Hechos 2

1K'e̱ nga ijchò na̱chrjein‑la̱ s'eí Pentecostés, ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo ta̱ jngoò jtín títsa̱jna. 2Tà ni̱to̱ón kina'yà jngoò‑la̱ xi 'ñó one, koni jngoò tjo̱ xi 'ñó tí'ba xi ngajmiì inchrobà‑ne. Kina'yà‑la̱ kóho̱kji i'nga ni'ya ñánda títsa̱jna jñà xi̱ta̱. 3Tsatsejèn‑la̱ ni̱je̱n xi koni kjoàn ni'ín kjoàn; kjòxkoa̱ya íjngó íjngó kisijnasòn‑la̱ jñà xi̱ta̱. 4Ngats'iì xi̱ta̱, jngoò k'a ndaà kis'ejiìn ini̱ma̱‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; i̱kjoàn tsibíts'ia̱ nga kiìchja̱ 'én‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í na̱xa̱ndá koni s'ín kitsjaà‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga ki̱chja̱. 5Na̱chrjein koi, kjìn xi̱ta̱ judío títsa̱jna [xi ijchò s'eí] ya̱ na̱xa̱ndá Jerusalén xi beèxkón Nainá xi inchrobà‑ne ñánda nga xìn na̱xa̱ndá nga tíjtsa i̱sò'nde. 6Jñà xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna xi ijchò s'eí ya̱ na̱xa̱ndá Jerusalén, ngats'iì kjòxkóya k'e̱ nga kiì'nchré‑la̱ xi jane. Ti̱koa̱á tà kjòxkón‑la̱ k'e̱ nga kiì'nchré‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga ma‑la̱ chja̱ nga jngoò ìjngoò sko̱ya 'én‑la̱ xi̱ta̱ xi xìn na̱xa̱ndá‑la̱ xi ya̱ títsa̱jna. 7Tà k'oa̱á komà‑la̱, ti̱koa̱á tà kjòxkón‑la̱, kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿A mìtsà xi̱ta̱ Galilea ngats'iì xi̱ta̱ xi nchichja̱? 8¿Kós'ín ma‑ne nga na'yá‑lá 'én‑ná xi nokjoá nga xìn na̱xa̱ndá‑ná nga ìjngoò jngoá? 9Ngats'iaá xi i̱ titsa̱jnaá, tjín xi̱ta̱ Partia, xi̱ta̱ Media, xi̱ta̱ Elam, xi̱ta̱ Mesopotamia, xi̱ta̱ Judea, xi̱ta̱ Capadocia, xi̱ta̱ Ponto, xi̱ta̱ Asia, 10xi̱ta̱ Frigia, xi̱ta̱ Panfilia, xi̱ta̱ Egipto, xi̱ta̱ Libia xi ya̱ chrañàt'aà‑la̱ Cirene. Ti̱koa̱ tjín xi̱ta̱ Roma xi i̱ títsa̱jna Jerusalén. Tjín xi nguì xi̱ta̱ judío. Ti̱koa̱á tjín xi tà jahatjìya‑la̱ nga xi̱ta̱ judío komà. 11Ti̱koa̱á tjín xi inchrobà‑ne Creta ko̱ Arabia. ¡Ngats'iaá na'yà‑lá nga jngoò ìjngoò sko̱ya 'én‑ná koni s'ín béno̱jmí‑ná kjo̱xkón xi s'ín Nainá! 12Ngats'iì xi̱ta̱ tà kisinchaàxkón‑né, mì ti̱ kiì machi̱ya‑la̱, kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿Kó tsòya‑ne kjoa̱ koi? 13Tjín i'nga xi̱ta̱ xi tà tsijnòkeè‑né, kitsò: ―¡Ch'i̱í xi̱ta̱ koi! 14K'e̱é tsasíjna kixi̱ Pedro ko̱ xi̱ta̱ xi tejngoò ma‑ne; 'ñó kiìchja̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱, kitsò: ―Jñò, xi̱ta̱ xinguia̱á xi judío 'mì‑ná ko̱ ngats'ioò xi xìn na̱xa̱ndá‑nò xi i̱ titsa̱jnaà Jerusalén, ndaà kàtasijiìn‑nò, ndaà ti̱ná'ya 'én xi kichjàko̱‑nò. 15Jñò bixón‑nò: “Ch'i̱í xi̱ta̱ koi.” ¿Kós'ín ko̱ma‑ne nga ko̱ch'i̱ nga sa̱á ijchò xi ñijaàn nga ta̱jñòya? 16Koií tíbitasòn 'én xi kiìchja̱ Joel, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 17K'oa̱á tsò Nainá: K'e̱ nga jye tífehet'aà na̱chrjein, síka'bí‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑na̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde; jñà i̱xti x'i̱n ko̱ i̱xti íchjín‑nò, 'a̱án ki̱chja̱ ngajo‑na; jñà i̱xti xo̱ngó‑nò, skoe̱ kjo̱xkón xi okó Nainá; jñà xi̱ta̱ jchínga‑nò k'oi̱í‑la̱ nijñá xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 18O̱kixi̱‑né na̱chrjein koi, jñà chi̱'nda‑na̱ xi x'i̱n ko̱ íchjín siìka'bí‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑na̱ mé‑ne nga ki̱chja̱ ngajo‑na. 19Ján ngajmiì kjìn kjo̱xkón jcha̱‑la̱, ti̱koa̱á i̱ i̱t'aà nangui jcha̱á‑la̱ kjo̱xkón nga xíxteèn jní‑la̱ xi̱ta̱, nga ko̱ ni'ín ko̱ ni̱'ndi̱ tsjè xi kjoa̱ ts'e̱ kjo̱jchán. 20Jè ts'oí, ko̱jñò‑né, jè sá, jní kji ko̱ma k'e̱ nga ti̱kj'eè f'iì Na̱'èn‑ná nga kjoi̱í kíndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ jè na̱chrjein xi jeya ko̱ 'ñó xkón. 21Ta̱nga ngats'iì xi̱ta̱ xi ki̱chja̱t'aà‑la̱ Nainá, ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. [K'oa̱á tsò 'én‑la̱ Nainá xi kiskiì Joel (2:28‑32).] 22’Ti̱ná'ya xi xi̱ta̱ Israel 'mì‑nò 'én xi k'oa̱ xán‑nò: Jñò, ndaà tíjiìn‑nò, Nainá tsakó nga Jesús xi Nazaret ts'e̱, tjín‑la̱ kjo̱tíxoma. Xkoòn ki'ya‑nò nga kis'iìn ngats'iì kjo̱xkón ko̱ kjoa̱ ts'e̱ seña xi tseé nga'ñó tjín‑la̱. 23Koni s'ín tjíndaà‑la̱ Nainá nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, jñò, kindobà'ñó xi̱ta̱ jè nga kinìk'eèn nga kinìnga̱tsja xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkón kjo̱tíxoma nga tsakat'aà krò. 24Ta̱nga Nainá kisìkjaáya‑la̱; kisìkíjnandei̱í kjoa̱ ts'e̱ kjo̱'in xi tjín‑la̱ kjoa̱biyaà nga mìkiì ko̱ma nga ya̱ si̱jna'ñó i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà. 25Jè xi̱ta̱xá ítjòn xi David ki'mì, kitsò i̱t'aà ts'e̱ Jesús: Kìjtseè kjit'aà‑ná Nainá k'e̱ nga tíjna nguixkoaàn; i̱ tíjnat'aà ndsa̱a kixi̱ mé‑ne nga nì mé xi ko̱mat'ian. 26Koií kjoa̱‑la̱ nga matsja‑la̱ ini̱ma̱‑na̱, ti̱koa̱ matsja‑la̱ ni̱je̱n‑na̱ nga seè. Yijo‑na̱, ti̱koa̱á ndaà siìkjáya nga skóña kjoa̱, 27koií kjoa̱‑la̱ nga mì ya̱ si̱kíjni ini̱ma̱‑na̱ ya̱ i̱'nde‑la̱ mik'en, ti̱koa̱ mìkiì koi̱'ndi nga ki̱'ndo yijo‑na̱ xi chi̱'nda tsjeè‑lè 'mì‑ná. 28Tsakoò‑ná ndi̱yá nga ma kóti̱jnakoan, tseé kjo̱tsja s'e̱‑la̱ ini̱ma̱‑na̱ nga ji̱ tijnako̱‑ná. [K'oa̱á tsò 'én‑la̱ Nainá xi kiskiì David (Salmo 16:8‑11).] 29’'Ndsè, k'oa̱á xan‑nò xi nguì kjoa̱ kixi̱: xi̱ta̱ jchínga‑ná David, jye kjòtseé k'en, ti̱koa̱ kisìhijiìn‑né. Jè i̱tsjó‑la̱, tíjna skanda na̱chrjein i̱'ndei̱. 30Ta̱nga jè David, jngoò xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Jyeé k'oa̱s'ín tíjiìn‑la̱ koni s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá nga tje̱ ts'e̱ ki̱tjokàjiìn Cristo nga jè kíjna ngajo‑la̱ koni xi̱ta̱xá ítjòn. 31Jè David, k'oa̱á s'ín kiìchja̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo koni tsà jye kijtseè nga jye jaáya‑la̱. Kitsò: “Mìkiì ya̱ kisijna ini̱ma̱‑la̱ ya̱ i̱'nde‑la̱ mik'en, ti̱koa̱á mìkiì i'ndo yijo‑la̱.” 32Nainá, jyeé kisìkjaáya‑la̱ Jesús. Ngats'iì kjoa̱ xi komà, k'oa̱á s'ín bèno̱jmí‑nòje̱n nga xkoòn ki'ya‑naje̱n. 33Nainá jeya kisìkíjnat'aà chrja kixi̱‑la̱; kitjoé‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ koni s'ín kitsjaà tso'ba Nainá. Jè Jesús kisìka'bísòn ìjngoò k'a Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱. Koií kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín titsa̱'yaà ko̱ titsa̱na'yà. 34Jè David, mìtsà ngajmiì kiì mijìn; ta̱nga k'oa̱á kitsò: Jè Nainá kitsò‑la̱ jè xi Nei‑na̱: “Ti̱jnat'aà‑ná i̱ kixi̱‑na̱, 35skanda k'e̱ nga sìkítsa̱jnanguia kondra̱‑lè ñánda nchasòn ndso̱koiì.” 36’Jñò xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel tsa̱jòn, ndaà jcha̱a yije nga 'ñó kixi̱ tjín kjoa̱ nga jè Jesús xi jñò tsakat'aà krò, Nainá, k'oa̱á s'ín kisìkíjna nga jè‑né xi Na̱'èn‑ná, ko̱ ti̱jè‑ne xi Cristo [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 37K'e̱ nga kiì'nchré 'én xi o̱kitsò jñà xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna, kisìkájno i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱; k'e̱é kiskònangui‑la̱ Pedro ko̱ xi̱ta̱ xíkjín xi i'nga xi ti̱koa̱ xó tsibíxáya‑la̱ Jesús. Kitsò‑la̱: ―'Ndsè, ¿mé xi s'e̱n‑je̱n? 38Pedro kitsò‑la̱: ―Ti̱kájno jé‑nò, kì ti̱ jé binchaàtsji‑nò; t'e̱en bautizar yijo‑nò i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo nga jngoò ìjngoò‑nò, mé‑ne nga si̱ìjchàat'aà‑nò Nainá, ti̱koa̱ tsjá‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱. 39Koni s'ín kitsjaà tso'ba Nainá, 'én xi tsibíjna tsa̱jòn‑nò; ti̱koa̱á ts'e̱é i̱xti‑nò, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi kjiìn títsa̱jna, nga yije xi jè sobà Nainá xó ki̱chja̱‑la̱. 40Pedro, kjìn 'én kiìchja̱jiìn‑sa̱‑la̱. 'Ñó kiìchja̱ko̱. Kitsò‑la̱: ―¡Ti̱nchat'aàxìn‑là kjo̱'in xi tjoé‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi xi ch'o s'ín! 41Jñà xi̱ta̱ xi kòkjeiín‑la̱ 'én xi kiìchja̱ Pedro komà bautizar; ma‑la̱ tsà jàn jmiì xi̱ta̱ xi jahas'en‑t'aà na̱chrjein jè. 42Kóho̱tjín, kixi̱í chinchako̱ 'én xi kiì'nchré koni s'ín tsakóya‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús, ti̱koa̱ kjit'aà na̱chrjein maxkóya nga kjèn‑ko̱ xíkjín ti̱koa̱ chja̱t'aà‑la̱ Nainá. 43Ngats'iì xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna tà kitsakjòn‑né k'e̱ nga kijtseè ngats'iì kjo̱ndaà ko̱ kjo̱xkón xi kis'iìn jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús. 44Jñà xi̱ta̱ xi jye kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo bìtsa̱jnajtín‑né kóho̱tjín; síxkoa̱ya yije mé tsojmì xi tjín‑la̱. 45Otíjna nangui‑la̱ ko̱ tsojmì xi tjín‑la̱, i̱kjoàn síjòya to̱n‑la̱ koni s'ín mochjeén‑la̱ nga jngoò ìjngoò. 46Na̱chrjein inchijòn bixoña ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, ko̱ ya̱ ni'ya‑la̱ xíkjín nga kjèn‑kjoò nga tjín‑la̱ kjo̱tsja ko̱ indaàjiìn tjín ini̱ma̱‑la̱. 47Jeya kisìkíjna Nainá; jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá tsjakeè komà xi̱ta̱‑la̱ Cristo; jè Nainá, na̱chrjein inchijòn kisìkas'en‑t'aà‑ìsa na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo jñà xi̱ta̱ xi jè mejèn‑la̱ nga ki̱tjokàjiìn kjo̱'in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\