2 Corintios 6

1Ngaje̱n, xi Nainá nìxát'aà‑la̱je̱n, bítsi'ba‑nòje̱n, kjo̱ndaà xi tsjá‑nò Nainá, ndaà ti̱kjeén. 2Nga jè Nainá, k'oa̱á tsò: Ki'nchrè‑lè k'e̱ nga ndaà chi̱ba̱‑la̱ kjòchjeén‑lè kjo̱ndaà‑na̱, tsohósi̱ko̱ó‑lè, jè na̱chrjein k'e̱ nga tíchiñá‑la nga ki̱tjojiìn kjo̱'in. I̱'ndei̱, jñò, ndaà ti̱ná'yaà. Jyeé ijchò na̱chrjein ts'e̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá nga kítjokàjñoò kjo̱'in. 3Ni̱mé kjoa̱ xi ch'o 'nè‑je̱n xi síkits'ón‑jiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, mé‑ne jè xá‑la̱ Nainá xi ji̱n titsa̱'nè‑je̱n mì yá xi ch'o ki̱chja̱jno‑la̱. 4Ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi 'nè‑je̱n, ndaá onguíko̱‑je̱n yijo‑naje̱n mé‑ne jñà xi̱ta̱ skoe̱‑ne nga chi̱'nda‑la̱ Nainá 'mì‑naje̱n, nga 'ñó tjín‑naje̱n kjoa̱tsetakòn, 'ñó ndaà chíkjoa̱ko̱‑naje̱n kjoa̱ ts'e̱ kjo̱'in, ko̱ tíchijat'aà‑naje̱n mé tsojmì xi ko̱chjeén‑naje̱n, koa̱ chjá tíma‑naje̱n kjoa̱ xi tíhotojiìn‑je̱n, 5nga tísat'é‑naje̱n, nga nda̱yá tínìkjas'en‑naje̱n, nga ngaje̱n binchaàtsji‑la̱je̱n kjoa̱siì na̱xa̱ndá, nga 'ñó nìxá‑je̱n, ko̱ mìkiì tsafé‑je̱n, skanda bìtsa̱jna kjinchrá‑náje̱n. 6Ta̱nga nguì tsjeé titsa̱nìjchá‑je̱n yijo‑naje̱n; ndaá machi̱ya‑naje̱n ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne; tjín‑naje̱n kjoa̱tsetakòn ko̱ kjo̱ndaà i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱; ko̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tísíxájiìn ini̱ma̱‑naje̱n; ko̱ nguì ko̱ó ini̱ma̱‑naje̱n nga tjín‑naje̱n kjoa̱tjòcha. 7Bèno̱jmí‑je̱n 'én xi kixi̱ tjín. Tjín‑naje̱n nga'ñó‑la̱ Nainá. Jñà kjoa̱ kixi̱ xi 'nè‑je̱n, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jñà ki̱cha̱ xi ko̱ ngaskón ko̱ kixi̱ mochjeén. 8Tjín xi̱ta̱ xi beèxkón‑naje̱n, ti̱koa̱ tjín xi mìkiì beèxkón‑naje̱n. Sakoa̱á ndaà chja̱ i̱t'aà tsa̱je̱n, sakoa̱á majìn. Tjín i'nga xi xi̱ta̱ ndiso tsò‑naje̱n ta̱nga ngaje̱n 'én kixi̱í nokjoá‑je̱n. 9Tjín i'nga xi k'oa̱s'ín síko̱‑naje̱n koni tsà mìkiì beèxkon‑naje̱n, ta̱nga tjín xi beèxkon‑naje̱n. K'oa̱á s'ín beèhikon‑naje̱n koni tsà jyeé k'en‑je̱n, ta̱nga titsa̱jnakon‑náje̱n. Tsjá‑naje̱n kjo̱'in jñà xi̱ta̱ ta̱nga mìkiì biyaà‑je̱n. 10K'oa̱á s'ín ko'an‑naje̱n koni tsà ba tjín‑naje̱n, ta̱nga ngaje̱n tsja tjín‑naje̱n. Tsò‑naje̱n nga xi̱ta̱ i̱ma̱‑né, ta̱nga i̱t'aà tsa̱je̱n, kjìn jchán xi̱ta̱ tísakó‑la̱ kjo̱ndaà ts'e̱ ini̱ma̱‑la̱. Ni̱mé xi tjín‑naje̱n, ta̱nga nguixko̱n Nainá, tjín yijeé‑naje̱n ni̱ta̱ mé‑ne. 11Jñò 'ndseé xi Corinto tsa̱jòn, jyeé kinokjoà kixi̱‑nòje̱n; nguì ko̱ó ini̱ma̱‑na̱je̱n matsjacha‑nòje̱n. 12Ngaje̱n, mìtsà bìxkon‑nòje̱n kó tsò kjo̱hítsjeèn‑la̱ ini̱ma̱‑naje̱n, jñò‑nó xi bìxkoòn kó tsò kjo̱hítsjeèn‑la̱ ini̱ma̱‑nò. 13K'oa̱á s'ín chjà‑nò koni tsà i̱xti‑na̱ xan‑nò, jñò, k'oa̱á ti̱s'ín t'e̱en koni s'ín 'nè‑je̱n, nga ko̱ ini̱ma̱‑nò ti̱tsjacha‑náje̱n. 14Jñò, xi mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo, kì jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ nìngásòn‑ko̱ kjo̱hítsjeèn‑nò. ¿A ko̱maá ko̱ngásòn‑ko̱ jngoò xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ o̱kixi̱ ko̱ jngoò xi tsjìn‑la̱ o̱kixi̱‑la̱ Nainá? ¿A ko̱maá ya̱ ki̱tsa̱jnajñaá ñánda jñò choòn nga tjín kjoa̱ iseèn? 15¿A ko̱maá ndaà kji̱ko̱ xíkjín, jè Cristo ko̱ xi̱ta̱ nei̱í? Ti̱koa̱á mìkiì ko̱ma ndaà kji̱ko̱ xíkjín jngoò xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo ko̱ jngoò xi mìkiì mokjeiín‑la̱. 16Mìkiì ko̱ma ya̱ sijnaya ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá jñà xkósòn xi nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱. Nga jñá‑ná xi 'mì‑ná ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá xi tíjnakon. Koni s'ín kitsò Nainá i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱, tsò‑né: 'A̱n, ya̱á kóti̱jnakoa̱a na̱xa̱ndá‑na̱, ti̱koa̱á ya̱á ko̱jmejiìn‑la̱. 'A̱n‑ná xi Nainá ki̱tso̱‑na̱ koa̱ jñà ko̱ma xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑na̱. 17Nainá k'oa̱á kitsò nga kiìchja̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱: Tìtjo̱kàjiìn‑là jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n, koa̱ ti̱nchat'aàxìn‑là. Ni̱mé kjoa̱ chingàjñoò xi tjé tjín nga nguixkoaàn, mé‑ne nga 'a̱n ko̱ma skoétjò‑nò. 18'A̱n‑ná xi skoétjò‑nò koni jngoò Na̱'èn, jñò ko̱ma ndí i̱xti x'i̱n‑na̱ ko̱ ndí i̱xti íchjín‑na̱, k'oa̱á tsò Na̱'èn‑ná xi ta jè ta̱jngoò xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\