Hechos 18

1K'e̱ nga jye komà i̱skan, Pablo itjojiìn Atenas, kiì Corinto. 2Ya̱á kiskaàkjoò jñà xi̱ta̱ judío xi 'mì Aquila ko̱ chjo̱ón‑la̱ xi 'mì Priscila. Ján nangui‑la̱ ñánda 'mì Ponto. Sà ta̱ k'e̱é j'iì‑ne nangui Italia koií kjoa̱‑la̱ nga jè Claudio xi xi̱ta̱ sko̱‑la̱ tsachrje kjo̱tíxoma nga ngats'iì xi̱ta̱ judío ki̱tjokàjiìn na̱xa̱ndá ítjòn xi 'mì Roma. Pablo kiìkon jñà xi̱ta̱ koi. 3Jñà xi̱ta̱ koi, ti̱koa̱á koií xá s'ín jè xá xi s'ín Pablo nga ni'ya nikje bíndaà. Ya̱á tsibìjnako̱ nga kisìxákjoò. 4Nga jiìn jiìn na̱chrjein, k'e̱ nga na̱chrjein nìkjáya, Pablo fì ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga nga fì káko̱ jñà xi̱ta̱ judío ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío nga kàtakjeiín‑la̱. 5K'e̱ nga j'iì‑ne Macedonia, jè Silas ko̱ Timoteo, jè Pablo nguì koií xá kis'iìn nga tsibéno̱jmí‑la̱ 'én‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ judío. Kitsò‑la̱ nga jè Jesús, jè xi Cristo [xi xó kinìkasén‑ne]. 6Ta̱nga jñà xi̱ta̱ judío, tà kondra̱á kiì‑la̱ Pablo koa̱ kiìchja̱jno‑la̱; k'oa̱á s'ín komà‑ne jè Pablo tsibítsa̱jne nikje‑la̱ xi kondra̱ ts'e̱ xi̱ta̱ koi, [jè kjoa̱ xi okó nga kjo̱'in s'e̱‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá], kitsò‑la̱: ―Jé tsa̱jòn‑nó tsà mìkiì mokjeiín‑nò; 'a̱n jye kisìkitasoàn nga tsibeno̱jmí‑nò 'én. I̱'ndei̱, jñà tìfìkeno̱jmí‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 7Pablo, itjo ni'ya i̱ngo̱ sinagoga; kiì jngoò ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ xi ya̱ chrañàt'aà tíjna xi 'mì Ticio Justo xi ndaà beèxkón Nainá. 8Crispo, jè xi xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga, kòkjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ngats'iì xi xi̱ta̱ ni'ya‑la̱; ti̱koa̱á kjìn xi̱ta̱ Corinto xi kiì'nchré 'én xi tsakóya Pablo kòkjeiín‑la̱, i̱kjoàn komà bautizar. 9Jngoò ni̱tje̱n jè Pablo, k'oa̱á komà‑la̱ koni tsà nijñá kits'iì‑la̱; Na̱'èn‑ná kiìchja̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―Kì jyò bijni, ko̱ kì tsakjoòn‑jèn, ti̱nókjoa̱‑né. 10Mì yá xi̱ta̱ kó si̱ìko̱‑lè, 'a̱án tìjna̱ko̱‑lè; i̱'nde jè, kjìn ma xi xi̱ta̱ ts'a̱n ma. 11Pablo, jngoò nó osen tsibìjna Corinto nga tsakóya 'én‑la̱ Nainá. 12K'e̱ nga xi̱ta̱xá gobernador tsibìjna jè xi 'mì Galión ya̱ i̱'nde Acaya, jñà xi̱ta̱ judío tsajoóya‑ne nga kitsobà'ñó Pablo; kiìko̱ ni'ya osen mé‑ne nga kisindaàjiìn‑la̱. 13Kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱xá xi gobernador tíjna: ―Xi̱ta̱ jè na̱xa̱ndá tíbinchá'a nga kj'ei̱í s'ín beèxkón Nainá; mì k'oa̱á s'ín koni s'ín tjín kjo̱tíxoma ts'e̱ Roma. 14K'e̱ nga mejèn kiìchja̱ Pablo, jè Galión kitsò‑la̱ xi̱ta̱ judío: ―Tsà jngoò kjoa̱ xi tse tjín ko̱ 'in tjín, tjínè‑la̱ nga 'a̱n kíndaàjñaà; 15ta̱nga tà 'én‑né, tà kjo̱tíxoma tsa̱jòn‑nò; tà jñò tìndaàjñoò; 'a̱n mìkiì skongájñaà kjoa̱ koi. 16I̱kjoàn tsachrje ni'ya osen. 17Ngats'iì xi̱ta̱ griego kitsobà'ñó jè xi̱ta̱ ítjòn ts'e̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga, jè xi 'mì Sóstenes. Kiskaàn‑ko̱ ya̱ ni'ya osen nga nguixko̱n xi̱ta̱xá. Ta̱nga jè xi̱ta̱xá Galión, mìkiì kisìs'in‑la̱. 18Pablo, kjìn na̱chrjein tsibìjna ìsa̱ ya̱ Corinto. I̱skan kisìhixat'aà jñà xi̱ta̱ 'ndse̱, kiì‑ne Siria. Tsobáhijtako̱ Priscila ko̱ Aquila. Ya̱ Cencrea tsibíjno‑la̱ sko̱ koni jngoò chi̱ba̱ xi okó nga jye kisìkitasòn koni s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá. 19K'e̱ nga ijchò Éfeso, ya̱á tsibìtsa̱jna Priscila ko̱ Aquila. Pablo, ján kiì ni'ya i̱ngo̱ sinagoga nga tsajoókjoò jñà xi̱ta̱ judío xi ya̱ bixoña. 20Jñà xi̱ta̱ koi tsibítsi'ba‑la̱ Pablo nga ìsa̱ kjìn na̱chrjein kàtìjnako̱, ta̱nga Pablo, mìkiì kòkjeiín‑la̱. 21Kisìhixat'aà xi̱ta̱ xíkjín kitsò‑la̱: ―Tsà Nainá mejèn‑la̱, i̱skan kjoi̱kon ìjngoò k'a‑nò. I̱kjoàn tsibìjnaya chitso nga kiì. 22K'e̱ nga ijchò Cesarea, kiì ján Jerusalén nga kisìhixat'aà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. I̱kjoàn kiì skanda Antioquía. 23Kjìn na̱chrjein tsibìjna Antioquía; i̱skan kiì kóho̱kji i̱'nde Galacia ko̱ Frigia. Kisì'ñó ikon ngats'iì xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo. 24Ya̱ Éfeso ijchò jngoò xi̱ta̱ judío xi 'mì Apolos xi ján i̱'nde‑la̱ Alejandría, jngoò xi̱ta̱ xi 'ñó ndaà ma‑la̱ chja̱ya. Ndaà tíjiìn‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá. 25Jè Apolos, xó kiskoòta'yà‑ne ndi̱yá‑la̱ Nainá; 'ñó tsja beè‑la̱ ini̱ma̱‑la̱ nga nguì kixi̱í chja̱ya ti̱koa̱á tsakóya i̱t'aà ts'e̱ Jesús; jé kjoa̱ ts'e̱ bautismo na̱s'ín tà jè tíjiìn‑la̱ ts'e̱ Juan. 26Apolos, 'ñó tjín ikon nga kiìchja̱ ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. K'e̱ nga kiì'nchré jè Priscila ko̱ Aquila, i̱t'aà xìn kiìko̱ nga ìsa̱ kixi̱ tsakóya‑la̱ ndi̱yá‑la̱ Nainá. 27Apolos, k'e̱ nga kjòmejèn‑la̱ kiì ján i̱'nde Acaya, ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Cristo kisì'ñó ikon nga komà kiì. I̱kjoàn kiskiì jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ján i̱'nde Acaya nga skoétjò jè Apolos k'e̱ nga ki̱jchò. K'e̱ nga ijchò Acaya, 'ñó ndaà tsasìko̱ jñà xi̱ta̱ xi kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá nga kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 28Apolos, 'ñó ndaà tsajoókjoò jñà xi̱ta̱ judío ya̱ nguixko̱n na̱xa̱ndá nga kisìkítsa̱jnajyò nga i̱t'aà ts'e̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, nguì ndaà tsakó‑la̱ nga jè Jesús, jè xi Cristo [xi xó kinìkasén‑ne].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\