1 Timoteo 2

1Jè kjoa̱ xi ìsa̱ 'ñó mochjeén, k'oa̱á s'ín tìbìnè‑nò nga titsi'batjiò ngats'iì xi̱ta̱, ti̱nókjoa̱t'aà‑là Nainá, tìtsi'ba‑là Nainá, tjiì‑là kjo̱ndaà i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde. 2Mochjeén‑né nga kítsi'batjiá xi xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ko̱ ngats'iì xi kjo̱tíxoma tjíya tsja mé‑ne nga 'nchán ki̱tsa̱jna‑ná ti̱koa̱ ta̱fì ta̱fì si̱jchá yijo‑ná ti̱koa̱ jcha̱xkoán Nainá ko̱ jcha̱xkoán kjoa̱ xi ndaà tjín. 3K'e̱ nga k'oa̱s'ín s'e̱én ndaà tjín koa̱ ndaà sasén‑la̱ Nainá xi ochrjekátjì‑ná kjo̱'in. 4Nainá, jè xi mejèn‑la̱ nga ngats'iì xi̱ta̱ ki̱tjokàjiìn kjo̱'in ti̱koa̱ si̱jiìn‑la̱ kós'ín tjín xi kjoa̱kixi̱. 5Tà jngoò ma Nainá; ti̱koa̱á tà jngoò ma xi̱ta̱ xi chja̱tjì‑ná i̱t'aà ts'e̱ Nainá, jè xi̱ta̱ xi Jesucristo 'mì. 6K'e̱ nga kichìya na̱chrjein‑la̱ Nainá, Jesucristo kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ nga k'en mé‑ne nga ko̱chjítjì‑ne ngats'iì xi̱ta̱ nga ma ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. K'oa̱á s'ín kis'iìn nga kisijiìn yije‑la̱ xi̱ta̱. 7'A̱án kjònga̱tsja xá jè nga 'a̱n tsibíxáya‑na Cristo nga kichjàya 'én ndaà‑la̱ ti̱koa̱ kokoòya‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío nga ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo ti̱koa̱ skoe̱ xi kjoa̱kixi̱. 'Én kixi̱í xi tìxan‑lè, mìtsà 'én ndiso. 8I̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ x'i̱n, mejèn‑na k'e̱ nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá ni̱ta̱ ñánda i̱'nde títsa̱jna, tsjeè kàtasíkítsa̱jna ini̱ma̱‑la̱ k'e̱ nga skímiìtje̱n‑la̱ tsja Nainá. Kì kjoa̱jti tíjiìn ini̱ma̱‑la̱, koa̱ kì nchikjaán‑kjoò‑jèn. 9Ti̱koa̱ jñà íchjín, jè nikje xi ndaà ok'ìn‑la̱ kàtakjá. Kì nikje chjí ókjá. Kì ta̱xki̱ sí'ñójno sko̱ ko̱ yijo‑la̱ tsojmì xi 'ñó chjí koni ki̱cha̱ oro ko̱ perla. Chiba chiba kàtíndaà yijo‑la̱ mé‑ne nga mì xi̱ta̱ skótsejèn‑jno‑ne. 10Ta̱ sa̱á xá xi ndaà tjín kàtas'ín koni s'ín ok'ìn‑la̱ jñà íchjín xi beèxkón Nainá. 11Jñà íchjín jyò kàtìtsa̱jna k'e̱ nga skóta'yà 'én‑la̱ Nainá; kàta'nchréñijon‑la̱ jè xi okóya. 12'A̱n, mìkiì tsjaà'nde nga jñà íchjín ko̱tìxoma‑la̱ xi xi̱ta̱ x'i̱n koa̱ ko̱kòya‑la̱. Íchjín, jyò kàtìtsa̱jna. 13Koií kjoa̱‑la̱ jè Nainá ítjòn tsibíndaà Adán, i̱skan tsibíndaà Eva. 14Mìtsà jè Adán xi kichona̱cha̱n‑la̱; jè Eva xi chjo̱ón‑la̱. K'oa̱á s'ín komà‑ne nga kisakò jé‑la̱. 15Ta̱nga, jñà íchjín, tsà si̱ìkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá nga s'e̱‑la̱ i̱xti, ki̱tjokàjiín kjo̱'in. Mochjeén‑né nga ndaà ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, nga s'e̱‑la̱ kjoa̱tjòcha, nga tsjeè kítsa̱jnako̱ Nainá koa̱ ndaà si̱ìjchá yijo‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\