2 Corintios 8

1Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, mejèn‑na nga kàtasijiìn‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Nainá xi okó i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ya̱ nangui Macedonia. 2Na̱s'ín 'ñó tse kjo̱'in nchihotojiìn ti̱koa̱ tí'ya‑la̱ nga 'ñó matsja‑la̱. Na̱s'ín 'ñó xi̱ta̱ i̱ma̱, jñà tsojmì xi tsjá kjo̱tjò‑la̱ Nainá, ko̱ó ini̱ma̱‑la̱ tsjá koni tsà 'ñó xi̱ta̱ nchi̱ná. 3'A̱n, tíbe‑ná nga ko̱ó kjo̱tsja‑la̱ tsjá to̱n xi kjo̱tjò ts'e̱ Nainá koni kji bijchó nga'ñó‑la̱, saà k'oa̱á skanda tsjásòn‑né koni kji bijchó nga'ñó‑la̱. 4Jñà xi̱ta̱ koi, 'ñó tsibítsi'ba‑naje̱n nga mejèn‑la̱ nga ti̱koa̱ si̱ìkasén‑la̱ to̱n kjo̱tjò jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo jè i̱'nde ñánda ko̱chjeén‑la̱. 5Jñà xi̱ta̱ koi, ìsa̱á tsato kitsjaà koni s'ín titsa̱chiñá‑la̱je̱n. Ítjòn nangui kisìkítsa̱jna‑la̱ Nainá ini̱ma̱‑la̱, i̱kjoàn, k'oa̱á ti s'ín kis'iìn i̱t'aà tsa̱je̱n koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. 6K'oa̱á ma‑ne bítsi'ba‑la̱je̱n Tito koni s'ín tsibíts'ia̱ko̱ xá xi kitjoé‑la̱ k'e̱ nga sa̱ ítjòn, k'oa̱á ti̱s'ín kàtasíkjehet'aà‑ne nga kàtíxkó to̱n kjo̱tjò xi jñò 'bioò. 7Ta̱nga jñò, 'ñó ndaà 'nè‑nò ngats'iì kjoa̱ xi 'nè nga ndaà mokjeiín‑nò, nga ndaà nokjoà, nga ndaà tjín‑nò kjoa̱ chji̱ne̱, nga titsa̱jnandaà nga mejèn‑nò si̱chját'aà ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne, nga tjín‑nò kjoa̱tjòcha nga i̱t'aà tsa̱je̱n komà‑nò. Koni s'ín 'nè yije kjoa̱ koi, k'oa̱á ti̱s'ín ti̱katonè‑là jè kjo̱tjò xi 'bioò. 8Mìtsà k'oa̱s'ín tìxan‑nò koni tsà jngoò kjo̱tíxoma tìtsja‑nò. Jè xi mejèn‑na nga skoeè a nguì kixi̱í kjoa̱ nga tjín‑nò kjoa̱tjòcha koni s'ín tjín‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í nga titsa̱jnandaà nga tsjá kjo̱tjò‑la̱. 9Jñò, jyeé 'yaà kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. Xi̱ta̱ i̱ma̱á kis'iìn yijo‑la̱ xi kjo̱ndaà tsa̱jòn, na̱s'ín ts'e̱ yije‑né ngats'iì tsojmì xi tjín, mé‑ne jñò tjoé‑nò kjoa̱ nchi̱ná xi tjín‑la̱. 10Tsjaà jngoò‑nò kjo̱hítsjeèn i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ jè. Ko̱chjeén‑nò nga ndaà si̱kitasòn koni s'ín tsibìts'ia̱ko̱o jè nó xi tsato nga kits'ioò to̱n xi kjo̱tjò ts'e̱ Nainá. K'oa̱s'ín ki'nè nga ko̱ kjo̱tsja‑nò kits'ioò. 11I̱'ndei̱, tákó k'oa̱á s'ín t'e̱en koni s'ín tsibìts'ia̱ko̱o. K'oa̱á s'ín ti̱kjehet'aà koni s'ín kjòmejèn‑nò nga sa̱ ítjòn. K'oa̱á kji tjioò koni kji bijchó nga'ñó‑nò. 12K'e̱ nga jngoò xi̱ta̱ xi tíjnandaà nga ko̱ ini̱ma̱‑la̱ mejèn‑la̱ tsjá, k'oa̱á kji kàtatsjá koni kji ma xi s'ín, mìtsà tsato tínìjé‑la̱. Nainá mìtsà tsato síjé koni kji ma xi 'nè. 13Mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga kjo̱'in s'e̱‑nò nga si̱chját'aà‑lá xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, jè‑né nga ngásòn ngáya s'e̱‑ná mé xi mochjeén‑ná. 14I̱'ndei̱, jñà xi̱ta̱ koi, tsjìn‑la̱ mé xi mochjeén‑la̱, ta̱nga jñò, tjín‑nò. K'e̱ nga kj'ei̱í na̱chrjein, jñà xi̱ta̱ koi, s'e̱é‑la̱ mé xi mochjeén‑la̱, ko̱ jñà ko̱si̱ko̱‑nò k'e̱ nga jñò tsjìn‑nò. K'oa̱á s'ín ngásòn ngáya s'e̱‑ná mé xi ko̱chjeén‑ná. 15K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè xi kjìn tsibíxkó, ni̱mé tsiningui‑la̱, koa̱ jè xi chiba tsibíxkó, ni̱mé kisìchjaàt'aà‑la̱.” 16Ndaà chjí‑la̱ Nainá nga k'oa̱s'ín tsibíjiìn ini̱ma̱‑la̱ jè Tito nga ti̱koa̱ kisìkájno i̱t'aà tsa̱jòn koni s'ín 'a̱n kisìkájnoa. 17Kixi̱í kjoa̱ jè Tito kòkjeiín‑la̱ koni s'ín tsibit'ín‑la̱; ti̱koa̱ jè, 'ñó mejèn‑la̱ nga kiìkon‑nò; ikoón xi kitsò nga kji̱kon‑nò. 18Jè Tito tífìko̱ jngoò 'ndseé xi ndaà síkíjna ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi tjín ni̱ta̱ ñánda‑ne; nga jè 'ndseé ndaà chja̱ya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 19Mìtsà tà koi kjoa̱ koi, ti̱koa̱á jñà na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo jaàjiìn jè 'ndseé nga koa̱hijtako̱‑na̱je̱n nga onguíko̱‑je̱n to̱n kjo̱tjò‑la̱ Nainá xi ngaje̱n titsa̱bíxkó‑je̱n mé‑ne jè Na̱'èn‑ná jeya kíjna, ti̱koa̱ skoe̱ jñà xi̱ta̱ nga ko̱ó ini̱ma̱‑na̱je̱n síchját'aà‑la̱je̱n xi̱ta̱. 20K'oa̱á ma‑ne nga mì yá xi̱ta̱ ki̱chja̱jno‑naje̱n kós'ín ko̱chjeén to̱n xi tse tímaxkó. 21K'oa̱á s'ín bìnè‑la̱je̱n yijo‑na̱je̱n kjoa̱ xi ndaà tjín nga nguixko̱n Nainá ko̱ ti̱koa̱ nguixko̱n xi̱ta̱. 22Tito, ti̱koa̱á báhijtako̱ ìjngoò 'ndsè xi xki̱ xi ján ki'ya‑je̱n nga 'ñó bínè‑la̱ yijo‑la̱ nga kjìn xá ma‑la̱. Tjín kixi̱‑né i̱'ndei̱, ìsa̱á ndaà bínè‑la̱ yijo‑la̱ nga síchját'aà‑nò nga ìsa̱ ndaà beè takòn‑nò. 23Jè Tito, amigo ts'a̱n‑ná nga 'a̱án síxáko̱‑na̱ xi kjo̱ndaà tsa̱jòn. Jñà xi̱ta̱ 'ndseé xi i'nga, jñà na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi tjín nangui Macedonia jñà kisìkasén; nga i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ 'ndseé koi, jè Cristo jeya bìjna. 24Ta̱kó‑là xi̱ta̱ koi kjoa̱tjòcha xi tjín‑nò, ta̱kó‑là kjo̱ndaà xi tjín‑nò koni s'ín jye o̱kixan‑la̱ jñà xi̱ta̱ 'ndseé koi, mé‑ne nga skoe̱‑ne jñà na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi i'nga nga kixi̱ kjoa̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\