Hechos 14

1K'oa̱á s'ín komà ya̱ Iconio, jè Pablo ko̱ Bernabé, k'e̱ nga jahas'en ni'ya i̱ngo̱ sinagoga ts'e̱ xi̱ta̱ judío, 'ñó ndaà tsakóya; k'oa̱á komà‑ne nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ judío ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. 2Ta̱nga jñà xi̱ta̱ judío xi mìkiì mokjeiín‑la̱, chinchá'a jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío mé‑ne nga ch'o tsò‑ne kjo̱hítsjeèn xi kisìkítsjeèn i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo. 3Pablo ko̱ Bernabé, tseé tsibìtsa̱jna ya̱ Iconio. Mìkiì kitsakjòn nga tsakóya 'én ndaà‑la̱ Nainá koií kjoa̱‑la̱ nga Nainá ndaà ma'ñót'aà takòn. Nainá kisìkixi̱yandaà nga kixi̱ kjoa̱ 'én xi tsibéno̱jmí xi kjo̱ndaà‑la̱ Nainá. Kitsjaà‑la̱ nga'ñó nga kis'iìn kjo̱xkón xi ndaà tjín xi okó kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. 4Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Iconio, jòya komà; osen kiìt'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío koa̱ osen kiìt'aà‑la̱ Pablo ko̱ Bernabé, xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús. 5Jñà xi̱ta̱ judío ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío tsajoóya‑ne ko̱ xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ nga mejèn‑la̱ ska̱àn‑ko̱, ki̱ìnè nda̱jo̱. 6Pablo ko̱ Bernabé, k'e̱ nga jye kiì'nchré, tsanga; kiì ján Listra ko̱ Derbe, na̱xa̱ndá xi chja̱‑ne Licaonia; ti̱koa̱ chinchima kóho̱kji i̱'nde xi chja̱‑ne nga jngoò itjandiì. 7Ya̱ i̱'nde jè, ti̱koa̱ kisìka'bí 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 8Ya̱ Listra tíjna jngoò xi̱ta̱ x'i̱n xi mìkiì ma fì. K'oa̱á s'ín kits'iìn; ni̱ sa̱á jngoò na̱chrjein nga ndso̱ko̱ tsajmeè‑ne. 9Xi̱ta̱ jè, tíjna; tí'nchré‑la̱ Pablo nga tíchja̱ya. Jè Pablo, k'e̱ nga kiskoò'an, kijtseè nga mokjeiín‑la̱ nga ko̱ndaà‑ne. 10Pablo, 'ñó kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―¡Ti̱sítji̱in, ti̱si̱jna kixi̱‑ne ndso̱koiì! Xi̱ta̱ jè, nguì kiskì'nga‑né; tsibíts'ia̱ nga tsajmeè‑ne. 11Jñà xi̱ta̱, k'e̱ nga kijtseè kjo̱xkón ndaà xi kis'iìn Pablo, 'ñó kiìchja̱ xi 'én Licaonia, kitsò: ―¡Jñà nainá, xi̱ta̱á kjoàn kòma nga kòf'iìkon‑ná! 12Bernabé, Zeus kitsò‑la̱; Pablo, Hermes kitsò‑la̱ nga jè xi ìsa̱ 'ñó chja̱. 13Jè i̱ngo̱ xkósòn‑la̱ Zeus, ya̱á kijna i̱ndiì na̱xa̱ndá. Jè no̱'miì‑la̱ j'iìko̱ nchra̱ja̱ ko̱ corona. Jè no̱'miì, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá mejèn sík'en‑la̱ jñà nchra̱ja̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱tjò mé‑ne nga skoe̱xkón‑ne. 14Jè Pablo ko̱ Bernabé xi kisìxáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ch'oó komà‑la̱ k'e̱ nga kijtseè kjoa̱ xi nchis'ín; tsatejndajno yijo‑la̱ jè nikje‑la̱; i̱kjoàn kiìs'ejiìn‑la̱ xi̱ta̱. 'Ñó kiìchja̱, kitsò‑la̱: 15―Ti̱ná'yaà, ¿mé‑ne k'oa̱s'ín titsa̱'nè‑nò? Ngaje̱n, ti̱koa̱á ta̱xki̱ xi̱ta̱‑náje̱n koni jñò. Koií xá kòf'i̱‑naje̱n nga kéno̱jmí‑nòje̱n 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo mé‑ne nga si̱kíjna‑nò kjoa̱ koi xi nì mée chjí‑la̱; jè tanguít'aà‑là Nainá xi tíjnakon xi tsibíndaà ngajmiì, nangui, ko̱ ndáchikon, ko̱ ngats'iì tsojmì xi ya̱ tjín. 16Na̱chrjein xi jye tsato, Nainá kitsjaà'ndeé‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi tjín kóho̱kji i̱sò'nde nga chinchimaya ndi̱yá xi kisaseèn‑la̱. 17Ta̱nga Nainá, kjit'aà na̱chrjein tíhokó yijo‑la̱ yá‑né jè, nga tí'ya‑la̱ ngats'iì kjo̱ndaà xi tís'ín; jè‑né xi tísíkasén‑nò jtsí xi ngajmiì tínchrobá‑ne; títsjá‑nò tsojmì xi ndaà tímajchá‑nò; jè tísíchikon‑t'in‑nò nga ndaà títsjá‑nò tsojmì xi ma chine, mé‑ne nga ndaà s'e̱‑nò kjo̱tsja. 18Pablo ko̱ Bernabé, na̱s'ín k'oa̱s'ín tsatekjáya yije‑la̱ kjoa̱ xi nchis'ín nga mejèn si̱ìk'en‑t'aà‑la̱ cho̱, tseé xá kisengui nga kòkjeiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá. 19Ti̱k'e̱‑ne j'iì xi̱ta̱ judío xi inchrobà‑ne Antioquía ko̱ Iconio xi chinchá'a jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá nga tsibínè nda̱jo̱ jè Pablo. K'e̱ nga jye k'oa̱s'ín kisìko̱, kitsò‑né tsà jyeé k'en; i̱kjoàn tsibífejno nangui, kiì síkatje̱n ján i̱ndiì na̱xa̱ndá. 20Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo, k'e̱ nga chixoñat'aà‑la̱ Pablo ñánda kijna, jè Pablo tsasítje̱n ìjngoò k'a‑ne; jahas'en‑jiìn ìjngoò k'a‑ne na̱xa̱ndá; xi komà inchijòn, Pablo ko̱ Bernabé kiì ján Derbe. 21K'e̱ nga jye tsibéno̱jmí 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo ya̱ Derbe, nga jye kjìn xi̱ta̱ kòkjeiín‑la̱, kiì ìjngoò k'a‑ne Listra, Iconio ko̱ Antioquía. 22Pablo ko̱ Bernabé kitsjaà‑la̱ nga'ñó ini̱ma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo xi títsa̱jna na̱xa̱ndá koi; tsibéno̱jmí‑la̱ nga kixi̱ kàtìtsa̱jnako̱ 'én xi mokjeiín‑la̱; kitsò‑la̱: ―Mochjeén‑né nga tse kjo̱'in si̱kjiaán ítjoán k'e̱ nga ki̱tjás'e̱n‑jñaá ñánda tíhotíxoma Nainá. 23Nga jngoò ìjngoò i̱'nde ñánda tjín xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, Pablo ko̱ Bernabé jaàjiìn xi̱ta̱ jchínga xi tsibít'aà xá nga si̱ìkinda̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo; k'e̱ nga jye kiìchja̱t'aà‑la̱ Nainá, jye tsibìtsa̱jnachjan, kisìkítsa̱jnaya tsja Nainá nga jye mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 24Jahato i̱'nde Pisidia, ijchò‑ne nangui Panfilia. 25Tsibéno̱jmí 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo ya̱ Perge, i̱kjoàn kiì‑ne Atalia. 26Ya̱á jahas'en chitso nga tsohótji‑ne nga kiì ìjngoò k'a‑ne Antioquía, i̱'nde ñánda kisatiìxá‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá, xá xi jye kisìkitasòn. 27K'e̱ nga jye ijchò‑ne Antioquía, tsibíxkóya xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo; tsibéno̱jmí‑la̱ ngats'iì kjoa̱ xi kisìko̱ Nainá, kós'ín komàt'in nga Nainá kitsjaà'nde nga ti̱koa̱ kòkjeiín‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 28Pablo ko̱ Bernabé, tseé tsibìtsa̱jnako̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo ya̱ Antioquía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\