1 Timoteo 4

1Ta̱nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ndaà béno̱jmíya‑ná nga tsò: k'e̱ nga chiba na̱chrjein chija‑ìsa‑la̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Cristo, s'e̱é xi̱ta̱ xi mì ti̱ kiì ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Ya̱á kji̱t'aà‑la̱ ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi kona̱cha̱n koa̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ nei̱í si̱ìkitasòn. 2Jñà kji̱'nchré‑la̱ xi̱ta̱ ndiso xi jò i̱sén tjín‑la̱. Xi̱ta̱ koi, nga jye kjòtájaàjiìn kjo̱hítsjeèn‑la̱, mì ti̱ kinda̱ fìko̱‑ne kjoa̱ch'o xi nchis'ín. 3Jñà xi̱ta̱ koi mìkiì tsjá'nde nga ki̱xan xi̱ta̱. Ti̱koa̱á tjín tsojmì xi ma chine, mìkiì tsjá'nde nga ko̱ma chji̱ne̱. Ta̱nga tsojmì koi, Nainá tsibíndaà nga tjí'nde‑la̱ nga ko̱ma ski̱ne̱ xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ ko̱ xi ndaà tíjiìn‑la̱ kjoa̱kixi̱. K'e̱ nga ski̱ne̱ tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá. 4Ngats'iì tsojmì xi Nainá tsibíndaà, ndaà‑né, mìkiì ko̱ma ki̱náchrjenguiaá. Ko̱ma si̱kjeén yije tsà k'oi̱‑lá kjo̱ndaà Nainá k'e̱ nga si̱kjeén. 5Jè 'én‑la̱ Nainá si̱ìtsjeè tsojmì k'e̱ nga ki̱nókjoa̱t'aà‑lá. 6Ji̱, tsà k'oa̱s'ín ko̱kóya‑la̱ jñà xi̱ta̱ xinguia̱á kjoa̱ koi, 'ñó ndaà si̱xát'aà‑la̱ Cristo Jesús. Ska̱sòn‑ìsa̱ kjo̱hítsjeèn‑lè i̱t'aà ts'e̱ 'én xi mokjeiín‑ná ko̱ kjo̱hítsjeèn xi ndaà tjín xi ndaà tì'mìtji̱ngui‑la̱. 7Ta̱nga kì ta̱xki̱ nìs'in‑la̱ 'én jchínga ts'e̱ i̱sò'nde xi nìmé chjí‑la̱ xi tà kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱. Tìnè‑la̱ yijo‑lè nga cha̱xkoín Nainá. 8Tsà kínè‑lá yijo‑ná nga k'oi̱‑lá nga'ñó, sakó chiba‑la̱ kjo̱ndaà, ta̱nga tsà kínè‑lá ini̱ma̱‑ná nga ndaà jcha̱xkoán Nainá, ìsa̱á sakó‑ná kjo̱ndaà xi mochjeén‑ná nga kjit'aà na̱chrjein. Sakó‑ná kjo̱ndaà i̱ i̱t'aà nangui ko̱ nga ko̱ma i̱skan ti̱koa̱á sakó‑ná ján ngajmiì. 9'Én koi, 'én kixi̱‑né. Mochjeén‑né nga kàtakjeiín yije‑la̱ xi̱ta̱. 10Koií k'oa̱s'ín bìnè‑lá xá yijo‑ná, ti̱koa̱ nìkjiaán kjo̱'in nga jè titsa̱chiñá‑lá Nainá xi tíjnakon xi ma‑la̱ ochrjekàjiìn kjo̱'in ngats'iì xi̱ta̱. Jñà‑né xi ki̱tjokàjiìn kjo̱'in xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 11K'oa̱á s'ín tatìxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱, k'oa̱ tì s'ín ta̱kóya‑la̱ 'én koi. 12Kì yá xi ochrjekàngui‑lè na̱s'ín nguì sa̱ i̱xti‑ìsi. Ya̱ i̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ji̱, ndaà t'in ítjoìn mé‑ne skíngui‑ne kós'ín nokjoì, kós'ín 'nì, kós'ín tjòcha 'yi Nainá ko̱ xi̱ta̱, [kós'ín ndaà tíjna ini̱ma̱‑lè], kós'ín mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Nainá, kós'ín tsjeè tìnìjchí yijo‑lè nga nguixko̱n Nainá. 13Skanda k'e̱ nga kìjchokon‑lè, k'oa̱á s'ín t'i̱in: tìxke̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱ 'én‑la̱ Nainá; tìnè‑la̱ nga 'ñó kàt'eé‑la̱ ikon; ti̱koa̱ ta̱kóya‑la̱. 14Kì nìjchàajiìn‑jèn nga si̱xát'aà‑la̱ Nainá i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tjò xi kitjoé‑lè k'e̱ nga jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá tsohósòn‑lè tsja nga jñà kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá i̱t'aà tsi̱ji. 15I̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi, kjit'aà na̱chrjein ti̱yakoi̱i, ti̱koa̱ ti̱xákoi̱i mé‑ne nga skoe̱ yije‑ne xi̱ta̱ nga ndaà tímajchíngakoi̱i. 16Ndaà ti̱kindi̱i yijo‑lè mé xi 'nì. Ti̱koa̱ t'i̱in kinda̱ jè 'én xi okoòya‑la̱ xi̱ta̱. Kixi̱ ti̱jni. Tsà k'oa̱s'ín si̱kitasoìn, ngaji̱, ki̱tjokàjiìn kjo̱'in; ti̱koa̱á ki̱tjokàjiìn kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi 'nchré‑lè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\