1 Timoteo 5

1Jñà xi̱ta̱ xi jye 'ñó jchínga, kì ta̱xki̱ nìkaká‑la̱; k'oa̱á s'ín tèno̱jmíya‑la̱ koni tsà na̱'èn‑lè ma; ti̱koa̱ jñà xi ìsa̱ i̱xti‑ìsa, k'oa̱á s'ín tèno̱jmíya‑la̱ koni tsà 'ndsì ma. 2Jñà íchjín xi jye 'ñó jchínga, k'oa̱á s'ín tèno̱jmíya‑la̱ koni tsà nea̱‑lè ma. Jñà xi íchjín i̱xti k'oa̱á s'ín tèno̱jmíya‑la̱ koni tsà tichji ma nga nguì tsjeè tíjna kjo̱hítsjeèn‑lè. 3Ti̱si̱ko̱ò jñà íchjín xi jye k'en x'i̱n‑la̱ tsà kixi̱ kjoa̱ nga tsjìn xi osìko̱. 4Tsà tjín íchjín ka'àn xi tjín‑la̱ i̱xti, ko̱ tsà tjín‑la̱ i̱xti 'ndei̱í, i̱xti koi, ítjòn kàtasíkitasòn ya̱ ni'ya‑la̱ kós'ín beèxkón Nainá. Kàtasìko̱ xi̱ta̱ xíkjín, mé‑ne nga tsjá ngajo‑la̱ kjoa̱tjòcha ts'e̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱. Kjoa̱ koi, ndaà tjín. K'oa̱á s'ín sasén‑la̱ Nainá. 5Jè chjo̱ón ka'àn xi kixi̱ kjoa̱ nga tíjna ta̱jngoò, Nainá 'ñót'aà‑takòn ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n bítsi'ba nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá. 6Ta̱nga jè chjo̱ón ka'àn xi kjo̱tsja ts'e̱ i̱sò'nde xi ch'o tjín tsjá‑la̱ yijo‑la̱, i̱t'aà ts'e̱ Nainá tíjnak'en‑né na̱s'ín tíjnakon. 7K'oa̱á s'ín tatìxoma‑la̱ kjoa̱ koi mé‑ne nga ndaà si̱ìjchá‑ne yijo‑la̱ nga mì yá xi ch'o ki̱tso̱‑la̱. 8Tsà yá xi mìkiì si̱ìkinda̱ xi̱ta̱ xíkjín nga si̱ìchját'aà‑la̱, mats'ia̱ko̱ ítjòn‑ne xi ya̱ títsa̱jnako̱ ni'ya‑la̱, tsà mì k'oa̱á s'ín ko̱si̱ko̱ xíkjín, mìkiì nchisíkitasòn 'én xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Ìsa̱á ch'o nchisíkítsa̱jna yijo‑la̱ mì k'oa̱á‑ne koni jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 9Íchjín ka'àn xi si̱t'aà xo̱jo̱n nga ko̱chját'aà‑la̱, tà jñà‑né xi tsato jàn kaàn nó tjín‑la̱ xi kixi̱ tsibìtsa̱jnako̱ x'i̱n‑la̱, 10jñà xi 'ya‑la̱ nga ndaà kisìjchá yijo‑la̱ ts'e̱ xá xi ndaà tjín: tsà ndaà kisìjchá i̱xti‑la̱, tsà ndaà kisìs'in‑la̱ xi̱ta̱ xi ijchòkon ni'ya‑la̱, tsà tsaníjno ndso̱ko̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga ndaà kisìs'in‑la̱, tsà kisìchját'aà‑la̱ xi̱ta̱ xi kjoa̱ títsa̱jiìn. Tsà k'oa̱s'ín kisìkitasòn yije xá xi ndaà tjín, ko̱ma si̱t'aà xo̱jo̱n. 11Ta̱nga jñà íchjín ka'àn xi sa̱ i̱xti ìsa̱ mìkiì ko̱ma xo̱jo̱n si̱t'aà. K'e̱ nga x'i̱n kjoa̱ajiìn‑la̱, mìtsà 'iín ko̱ma‑la̱ nga ki̱nchat'aàxìn‑la̱ Cristo nga ki̱xan ìjngoò k'a‑ne. 12Tsà k'oa̱s'ín s'i̱in, kjo̱'iín s'e̱‑la̱ nga mìkiì nchisíkitasòn koni s'ín kitsjaà tso'ba nga sa̱ ítjòn. 13Íchjín koi, ti̱koa̱á mangaá‑la̱ nga xki̱ xi ján ni'ya binchimajto. Ma ts'eè‑né. Mìtsà tà ma ts'eè. Ti̱koa̱á 'én ndiso bíxkó. Chja̱jiìn chja̱'a ñánda mì jñà oko̱‑la̱. 14'A̱n, k'oa̱á s'ín mejèn‑na nga kàtixan ìjngoò k'a‑ne jñà íchjín ka'àn xi sa̱ i̱xti ìsa̱. Kàtas'e‑la̱ i̱xti. Ndaà kàtatíxoma ni'ya‑la̱ mé‑ne nga mì ch'o ki̱chja̱jno‑ná xi kondra̱. 15Tjín i'nga íchjín ka'àn xi jye tsohófaya‑ne, jè kiìt'aà ìjngoò k'a‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í. 16Tsà jngoò xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá tsà tjín xíkjín xi chjo̱ón ka'àn, mochjeén‑né nga kàtasíchját'aà‑la̱ xíkjín mé‑ne nga mì jè na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo 'ñó ska̱nè‑ne xá. Jè na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo ko̱maá ko̱si̱ko̱ xi kixi̱ kjoa̱ nga nguì ndí chjo̱ón ka'àn i̱ma̱. 17Jñà xi̱ta̱ jchínga xi ndaà otíxoma ya̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, ok'ín‑la̱ nga ìsa̱ ndaà jcha̱xkón koa̱ ko̱chját'aà‑la̱ xi mochjeén‑la̱, mats'ia̱ko̱‑ne jñà xi chja̱ya koa̱ okóya 'én‑la̱ Nainá. 18Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga tsò: “Jè nchra̱ja̱ xi síxá, kì na̱'ya bì'a tso'ba.” Ti̱koa̱á tjít'aà xi tsò: “Jè xi̱ta̱ xi síxá, mochjeén‑né nga kàtachjí‑la̱.” 19Kì kiì nìs'in‑la̱ tsà yá xi óngui xi̱ta̱ jchínga xi otíxoma ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá tsà mì jò jàn ma‑ne xi̱ta̱ xi kijtseè‑ne xko̱n kjoa̱ xi komà. 20Ta̱nga jñà xi̱ta̱ jchínga xi ótsji jé‑ìsa, ti̱kaká‑la̱ nga nguixko̱n ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, mé‑ne jñà xi̱ta̱ xi i'nga k'oa̱á s'ín sincháxkón‑ne. 21Tìbìnè‑lè nga nguixko̱n Nainá ko̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo ko̱ àkja̱le̱‑la̱ xi xó jè jaàjiìn‑ne, ndaà ti̱kitasoìn kjoa̱ koi. Ni̱mé kjoa̱ xi bìndaàjiìn k'e̱ nga kj'eè kiì 'ya‑la̱ tsà kixi̱ kjoa̱. Kì chjaàjiìn xi̱ta̱ xi nìs'in‑la̱; ngásòn ti̱s'in yije‑la̱. 22Kì yá xi̱ta̱ xi ta̱xki̱ chjaàjiìn nga kjósòn‑la̱ ndsei̱i k'e̱ nga k'oi̱‑la̱ xá i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. Ítjòn ndaà ti̱kítsjiìn mé‑ne nga mì ji̱ ko̱ko̱t'aà‑lè jé‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. Tsjeè ti̱jni. 23Nga ch'in tjín kjit'aà‑la̱ i̱ndso̱'boì, kì tà nandá 'yoì, ti̱koa̱á t'i chibi nandá vino. 24Tjín i'nga xi̱ta̱ xi ti̱k'e̱ 'ya‑la̱ jé‑la̱ k'e̱ nga ti̱kj'eè si̱ndaàjiìn. Ta̱nga ti̱koa̱á tjín i'nga xi i̱skan 'ya‑la̱. 25K'oa̱ ti̱s'ín tjín xá xi ndaà tjín, tjín xi ni̱to̱n beè xi̱ta̱. Ti̱koa̱á tjín xá ndaà xi mì ni̱to̱n 'ya‑la̱ ta̱nga mìkiì ko̱ma jngoò k'a si̱jna'ma. I̱skan jcha̱‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\