2 Corintios 3

1K'e̱ nga k'oa̱'mì‑nòje̱n kjoa̱ koi, ¿a bìts'ia̱ ìjngoò k'a‑je̱n nga ndaà nìkítsa̱jna‑je̱n yijo‑naje̱n? Jñò, ¿a k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn nga mìkiì tjí'nde‑na nga ma sìxá tsà tsjìn‑na xo̱jo̱n xi jñò k'oi̱‑ná, o xi kj'ei̱í xi̱ta̱ tsjá‑na koni s'ín síjé xi̱ta̱ xi kj'ei̱í? 2Majìn, jñò sobà‑nò xi xo̱jo̱n‑naje̱n ma xi tíjiìn i̱jiìn ini̱ma̱‑naje̱n. Ngats'iì xi̱ta̱ beè‑né koa̱ bíxke̱jiìn‑né. 3K'oa̱á s'ín ndaà 'ya‑je̱n nga jñò‑nò xi koni xo̱jo̱n‑la̱ Cristo xi i̱t'aà tsa̱je̱n kitjei. Jngoò xo̱jo̱n carta xi mìtsà tinta kitjei‑ne; ko̱ó Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi tíjnakon kitjei‑ne; mìtsà nda̱jo̱ kitjeit'aà; ya̱á kitjeit'aà yijo ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. 4Kjoa̱ koi, k'oa̱á s'ín makixi̱ya nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑naje̱n i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 5Xi ta nga'ñó tsa̱je̱n tsjìn‑naje̱n kjo̱hítsjeèn mé xi s'e̱n‑je̱n. Ta̱nga jè Nainá tsjá‑naje̱n kjo̱hítsjeèn k'e̱ nga mé xi 'nè‑je̱n. 6Jè Nainá tsjá‑naje̱n kjo̱hítsjeèn nga chi̱'nda‑la̱ ma‑je̱n mé‑ne nga ko̱ma ki̱nókjoa̱ya‑naje̱n i̱t'aà ts'e̱ kjo̱ndaà xi̱tse̱ xi Nainá tsibíndaàjiìn‑ko̱ jñà xi̱ta̱. Mìtsà kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma xi xo̱jo̱n tjít'aà, ts'e̱é Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Jè kjoa̱ xi ts'e̱ kjo̱tíxoma sík'en‑ná nga nguixko̱n Nainá, ta̱nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá síkíjnakon‑ná. 7Jè kjo̱tíxoma xi kitjoé‑la̱ Moisés xi nda̱jo̱ kitjeit'aà, kjoa̱ biyaà j'iìko̱. Ta̱nga k'e̱ nga sa̱ kitjoé ítjòn‑la̱ kjo̱tíxoma jè, k'oa̱á s'ín ki'ya‑la̱ kjoa̱ jeya‑la̱ Nainá. Jè Moisés, k'e̱ nga j'iì‑ne nga kiì mijìn‑jno nindoò, jñà xi̱ta̱ Israel mìkiì komà kiskoò'an Moisés nga 'ñó ote ni'ín kji i̱sén‑la̱; ta̱nga xi komà i̱skan, chaán kichijà xi ote kji i̱sén‑la̱. Tsà k'oa̱á s'ín kis'e‑la̱ kjoa̱jeya, jè kjoa̱ xi tjínè‑la̱ nga chi̱ja, 8ìsa̱ jeya tjín kjo̱ndaà xi̱tse̱ xi tsjá‑ná Nainá k'e̱ nga tsjá‑ná Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱. 9Nga jeya j'iì jè kjo̱tíxoma xi kjoa̱ biyaà tsibínè‑ná, ìsa̱á 'ñó jeya ki̱tasòn 'én xi nokjoàya‑je̱n nga xi̱ta̱ kixi̱ síkítsa̱jna‑ná Nainá. 10Na̱s'ín 'ñó kis'e‑la̱ kjoa̱ jeya jè kjo̱tíxoma xi jye tsato, ta̱nga mìkiì mangásòn‑ko̱ jè kjoa̱jeya xi tjín‑la̱ kjo̱ndaà xi̱tse̱; ìsa̱á 'ñó jeya tíjna. 11Tsà jè kjoa̱ xi tíchijangui kis'e‑la̱ kjoa̱ jeya, ìsa̱á jeya tjín kjoa̱ xi̱tse̱ xi mì ti̱ kiì chi̱ja‑ne ni̱ta̱ kjé‑ne. 12Nga tíjngoò takòn‑je̱n nga titsa̱chiñá‑la̱je̱n kjoa̱ koi, k'oa̱á ma‑ne nga mìkiì masobà‑naje̱n nga nokjoá‑je̱n. 13Mìtsà k'oa̱s'ín 'nè‑je̱n koni kis'iìn Moisés nga nikje tsibíjtsa i̱sén‑la̱, mé‑ne nga jñà xi̱ta̱ Israel mìkiì komà kiskoò'an‑ne nga jye tíchijangui xi ote kji i̱sén‑la̱. 14Ta̱nga jñà xi̱ta̱ Israel kjòtájaàjiìn kjo̱hítsjeèn‑la̱. Skanda na̱chrjein i̱'ndei̱, k'e̱ nga bíxke̱jiìn Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi tjít'aà kjoa̱ jchínga xi tsibíndaàjiìn‑ko̱ xi̱ta̱, tákó k'oa̱á s'ín ma‑la̱ koni tsà nikje xo̱ba̱ kijtsa kjo̱hítsjeèn‑la̱. Ta̱ jngoó i̱t'aà ts'e̱ Cristo ko̱ma tjáxìn nikje jè. 15Skanda na̱chrjein i̱'ndei̱, jñà xi̱ta̱ Israel, k'e̱ nga bíxke̱jiìn xo̱jo̱n xi kiskiì Moisés, tákó k'oa̱á s'ín ma‑la̱ koni tsà nikje xo̱ba̱ tíjtsa'ma kjo̱hítsjeèn‑la̱. 16Ta̱nga k'e̱ nga jngoò xi̱ta̱ síkjahatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ nga fìt'aà‑la̱ Na̱'èn‑ná xi otíxoma‑ná, tjáxìn‑la̱ nikje xo̱ba̱ xi tíjtsa'ma kjo̱hítsjeèn‑la̱. 17Nga̱ jè Na̱'èn‑ná, jè sobà‑né xi Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Ya̱ ñánda tíjna Ini̱ma̱‑la̱ Na̱'èn‑ná, jñà xi̱ta̱ títsa̱jnandei̱í‑né kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma. 18Ngats'iaá jñá mì ti̱ nikje xo̱ba̱ tíjtsa'ma‑ne kjo̱hítsjeèn‑ná. I̱t'aà tsa̱ján k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni jngoò chi̱tsín xi ma chìtsejèn‑yá xi okó kjoa̱ jeya‑la̱ Na̱'èn‑ná. Kjit'aà na̱chrjein ìsa̱ jeya tíhotsejèn koni kji Na̱'èn‑ná nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ tísíkjatjìya‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\