1 Timoteo 3

1'Én jè, nguì 'én kixi̱‑né: Tsà tjín jngoò xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ xá nga na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá si̱ìkinda̱, 'ñó ndaà tjín xá xi mejèn‑la̱. 2Jè xi̱ta̱ xi si̱ìkinda̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá mochjeén‑né nga ndaà s'i̱in mé‑ne nga mì yá xi ch'o ki̱tso̱‑la̱. Jngoò chjo̱ón s'e̱‑la̱; jngoò xi̱ta̱ xi indaà tjín ikon; xi̱ta̱ xi ndaà kosòn‑la̱ yijo‑la̱; xi̱ta̱ xi yaxkón nga ndaà tísíjchá yijo‑la̱; xi ndaà sís'in‑la̱ xi̱ta̱ xi bijchókon; xi̱ta̱ xi ndaà ma‑la̱ okóya; 3xi mìtsà xi̱ta̱ ch'i̱; xi mìtsà xi̱ta̱ kjaán‑ko̱; xi mìtsà to̱n chijé kjòtsjakeè. Jè xi̱ta̱ xi mochjeén xi ndaà xi̱ta̱, xi mìtsà kjoa̱siì sís'in‑la̱, xi mìtsà to̱n kájno‑la̱. 4Mochjeén‑né nga ndaà kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ ni'ya‑la̱; ndaà si̱ìkixi̱ i̱xti‑la̱ mé‑ne nga s'e̱‑la̱ kjo̱xkón i̱xti ti̱koa̱ si̱ìkitasòn koni s'ín tsò xi̱ta̱ jchínga‑la̱. 5Tsà mìkiì ma‑la̱ otíxoma‑la̱ xi̱ta̱ ni'ya‑la̱, ¿kó s'ín ko̱ma si̱ìkinda̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo? 6Jè xi síkinda̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá jè xi mochjeén xi kjòtseé kòkjeiín‑la̱, mé‑ne nga mì 'nga ikon ko̱ma‑ne nga mì kjo̱'in s'e̱‑la̱ koni komàt'in xi̱ta̱ nei̱í. 7Mochjeén‑né nga ndaà si̱ìjchá yijo‑la̱ mé‑ne nga skoe̱xkón‑ne jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo nga mì ch'o kíjna, nga mì jè xi̱ta̱ nei̱í si̱ìkijne‑la̱. 8K'oa̱á ti̱s'ín tjín ts'e̱ xi̱ta̱ xi si̱ìkitasòn xá nga si̱ìchját'aà‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, jñà mochjeén xi̱ta̱ xi yaxkón nga ndaà nchisíjchá yijo‑la̱. Mìkiì ko̱ma si̱ìkjatjìya‑la̱ 'én xi chja̱. Mìkiì ko̱ma xán koa̱hijtako̱. Mìkiì ko̱ma to̱n chijé ko̱tsjakeè. 9Mochjeén‑né nga ndaà kàtafìt'aà‑la̱ kjoa̱tjí'ma xi jye tsakó Nainá koni s'ín mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Ti̱koa̱ mochjeén‑né nga tsjeè kàtasíkítsa̱jna kjo̱hítsjeèn‑la̱. 10Jñà xi̱ta̱ xi si̱ìkitasòn xá nga si̱ìchját'aà‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, ítjòn kàtachìt'aà tsà ni̱mé kjoa̱ tjín‑la̱, i̱kjoàn, k'e̱é kàtasíkitasòn. 11K'oa̱á ti̱s'ín tjín ts'e̱ íchjín; mochjeén‑né nga yaxkón nga ndaà nchisíjchá yijo‑la̱. Mì 'én ndiso ki̱chja̱. Indaà k'oe̱è ikon. Ndaà si̱ìkitasòn yije ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. 12Jè xi̱ta̱ xi síkitasòn xá nga síchját'aà‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, mochjeén‑né nga tà jngoò chjo̱ón s'e̱‑la̱. Ndaà kàtatíxoma‑la̱ i̱xti‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ni'ya‑la̱. 13Jñà xi̱ta̱ xi ndaà si̱ìkitasòn xá koi, ìsa̱ ndaà jcha̱xkón koa̱ ìsa̱ 'ñó ndaà s'e̱ ikon koni s'ín mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. 14Mejèn‑na nga kjíkon ni̱to̱n‑lè, ta̱nga tsà koií na̱chrjein‑la̱ ko̱chrjein‑ya‑na, k'oa̱á ma‑ne tìkjiì‑lè xo̱jo̱n jè 15mé‑ne nga jcha̱‑ne kós'ín ki̱tsa̱jnakoa̱á xi̱ta̱ xinguia̱á ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi tíjnakon. Jè na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo tjíya tsja 'én kixi̱‑la̱ Nainá. 16Nguì 'én kixi̱‑né nga 'ñó jeya jè kjoa̱'ma‑la̱ Nainá xi jye tsakó koni s'ín yaxkoán Nainá: Nainá, xi̱ta̱á komà nga j'iì i̱ i̱sò'nde; i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ ki'ya‑la̱ nga tjín‑la̱ kjoa̱kixi̱; jñà àkja̱le̱ kijtseè‑né; 'én‑la̱ kinokjoàyajiìn‑la̱ ngats'iì xi mìtsà xi̱ta̱ judío; nga tíjtsa i̱sò'nde kòkjeiín‑la̱ xi̱ta̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo; jeya kitjoétjò‑ne ján ngajmiì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\