Kjit'aà na̱chrjein tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò. 17Titsi'ba kjit'aà‑là Nainá. 18Ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne, tjiì kjit'aà‑là kjo̱ndaà Nainá. K'oa̱á s'ín mejèn‑la̱ Nainá nga k'oa̱s'ín s'e̱en ngats'ioò xi mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. 19Kì bichjoá ikòn‑là xá xi s'ín Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 20Kì nachrjekànguioò 'én‑la̱ xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 21Ndaà ndaà chít'aà yije ngats'iì 'én. Jñà ti̱kítsa̱jnatjò xi ndaà tsò. 22Ngats'iì xi ch'o tsò, kì kiì nìkitasòn. 23Jè Nainá xi tsjá kjoa̱'nchán, jngoò k'a tsjeè kàtasíkítsa̱jna‑nò. Ndaà kàtasíkinda̱ ini̱ma̱‑nò, yijo‑nò ko̱ kjo̱hítsjeèn‑nò mé‑ne nga ni̱mé jé s'e̱‑nò jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a jè Jesucristo xi otíxoma‑ná. 24Nga xi̱ta̱ kixi̱‑né jè Nainá xi xó kiìchja̱‑nò, si̱ìkitasòn yijeé kjoa̱ koi. 25'Ndseé ko̱ tichjaá, titsi'batjì‑náje̱n. 26Ti̱ixot'aà ngats'iì xi̱ta̱ 'ndseé nga nguì ko̱ ini̱ma̱‑nò. 27'A̱n, tsja‑nò o̱kixi̱ nga nguixko̱n Na̱'èn‑ná nga kàtaxke̱jiìn‑la̱ xo̱jo̱n jè ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 28Jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\