2 Corintios 9

1Jè kjoa̱ ts'e̱ nga'ñó xi maxkót'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ Nainá xi ko̱chjeén‑la̱ jè nga'ñó, mì ti̱ kiì mochjeén‑ne nga 'a̱n skiì‑ìsa‑nò. 2Be‑ná nga titsa̱jnandaà nga mejèn‑nò si̱kitasòn. K'oa̱á xan‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi nangui Macedonia ts'e̱ nga jñò xi Acaya tsa̱jòn, titsa̱jnandaà‑nò skanda jè nó xi tsato nga mejèn‑nò si̱kasén nga'ñó. K'e̱ nga kiì'nchré jñà xi̱ta̱ Macedonia koni s'ín titsa̱'nè, kjìn ma‑ne xi matsja‑la̱ i̱t'aà tsa̱jòn ti̱koa̱á kjòtsja‑la̱ nga mejèn‑la̱ si̱ìchját'aà. 3Koií xá tìsìkasén‑nò jñà 'ndseé koi, mé‑ne 'a̱n mì ch'o kóti̱jna‑na̱ tsà koi na̱chrjein‑la̱ tsà ta 'én ndiso ko̱ma‑ne koni s'ín ndaà síkítsa̱jna‑nò i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi, mé‑ne jñò titsa̱jnandaà koni s'ín kixan. 4Kós'ín ko̱ma‑ne tsà koi na̱chrjein‑la̱ kji̱ko̱ i'nga‑na̱ xi̱ta̱ Macedonia. K'e̱ nga ki̱jchò skoe̱‑nò nga kj'eè kiì titsa̱jnandaà nga'ñó xi si̱kasén. Tsà k'oa̱s'ín ko̱ma kjoa̱ koi, ngaje̱n ko̱sobá‑naje̱n, ko̱ jñò, ìsa̱á 'ñó ko̱sobà‑anò. Nga ngaje̱n, i̱t'aà tsa̱jòn 'ñó ndaà nìkítsa̱jna‑nòje̱n. 5Koií kjoa̱‑la̱ k'oa̱á s'ín tìsìkítsjeèn nga tsibìtsi'ba‑la̱ jñà 'ndseé nga kisìkasén ítjoàn, mé‑ne nga kàtìkon‑nò koa̱ kàtasíchját'aà‑nò nga kàtíxkóko̱‑nò to̱n kjo̱tjò xi jye k'oa̱s'ín kits'ioò ndso̱baà, mé‑ne k'e̱ nga jye tíjnandaà kjo̱tjò‑nò jcha̱‑la̱ nga i̱jiìn ini̱ma̱‑nò inchrobàjiìn‑ne; mìtsà kjo̱'ñó komà‑nò. 6Ti̱kítsjeèn jè 'én xi tsò: Jè xi chiba tsojmì bítje̱, chibaá tsojmì majchá‑la̱; jè xi tse tsojmì bítje̱, kjìn tsojmì majchá‑la̱. 7Nga jngoò ìjngoò, k'oa̱á kji kàtatsjá koni kji kosòn‑la̱ ini̱ma̱‑la̱. Mìtsà ko̱ kjo̱ba‑la̱ nga tsjá, ni̱ mìtsà kjo̱'ñó ko̱ma‑la̱, nga Nainá tsjakeè‑né xi ko̱ kjo̱tsja‑la̱ tsjá. 8Nainá ko̱ma‑la̱ tsjá yije‑nò kjo̱ndaà xi tjín‑la̱, mé‑ne nga kjit'aà na̱chrjein s'e̱ yije‑nò xi mochjeén‑nò, skanda kininguií‑nò mé‑ne ko̱ma si̱chját'aà ts'e̱ xá xi ndaà tjín. 9K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Kisìka'bí‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱ nga kitsjaà‑la̱ mé xi mochjeén‑la̱. Kjoa̱kixi̱‑la̱, mìkiì kjoe̱het'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. 10Nainá tsjá tje̱‑la̱ tsojmì xi sitje̱, ti̱koa̱ tsjá tsojmì xi chineé. Tsjá yije‑nò xi mochjeén‑nò nga kìtje̱e; ti̱koa̱á síjchá tsojmì xi bìtje̱e. Kjìn sko̱ya kjo̱ndaà sa̱kò‑nò k'e̱ nga ko̱ kjoa̱kixi̱‑nò 'bioò kjo̱tjò‑nò. 11Jñò, s'e̱ yije‑nò ngats'iì kjoa̱ nchi̱ná xi tjín, mé‑ne nga ko̱ kjo̱ndaà‑nò ma si̱chját'aà‑là xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, nga si̱kasén‑là kjo̱tjò xi ngaje̱n onguíko̱‑je̱n. K'e̱ nga tjoé‑la̱ jñà xi̱ta̱ 'ndseé, tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá. 12Jñà tsojmì kjo̱tjò xi titsa̱nìkasén‑là jñà xi̱ta̱ 'ndseé, mìtsà ta koi kjoa̱‑la̱ nga ko̱chját'aà‑la̱ mé xi chija‑la̱, ti̱koa̱ koií‑né nga ìsa̱ kjìn ko̱ma xi̱ta̱ xi tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá. 13Jñà xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga tjoé‑la̱ tsojmì kjo̱tjò, jeya si̱ìkíjna Nainá. K'oa̱á s'ín skoe̱‑ne nga kixi̱í kjoa̱ nga jñò nìkitasòn‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo koni s'ín mokjeiín‑nò. Jñà xi̱ta̱ koi skoe̱xkón Nainá i̱t'aà ts'e̱ tsojmì kjo̱tjò xi 'biì‑là ko̱ xi 'biì‑là jñà xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. 14Ko̱ó ini̱ma̱‑la̱ ki̱chja̱t'aà‑la̱ Nainá i̱t'aà tsa̱jòn, nga 'ñó tse kjo̱ndaà tísakó‑nò xi tsjá‑nò Nainá. 15¡Ndaà chjí‑la̱ Nainá nga 'ñó tse kjo̱ndaà tsjá‑ná, skanda tsjìn‑ná 'én kós'ín k'oi̱‑lá kjo̱ndaà!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\