2 Corintios 13

1Jè xi ma‑ne jàn k'a nga kjíkon‑nò. K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “K'e̱ nga tsà jngoò xi̱ta̱ mejèn‑la̱ ki̱ìndaàjiìn jngoò kjoa̱, jò ko̱ tsà jàn xi̱ta̱ ko̱chjeén xi ko̱ma tsjá 'én nga xko̱n kijtseè‑ne kjoa̱ xi komà mé‑ne nga jcha̱‑la̱, a kixi̱í kjoa̱, o xi majìn‑né.” 2K'oa̱á s'ín jye kixan kixi̱‑nò k'e̱ nga ijchòkon‑nò xi ma‑ne jò k'a, ko̱ i̱'ndei̱ na̱s'ín kjiìn tìjna̱a, k'oa̱á ti̱ xan ìjngoò k'a‑nò nga jñà xi jé tsohótsji nga sa̱ ítjòn ko̱ xi nchihótsji jé skanda i̱'ndei̱, mìkiì ko̱jno‑la̱ nga tsjaà‑la̱ kjo̱'iín nga jngoò ìjngoò. 3'A̱n, k'oa̱á s'iaàn mé‑nè nga jcha̱‑nò, a kixi̱í kjoa̱ nga 'a̱n síkjeén‑na Cristo nga chjàjiìn‑nò 'én‑la̱. Mìtsà indaàkjoa̱ Cristo; tjín‑la̱ nga'ñó k'e̱ nga síxájiìn ini̱ma̱‑nò. 4Kixi̱í kjoa̱ jè Cristo, k'oa̱á s'ín k'en‑t'aà krò koni jngoò xi̱ta̱ xi tsjìn‑la̱ nga'ñó. Ta̱nga i̱'ndei̱, nga'ñó ts'e̱ Nainá tíjnakon‑ne. Ngaje̱n, k'oa̱á ti̱s'ín indaàkjoa̱ titsa̱jna‑je̱n koni s'ín komàt'in Cristo, ta̱nga nga'ñó ts'e̱ Nainá ki̱tsa̱jnakon‑naje̱n koni Cristo mé‑ne nga ko̱ma si̱xá‑nòje̱n. 5Jñò, chít'aà ini̱ma̱‑nò, tsà kixi̱í kjoa̱ nga ndaà mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá. Ndaà chít'aà ini̱ma̱‑nò xi ti̱jñò‑nò. ¿A mìtsà tíjiìn‑nò nga Cristo tíjnajiìn ini̱ma̱‑nò? Ta̱ jngoò‑la tsà mìkiì tsatojioòn koni s'ín kichìt'aà‑nò. 6Ta̱nga 'a̱n, majngoò takoàn nga jcha̱á i̱t'aà tsa̱je̱n, ngaje̱n tsatojiìn yije‑náje̱n koni s'ín kichìt'aà‑naje̱n. 7Koií kjoa̱‑la̱ bítsi'ba‑la̱je̱n Nainá nga ni̱mé jé ki̱nchátsjioò. Ta̱nga mìtsà koi‑ne nga jcha̱‑naje̱n nga ndaà bitjo‑je̱n k'e̱ nga chìt'aà‑naje̱n. Jè‑né nga si̱kitasòn jñò kjoa̱ xi ndaà tjín, na̱s'ín k'oa̱s'ín kàta'ya‑la̱ i̱t'aà tsa̱je̱n koni tsà mìkiì chíkjoa̱‑naje̱n kjoa̱ xi otojiìn‑je̱n. 8Mìkiì ko̱ma kondra̱ ki̱tsa̱jna‑la̱je̱n xi̱ta̱ xi síkitasòn kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá. Ta̱ sa̱á k'oi̱‑la̱je̱n nga'ñó. 9Matsja‑naje̱n k'e̱ nga jñò tjín‑nò nga'ñó, na̱s'ín ngaje̱n ma indaàjiìn‑je̱n. K'oa̱á ma‑ne nga bìtsi'bà‑la̱je̱n Nainá, mé‑ne jñò ni̱mé kjo̱hítsjeèn chijat'aà‑nò. 10Tìkjiì‑nò xo̱jo̱n jè k'e̱ nga tákó kjiìn tìjna̱a‑ìsa, mé‑ne k'e̱ nga kìjchokon‑nò mì ti̱ k'oa̱á s'ín 'ñó kichjàko̱‑nò koni s'ín tjín kjo̱tíxoma xi kitsjaà‑na Nainá. Nga Nainá mìtsà koi xá kitsjaà‑na kjo̱tíxoma nga 'a̱n síkits'ón‑jiìn‑nò, jè‑né nga ìsa̱ kixi̱ ki̱tsa̱jnako̱o 'én xi mokjeiín‑nò. 11Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, jè xi fehet'aà‑ne, tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò; kixi̱ ti̱tsa̱jna; ti̱jetakòn xinguio̱o; tà jngoò kjo̱hítsjeèn kàtas'e‑nò, 'nchán ti̱tsa̱jnako̱o xinguio̱o. Nainá xi tjín‑la̱ kjoa̱ 'nchán ko̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱tjòcha kàtìjnako̱‑nò. 12Nga nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nò ti̱ixat'aà xinguio̱o nga jngoò ìjngoò. 13Ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Nainá xi i̱ títsa̱jnako̱‑na síhixat'aà‑nò. 14Jè kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná, ko̱ kjoa̱tjòcha‑la̱ Nainá, ko̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kàtìjnako̱‑nò ngats'ioò. K'oa̱á s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\