Hechos 11

1Jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús ko̱ xi̱ta̱ xíkjín xi 'ndse̱ joó i̱t'aà ts'e̱ Cristo xi títsa̱jna nangui Judea, kiì'nchré nga jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío ti̱koa̱á jye kòkjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 2Jñà xi̱ta̱ judío xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo tsohótiko̱ Pedro, k'e̱ nga ijchò‑ne ján Jerusalén. 3Kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne ya̱ kiì‑ne ni'ya‑la̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío, skanda ya̱á chichikoi̱i? 4Jè Pedro k'e̱é tsibíts'ia̱ nga ndi̱yá ndi̱yá tsibéno̱jmí yije‑la̱ koni s'ín komàt'in; kitsò‑la̱: 5―K'e̱ nga tìjna̱a ján na̱xa̱ndá Jope, nga tìchjàt'aà‑la̱ Nainá, tsatsejèn jngoò‑na kjoa̱ koni tsà nijñá tí'biì‑na, jngoò nikje kìjtseè xi 'ñó te kji, tjí'ñó nga ñijòn chrja̱ngui̱‑la̱ xi ngajmiì inchrobàjen‑ne, j'iì skanda ñánda tìjna̱a. 6K'e̱ nga kiskoòtsejèn‑la̱, ndaà kìjtseè nga títsa̱jnaya cho̱ xi tjín i̱ i̱t'aà nangui xi ñijòn ma ndso̱ko̱ ko̱ cho̱ ts'e̱n xi tjín i̱jiìn ijñá, ko̱ cho̱ xi bífejno yijo‑la̱ nangui, ngats'iì cho̱ xi jnga̱á tjín‑la̱ xi tjímajiìn i̱sén. 7Ki'nchrè jngoaà 'én xi kitsò‑na: “Pedro, ti̱sítji̱in, ti̱k'iìn cho̱ koi, chi̱ni̱i.” 8'A̱n kixan‑la̱: “Majìn Na̱'èn, 'a̱n, ni̱ saà jngoò k'a tsojmì tjé kíne̱e xi xkón tjín i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma.” 9Xi ma‑ne jò k'a, ìjngoò k'a kiìchja̱‑na ján ngajmiì kitsò‑na: “Tsojmì xi Nainá jye kisìtsjeè nga ma chji̱ne̱, kì tsojmì tjé 'mì‑la̱.” 10Jè kjoa̱ koi, jàn k'a o̱komà. I̱kjoàn tsijin yije ìjngoò k'a‑ne ján ngajmiì. 11Ti̱jè‑ne hora, jàn xi̱ta̱ ijchò kátsji‑na ya̱ ni'ya ñánda tìjna̱a xi ján inchrobà‑ne Cesarea xi xó kisatiìxá‑la̱. 12Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kitsò‑na: “Tikoi̱i xi̱ta̱ koi; kì jò beè‑la̱ takoìn nga tsjáhijtakoi̱i; ti̱koa̱á tsobáhijtako̱‑na jñà xi̱ta̱ 'ndsè xi joòn ma‑ne xi i̱ títsa̱jna; ijchò‑je̱n ya̱ ni'ya‑la̱ jè xi̱ta̱ xi kiskinìkjaá‑na, i̱kjoàn tsitjaàs'en‑je̱n ni'ya‑la̱.” 13Xi̱ta̱ jè tsibéno̱jmí‑na̱je̱n nga jngoò xó àkja̱le̱ kijtseè ya̱ ni'ya‑la̱ xi kitsò xó‑la̱: “Ti̱kasín xi̱ta̱ ján na̱xa̱ndá Jope nga kàtìkjaá jè xi̱ta̱ xi 'mì Simón xi ti̱koa̱ Pedro 'mì. 14Jè tsjá‑lè 'én nga ki̱tjokàjñoò kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑nò, ngaji̱ ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ ni'ya‑lè.” 15K'e̱ nga tsibíts'ia̱ nga tsibéno̱jmí‑la̱, jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, ni̱to̱ón itjojen‑nè jñà xi̱ta̱ koi koni s'ín komàt'iaán jñá nga sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. 16K'e̱é tsibítsjeèn‑na koni s'ín kitsò Na̱'èn‑ná Jesús nga kitsò: “Jè Juan, nandá kis'iìn‑ne bautizar, ta̱nga jñò, ko̱ó Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ko̱ma‑nò bautizar.” 17Tsà Nainá k'oa̱s'ín sasén‑la̱ nga ti̱koa̱ tsjá kjo̱tjò‑la̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ koni s'ín kitsjaà‑ná jñá k'e̱ nga kòkjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, ¿'a̱n, mé‑ne kondra̱ kóti̱jna‑la̱ Nainá? 18K'e̱ nga kiì'nchré 'én koi, jyò tsibìtsa̱jna. Jeyaá kisìkíjna Nainá, kitsò: ―¡Kixi̱í‑la kjoa̱ nga jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío, ti̱koa̱ tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá mé‑ne nga si̱ìkájno‑ne jé‑la̱ ko̱ mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne mé‑ne nga s'e̱‑la̱ kjoa̱binachon ts'e̱ ini̱ma̱‑la̱! 19K'e̱ nga jye k'en Esteban, jñà xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús kitsjohoba, koií kjoa̱‑la̱ nga 'ñó kiìtji̱nguikeè xi̱ta̱. Tjín xi kiì ján nangui Fenicia ko̱ Chipre ko̱ na̱xa̱ndá Antioquía. Xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga ijchò i̱'nde koi, tsibéno̱jmí‑la̱ 'én‑la̱ Cristo jñà xi̱ta̱ judío xi ya̱ títsa̱jna ta̱nga xi ta̱xki̱ xi̱ta̱, majìn. 20Jñà xi̱ta̱ xi kitsjohoba, tjín i'nga xi ján i̱'nde‑la̱ nangui Chipre ko̱ na̱xa̱ndá Cirene. K'e̱ nga ijchò ya̱ na̱xa̱ndá Antioquía ti̱koa̱á tsibéno̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Jesús xi otíxoma‑ná. 21Nainá kitsjaà‑la̱ nga'ñó; kjìn xi̱ta̱ koi kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, jahatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱, kiìt'aà‑la̱ Na̱'èn‑ná. 22Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Jerusalén kiì'nchré koni s'ín tíma ján Antioquía. Kisìkasén jè Bernabé. 23Bernabé, k'e̱ nga ijchò Antioquía, kijtseè nga jè Nainá ndaà tísíchikon‑t'in xi̱ta̱ koi. Tsja jchán komà‑la̱. K'e̱é ìsa̱ ndaà tsibít'in yije‑la̱ nga ko̱ ini̱ma̱‑la̱ ìsa̱ ndaà kàtjìt'aà‑la̱ Na̱'èn‑ná. 24Jè Bernabé, 'ñó ndaà xi̱ta̱; ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; ti̱koa̱á ndaà mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá. K'oa̱á s'ín komà‑ne nga ìsa̱ kjiìn xi̱ta̱ jahas'en‑t'aà‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesús. 25Nga komà i̱skan, Bernabé kiì ján Tarso nga kiì kátsji Saulo. 26K'e̱ nga jye kisakò‑la̱, kiìko̱ ján Antioquía. Jngoò nó tsibìtsa̱jnako̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo; koií xá kis'iìn nga kjìn xi̱ta̱ tsakóya‑la̱. Ya̱á kisit'aà 'ín ítjòn nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo 'mì ngats'iì xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo. 27Na̱chrjein koi ijchò i'nga xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá ján Antioquía xi inchrobà‑ne Jerusalén. 28Jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Agabo, tsasìjna kixi̱, kiìchja̱ nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tsibít'in‑la̱, kitsò nga tíjtsa i̱sò'nde kjinchrá 'ñó kjoi̱í. 'Én jè, k'oa̱á s'ín tsitasòn k'e̱ nga tsibìjna xi̱ta̱xá ítjòn ján Roma jè xi 'mì Claudio. 29Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Antioquía tsajoóya‑ne nga si̱ìkasén‑la̱ nga'ñó xi̱ta̱ xíkjín xi títsa̱jna nangui Judea koni kji bijchó nga'ñó‑la̱ nga jngoò ìjngoò. 30Koni s'ín tsajoóya‑ne, k'oa̱á s'ín kisìkitasòn. Jè Bernabé ko̱ Saulo, kiìko̱ kjo̱tjò jè ján nangui Judea nga kisìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ jchínga xi tjín‑la̱ xá ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\