2 Tesalonicenses 3

1Xi fehet'aà‑ne ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, titsi'batjì‑náje̱n mé‑ne jè 'én‑la̱ Nainá ni̱to̱n xki̱ xi ján katijchó, ti̱koa̱ ndaà kàteèxkón jñà xi̱ta̱ xi skoétjò 'én koni s'ín ki'nè jñò nga ndaà kiyaxkón. 2Ti̱koa̱ titsi'batjì‑náje̱n mé‑ne nga jè Na̱'èn‑ná kì kiì tsjá'nde nga ch'o si̱ìko̱‑naje̱n xi̱ta̱ ts'e̱n ko̱ xi ch'o s'ín, nga mì tà ngats'iì xi̱ta̱ mokjeiín‑la̱. 3Na̱'èn‑ná xi̱ta̱ kixi̱‑né, síkitasòn 'én‑la̱, kixi̱í si̱ìkítsa̱jna‑nò ti̱koa̱ si̱ìkinda̱‑nò mé‑ne nga mì ch'o si̱ìko̱‑nò jè xi̱ta̱ nei̱í. 4Nga i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná mokjeiín‑naje̱n nga titsa̱nìkitasòn‑nò koni s'ín tìtsahotiìxoma‑nòje̱n ko̱ tákó k'oa̱á s'ín s'e̱en‑ìsa. 5Jè Na̱'èn‑ná kàtasíchját'aà‑nò nga ko̱s'ín tjòcha jcha̱a xinguio̱o koni s'ín tjòkeè kijtseè‑nò Nainá; ko̱ nga kàtachíkjoa̱ko̱‑nò kjo̱'in koni s'ín kichìkjoa̱ko̱‑la̱ Cristo. 6Ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, k'oa̱á s'ín bìnè‑nòje̱n, i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, kì ti̱ ya̱ tsjahijtako̱‑nò jñà xi̱ta̱ 'ndseé ko̱ tichjaá xi majìn‑la̱ síxá, jñà xi mìkiì k'oa̱s'ín síkitasòn koni s'ín tjín kjoa̱ kixi̱ xi ngaje̱n kinìkatoya‑nòje̱n. 7Jñò, jyeé tíjiìn‑nò nga mochjeén‑né nga chjínguì‑náje̱n koni s'ín ki'nè‑je̱n k'e̱ nga ya̱ tsitsa̱jnako̱‑nòje̱n; mì jyò tsitsa̱jna‑je̱n, kinìxá‑náje̱n. 8Mìtsà ta kjo̱tjò chichi‑je̱n. Ta̱ sa̱á 'ñó kiníxá‑je̱n ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n kinìkijta‑je̱n yijo‑naje̱n, mé‑ne nga mì jñò si̱ìjti‑nòje̱n. 9Kinìxá‑náje̱n na̱s'ín tjí'nde‑naje̱n nga si̱jé‑nòje̱n mé tsojmì xi mochjeén‑naje̱n. Jè xi mejèn‑naje̱n nga chjínguì‑náje̱n mé‑ne k'oa̱ ti̱s'ín s'e̱en koni 'nè‑je̱n. 10K'e̱ nga tsitsa̱jnako̱‑nòje̱n k'oa̱á s'ín ki'mì‑nòje̱n: Tsà jngoò xi̱ta̱ xi majìn‑la̱ síxá, ti̱koa̱ mìkiì tjí'nde‑la̱ nga ko̱kje̱n. 11Jyeé kina'yà‑je̱n nga tjímajiìn i'nga xi̱ta̱ xi majìn‑la̱ síxá nga tà jyò binchima, nga ta jñà chja̱jiìn chja̱'a ñánda mì jñà oko̱‑la̱. 12Jñà xi̱ta̱ koi, i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná, k'oa̱á s'ín bìtsi'ba‑la̱je̱n, ti̱koa̱ bìnè‑la̱je̱n nga kàtasíxá, mé‑ne nga kàtátsji'a‑ne yijo‑la̱. 13Jñò ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, kì bijta‑nò nga ndaà 'nè. 14Tsà tjín i'nga xi mìkiì síkitasòn koni tsò xo̱jo̱n jè, chítsejèn‑là yá‑né, kì ya̱á báhijtako̱o, mé‑ne nga ko̱sobà‑la̱. 15Ta̱nga kì k'oa̱á s'ín nìko̱o koni jngoò xi̱ta̱ kondra̱, k'oa̱á s'ín tèno̱jmíya‑là nga 'én ndaà chiko̱o nga 'ndseé chibá. 16Ti̱jè‑ne Na̱'èn‑ná xi tsjá kjoa̱'nchán, kjit'aà na̱chrjein kàtatsjá‑nò kjoa̱'nchán ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. Na̱'èn‑ná kàtìjnako̱‑nò ngats'ioò. 17Nga jye tífehet'aà xo̱jo̱n jè, ko̱ó ndsa̱a tìkjiì‑nò 'a̱n xi 'mì‑na Pablo, nga tisìhixat'aà‑nò. Nga̱ k'oa̱s'ín s'iaàn firma‑na̱, ko̱ k'oa̱á s'ín kjiaà. 18Ngats'ioò, jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\