2 Tesalonicenses 2

1Ndí 'ndseé ko̱ tichjaá, i̱'ndei̱ jè kéno̱jmí‑nòje̱n kó s'ín ko̱ma k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Jesucristo xi otíxoma‑ná ko̱ k'e̱ nga ya̱ ko̱xkóyat'aà‑lá. K'oa̱á ma‑ne bìtsi'ba‑nòje̱n 2tsà yá xi̱ta̱ xi ki̱tso̱‑nò nga jyeé j'iì ìjngoò k'a Jesucristo, kì tà ni̱to̱n mokjeiín‑nò; kì tsakjoòn‑là tsà yá xi̱ta̱ xi ki̱tso̱‑nò: k'oa̱á tsò 'én‑la̱ Nainá xi kjònga̱tsja Pablo; k'oa̱á s'ín chja̱ya, ko̱ k'oa̱á s'ín kisìkasén jngoò xo̱jo̱n. 3Kì yá xi̱ta̱ xi kona̱cha̱n‑nò. Nga jè na̱chrjein k'e̱ nga o̱ko̱ma, ítjòn s'e̱ na̱chrjein nga jñà xi̱ta̱, 'ñó kondra̱ kítsa̱jna‑la̱ Nainá. I̱kjoàn ta ni̱to̱ón ko̱tsejèn jè xi̱ta̱ xi 'ñó ch'o s'i̱in, jè xi tjínè‑la̱ nga kjo̱'in si̱ìkjeiín ni̱ta̱ kjé‑ne. 4Xi̱ta̱ jè, jè xi kondra̱ kíjna‑la̱ ngats'iì xi Nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ ni̱ta̱ mé‑ìsa‑ne xi beèxkón nga jè mejèn‑la̱ kíjna ítjòn. Skanda ya̱á kíjnaya i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá koni tsà jè sobà Nainá, k'oa̱á ki̱tso̱‑la̱ yijo‑la̱ nga Nainá jè. 5¿A mì bítsjeèn‑nò k'e̱ nga sa̱ ya̱ tsohóti̱jnako̱‑nò, k'oa̱á kixan‑nò nga k'oa̱á s'ín ko̱ma? 6I̱'ndei̱ jye tíjiìn‑nò mé kjoa̱ xi bíchjoà ikòn‑la̱ xi̱ta̱ jè nga mì xátí f'iì; skanda k'e̱é kjoi̱í k'e̱ nga ki̱chóya na̱chrjein‑la̱. 7Jè nga'ñó‑la̱ kjoa̱ch'o, jyeé tísíxá'ma i̱ i̱sò'nde, ta̱nga tíjna jngoò xi tíjna ikòn nga mìkiì tsjá'nde ko̱ ta jè chija nga tjáxìn. 8Ko̱ i̱kjoàn k'e̱é ko̱tsejèn jè xi̱ta̱ xi ch'o s'ín. Ta̱nga Jesucristo xi otíxoma, ta jngoò 'én ki̱chja̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱'in ni̱ta̱ kjé‑ne. Tà ma tà jé nga ote kji nga kjoi̱í, jngoò k'a kjoa̱áxìn nga'ñó‑la̱. 9K'e̱ nga kjoi̱í jè xi̱ta̱ xi ch'o s'ín, jè xi̱ta̱ nei̱í tsjá‑la̱ nga'ñó nga kjìn ska̱ya kjo̱xkón ko̱kò xi mìtsà kixi̱ kjoa̱. 10Si̱ìkjeén yije kjoa̱ xi ch'o tjín nga skóna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ xi kjo̱'in si̱ìkjeiín ni̱ta̱ kjé‑ne, koií kjoa̱‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ koi mìkiì matsjakeè xi kjoa̱ kixi̱ xi ma ki̱tjokàjiìn‑ne kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 11K'oa̱á ma‑ne Nainá tsjá'nde‑né nga tíjna jngoò xi skóna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ koi, mé‑ne kàtakjeiín‑la̱ kjoa̱ ndiso, 12nga kàtas'e‑la̱ kjo̱'in ngats'iì xi mìkiì mokjeiín‑la̱ kjoa̱ kixi̱. Nguì ta kjoa̱ ch'oó sasén‑la̱. 13Ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, mochjeén‑né nga kjit'aà na̱chrjein 'biì‑la̱je̱n kjo̱ndaà Nainá xi i̱t'aà tsa̱jòn xi 'ñó matsjakeè‑nò Na̱'èn‑ná, nga xó k'oa̱á s'ín jaàjiìn‑nò Nainá kóni nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, mé‑ne nga ki̱tjokàjñoò‑nò kjo̱'in, nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá sítsjeèya‑nò ko̱ nga ndaà mokjeiín‑nò xi kjoa̱ kixi̱. 14Xó k'oa̱á s'ín kiìchja̱‑nò Nainá i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi ngaje̱n nokjoàya‑je̱n, mé‑ne nga jñò, ti̱koa̱ s'e̱‑nò kjoa̱jeya‑la̱ Jesucristo, jè xi otíxoma‑ná. 15Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, k'oa̱á s'ín kixi̱ ti̱tsa̱jna. Kì nìjchàajiìn‑jèn jñà 'én kixi̱‑la̱ Cristo xi ngaje̱n kinìkatoya‑nòje̱n, jñà xi ta 'én kinokjoà‑nòje̱n ko̱ xi xo̱jo̱n carta tsakoòya‑nòje̱n. 16'A̱án síjét'aà‑la̱ Jesucristo, jè xi otíxoma‑ná ko̱ jè Nainá xi Na̱'èn‑ná, jè xi 'ñó matsjakeè‑ná nga tsjá‑ná kjoa̱jetakòn‑la̱ xi mìkiì kjoe̱het'aà, ko̱ tsjá kjo̱tjò‑ná kjo̱ndaà‑la̱ nga tíjngoò takoán nga titsa̱chiñá‑lá. 17K'oa̱á s'ín síjét'aà‑la̱ nga ìsa̱ tse nga'ñó kàtatsjá‑la̱ ini̱ma̱‑nò mé‑ne nga ìsa̱ kixi̱ ki̱tsa̱jnaà koni s'ín 'nè kjoa̱ xi ndaà tjín ko̱ koni s'ín nokjoà 'én xi ndaà tsò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\