2 Tesalonicenses 1

1Jñò xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá maà xi titsa̱jnaà ya̱ na̱xa̱ndá Tesalónica nga ya̱ titsa̱jnakjoòko̱o Nainá xi Na̱'èn‑ná ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná, 'a̱n xi 'mì‑na Pablo titsa̱nìhixot'aà‑nòje̱n ko̱ Silvano [ti̱jé‑ne xi 'mì Silas] ko̱ Timoteo. 2Nainá xi Na̱'èn‑ná, ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò. 3Ndí 'ndseé ko̱ tichjaá mochjeén‑nè nga kjit'aà na̱chrjein k'oi̱í‑la̱je̱n kjo̱ndaà Nainá xi i̱t'aà tsa̱jòn. Ndaà tjín nga k'oa̱s'ín s'e̱n‑je̱n, koií kjoa̱‑la̱ nga na̱chrjein inchijòn ìsa̱ ndaà mokjeiín‑nò ko̱ ìsa̱ ndaà matsjacha xinguio̱o nga jngoò ìjngoò. 4K'oa̱á ma‑ne nga ndaà matsja‑naje̱n i̱t'aà tsa̱jòn; k'oa̱á s'ín bèno̱jmí‑la̱je̱n jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi xìn nangui títsa̱jna nga jñò, ndaà mokjeiín‑nò ko̱ ndaà chíkjoa̱ko̱‑nò na̱s'ín 'ñó fì tji̱ngui kondra̱‑nò xi̱ta̱ ko̱ na̱s'ín kjo̱'in titsa̱nìkjioón. 5Ngats'iì kjoa̱ koi, Nainá k'oa̱á s'ín okó nga kixi̱ koi̱ìndaàjiìn; ko̱ k'oa̱á ma‑ne nga jñò, ok'ín‑nò nga ya̱ ki̱tsa̱jnajiìn‑là xi̱ta̱ xi jè tíhotíxoma‑la̱, nga ti̱koi‑ne kjoa̱‑la̱ Nainá nga kjo̱'in titsa̱nìkjioón. 6Nainá, xi̱ta̱ kixi̱‑né nga tsjá‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi kjo̱'in tsjá‑nò. 7Ko̱ jñò xi kjo̱'in titsa̱nìkjioón, tsjá‑nò kjoa̱'nchán ko̱ ngaje̱n, k'e̱ nga kji̱nchrobàjen ngajmiì Jesucristo xi otíxoma, tji̱ko̱ àkja̱le̱‑la̱ xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱ nga kji̱nchrobàjen‑jiìn ni'ín. 8Nainá tsjá‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkón ni̱ mìkiì síkitasòn 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. 9Xi̱ta̱ koi, 'ñó tse kjo̱'in si̱ìkjeiín ni̱ta̱ kjé‑ne; mì ya̱á kítsa̱jna nguixko̱n Na̱'èn‑ná, ko̱ mìkiì skoe̱ kjoa̱jeya‑la̱ xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱. 10Kjoa̱ koi, k'oa̱á s'ín ko̱ma jè na̱chrjein k'e̱ nga ki̱tjojen ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱‑la̱ jeya kíjna‑ne ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, ta ko̱xkón‑la̱. Ti̱koa̱á jñò ya̱á ki̱tsa̱jnaà, koií kjoa̱‑la̱ nga kòkjeiín‑nò koni s'ín tsibèno̱jmí‑nòje̱n. 11K'oa̱á ma‑ne nga kjit'aà na̱chrjein bítsi'ba‑la̱je̱n Nainá i̱t'aà tsa̱jòn, mé‑ne nga Nainá ki̱tso̱ nga ok'ìn‑nò nga ya̱ ki̱nókjoa̱‑nò na̱xa̱ndá‑la̱ nga xó k'oa̱á s'ín kiìchja̱‑nò. Nga ko̱ nga'ñó‑la̱ kàtasíkitasòn ngats'iì kjo̱ndaà xi jñò sasén‑nò ko̱ xá xi 'nè nga Na̱'èn‑ná ma'ñót'aà takòn. 12K'oa̱á s'ín ko̱ma nga i̱t'aà tsa̱jòn jeya kíjna Jesucristo xi otíxoma‑ná. Ti̱koa̱ jè ndaà si̱ìkítsa̱jna‑nò koni s'ín tjín‑la̱ kjo̱ndaà jè Nainá ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\