Hechos 23

1Pablo kiskoò'an jñà xi̱ta̱xá ítjòn kitsò‑la̱: ―Jñò xi xi̱ta̱ xinguia̱á judío 'mì‑nò, ngats'ioò, k'oa̱á xán‑nò, kjo̱hítsjeèn ts'a̱n, k'oa̱á tsò nga ndaà tìsìkitasoàn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá skanda na̱chrjein i̱'ndei̱. 2Jè no̱'miì ítjòn xi 'mì Ananías kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi nchat'aà chrañà‑la̱ Pablo nga kàtasíjts'iìn‑'a tso'ba. 3Ta̱nga jè Pablo kitsò‑la̱: ―¡Ngaji̱, xi jò i̱sén tjín‑lè, Nainá kàtasíjts'iìn‑'a ndso̱boi! Ngaji̱, koií xá tijna‑ne nga kíndaàjiìn‑ná koni s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma ta̱nga ngaji̱, ìsa̱á nìkatonè‑la̱ kjo̱tíxoma nga mejèn‑lè si̱jts'in‑'a‑ná. 4Jñà xi̱ta̱ xi nchat'aà chrañà‑la̱ Pablo kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne k'oa̱s'ín nokjoàjno‑la̱ xi no̱'miì ítjòn‑la̱ Nainá? 5Pablo kitsò: ―'Ndsè, mìkiì bexkoan tsà jè xi no̱'miì ítjòn tíjna. Kixi̱í kjoa̱, k'oa̱á s'ín tíchja̱ xo̱jo̱n kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè xi xi̱ta̱xá sko̱‑la̱ na̱xa̱ndá mìkiì ko̱ma ki̱nókjoa̱jno‑la̱.” 6Pablo, k'e̱ nga kijtseèxkon jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna nga jò sko̱ya ma; tjín xi̱ta̱ fariseo ko̱ tjín xi̱ta̱ saduceo; 'ñó kiìchja̱, kitsò‑la̱: ―'Ndseé, 'a̱n, xi̱ta̱ fariseo‑ná; ki'ndí‑la̱ xi̱ta̱ fariseo‑ná; koií kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín tísindaàjiìn‑na na̱chrjein i̱'ndei̱ nga k'oa̱á s'ín mokjeiín‑na nga faáya‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi biyaà. 7K'e̱ nga k'oa̱ kitsò Pablo, kjòjòya jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna junta; tsibíts'ia̱ jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo nga tsohótiko̱ xíkjín. 8Koi kjoa̱‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ saduceo mìkiì mokjeiín‑la̱ tsà kixi̱ kjoa̱ nga faáya‑la̱ mik'en, ti̱koa̱ mìkiì mokjeiín‑la̱ tsà tjín xi 'mì àkja̱le̱ ko̱ xi 'mì ini̱ma̱; ta̱nga jñà xi̱ta̱ fariseo mokjeiín yije‑la̱ kjoa̱ koi. 9Ngats'iì xi̱ta̱ 'ñó jchán kiìchja̱; k'e̱é chincha kixi̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi ya̱ chja̱‑ne ts'e̱ xi̱ta̱ fariseo, kitsò: ―Xi̱ta̱ jè, ni̱mé kjoa̱ xi ch'o tís'ín; tsà ini̱ma̱ tsohóko̱ ko̱ tsà àkja̱le̱ tsohóko̱; mìkiì ko̱ma jñá ki̱ncha ikón‑lá Nainá. 10Jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado, k'e̱ nga kijtseè nga ìsa̱ 'ñó makjan‑la̱ jñà xi̱ta̱, kitsakjòn‑né tsà ya̱ si̱ìk'en Pablo. K'e̱é kiìchja̱ ìsa̱‑la̱ soldado; kitsjaà‑la̱ o̱kixi̱ nga kàtjìko̱ ìjngoò k'a ján cuartel. 11Xi komà nchijòn nga ni̱tje̱n, ijchò kasìt'aà‑la̱ Na̱'èn‑ná jè Pablo, kitsò‑la̱: ―Kì tsakjoòn‑jèn, k'oa̱á s'ín mochjeén nga ki̱nókjoi̱i xi i̱t'aà ts'a̱n ján Roma, koni s'ín kinokjoì i̱ Jerusalén. 12Nga kis'e i̱sén, jñà xi̱ta̱ judío tsajoóya‑ne nga si̱ìk'en Pablo; k'oa̱á kitsò nga mì kì ko̱kje̱n ko̱ mìkiì skoí nandá; Nainá kàtatsjá‑la̱ kjo̱'in tsà mìkiì ki̱tasòn nga si̱ìk'en Pablo. 13Tsatoó ichán ma‑ne jñà xi̱ta̱ judío xi k'oa̱s'ín tsajoóya‑ne. 14Xi̱ta̱ koi, kiìkon jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ jchínga ts'e̱ xi̱ta̱ judío, kitsò‑la̱: ―K'oa̱á s'ín tsibìnè‑la̱je̱n yijo‑na̱je̱n nga ni̱mé xi chji̱ne̱‑je̱n, Nainá kàtatsjá‑naje̱n kjo̱'in tsà mìkiì ki̱tasòn nga si̱k'en‑je̱n Pablo. 15Ngats'ioò xi tjín‑nò xá ítjòn ts'e̱ Junta jè, ko̱t'ìn‑là jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado nga kàtjanchrobáko̱ nchijòn‑le̱ i̱ nguixkoòn. Tà k'oa̱á tìn‑là nga ìsa̱ ndaà mejèn‑nò jcha̱xkoòn kjoa̱ xi tjín‑la̱. Ngaje̱n ki̱tsa̱jnandaà‑je̱n ya̱ i̱ya ndi̱yá nga si̱k'en‑je̱n k'e̱ nga ti̱kj'eè fì i̱jndé. 16Jè ti‑la̱ ndichja Pablo, kiì'nchré kjoa̱ xi tsajoóya‑ne xi̱ta̱ judío; k'e̱é kiì kisìkí'nchré Pablo ya̱ cuartel. 17Pablo kiìchja̱ jngoò‑la̱ soldado, kitsò‑la̱: ―Tikoi̱i ti jè ñánda tíjna xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado. Tjín 'én xi ke̱èno̱jmí‑la̱. 18Jè soldado kiìko̱ jè ti ñánda tíjna xi̱ta̱ sko̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jè Pablo xi tíjna nda̱yá kàchja̱‑na kàtsò‑na: “Tikoi̱i ti jè.” Tjín xó 'én xi ke̱èno̱jmí‑lè. 19Jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado, kitsobà'ñó tsja jè ti, kiìko̱ i̱t'aà xìn, kiskònangui‑la̱ mé 'én xi ke̱èno̱jmí‑la̱. 20Jè ti kitsò: ―Jñà xi̱ta̱ judío, jye ndaà tsajoóya‑ne [nga mejèn‑la̱ skóna̱cha̱n‑lè]; si̱ìjé‑lè nga kíkoi̱i nchijòn‑lè jè Pablo ján nguixko̱n xi̱ta̱xá judío nga mejèn xó‑la̱ ìsa̱ ndaà tja̱nangui‑la̱ mé kjoa̱ xi tjín‑la̱. 21Ngaji̱, kì kiì mokjeiín‑lè. Xi̱ta̱ koi, ma‑la̱ tsà ichán nga títsa̱jnachjoà‑la̱ Pablo ya̱ i̱ya ndi̱yá nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en. Jye k'oa̱s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá nga mìkiì ko̱kje̱n ti̱koa̱ mìkiì skoí nandá skanda k'e̱ nga si̱ìk'en Pablo. I̱'ndei̱, tà jè nchikoña‑la̱ nga k'oi̱‑la̱ 'én‑lè koni s'ín nchisíjé. 22Jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado, kitsò‑la̱ jè ti nga ko̱maá kjoi̱‑ne; kitsjaà‑la̱ o̱kixi̱ nga ni̱jngoò xi̱ta̱ ke̱èno̱jmí‑la̱ nga jè ijchò síkí'nchré. 23Jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado kiìchja̱ jò‑la̱ soldado‑la̱ xi bít'in‑la̱ soldado xi i'nga, kitsjaà‑la̱ o̱kixi̱ nga kàtasíkítsa̱jnandaà jò sìndo̱ soldado xi ndso̱ko̱ kjoi̱‑ne, jàn kaàn ko̱ te xi kohòyo̱ kítsa̱sòn‑la̱, jò sìndo̱ xi ki̱cha̱ lanza k'oa̱ nga kjoi̱ skanda ján Cesarea k'e̱ nga ki̱jchò xi ñijaàn nga ko̱jñò. 24Ti̱koa̱ kitsjaà o̱kixi̱ nga kàtinchándaà kohòyo̱ xi kíjnakjá‑la̱ Pablo mé‑ne nga ndaà kji̱ko̱‑ne nga ni̱mé xi ko̱mat'in skanda ñánda tíjna Félix xi xi̱ta̱xá ítjòn. 25Jngoò xo̱jo̱n carta tsibíndaà xi tsò: 26“Tjín‑lè kjo̱ndaà ngaji̱ Félix xi xi̱ta̱xá ítjòn tijni; 'a̱n, xi Claudio Lisias 'mì‑na síhixat'aà‑lè. 27Xi̱ta̱ xi tìsìkasén‑lè, jñà xi̱ta̱ judío kitsobà'ñó, kjo̱meé kisìk'en, ta̱nga 'a̱n tsohósi̱koa̱a nga kiìkoa̱a soldado‑na̱ nga jye kis'ejiìn‑na nga xi̱ta̱ Roma‑né. 28'A̱n, mejèn‑na nga skoeè mé kjoa̱ xi tjín‑la̱. K'oa̱á komà‑ne nga kiìkoa̱a ñánda títsa̱jna xi̱ta̱xá judío. 29K'e̱ nga ijchòkoa̱a, kisijiìn‑na nga tà koií kjoa̱‑la̱ xi kjo̱tíxoma ts'e̱. Nì mé jé tjín‑la̱ nga ki̱yá; skanda mìkiì ok'ìn‑la̱ nga nda̱yá kíjna i̱ya. 30'A̱n, kis'eno̱jmí‑na nga jñà xi̱ta̱ judío, k'oa̱á s'ín tsajoóya‑ne nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en chijé. K'oa̱á ma‑ne nga ji̱ tìsìkasén‑lè. K'oa̱ ti̱s'ín kixan‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi óngui nga nguixkoiìn kàtasindaàjiìn‑la̱ mé kjoa̱ xi tjín‑la̱ kondra̱ ts'e̱.” 31Jñà soldado, k'e̱ nga jye kitjoé‑la̱ o̱kixi̱, kiìko̱ Pablo k'e̱ nga jye kòjñò skanda ján na̱xa̱ndá Antipatris. 32Nga komà nchijòn jñà xi̱ta̱ soldado xi ndso̱ko̱ kiì‑ne, kisìkátji‑ne; inchrobà‑ne skanda cuartel. Tà jñà kiìko̱ Pablo soldado xi kohòyo̱ títsa̱jnasòn. 33Jñà xi̱ta̱ soldado, k'e̱ nga ijchò Cesarea, kisìnga̱tsja jè xi̱ta̱xá ítjòn xo̱jo̱n carta xi 'ya; ti̱koa̱ kisìnga̱tsja Pablo. 34Jè xi̱ta̱xá ítjòn, k'e̱ nga jye tsibíxke̱jiìn xo̱jo̱n carta, kiskònangui ñánda i̱'nde‑la̱ Pablo. K'e̱ nga jye kis'eno̱jmí‑la̱ nga nangui Cilicia i̱'nde‑la̱, 35kitsò‑la̱: ―K'e̱é kji̱'nchrè‑lè k'e̱ nga kjoi̱í xi̱ta̱ xi óngui‑lè. I̱kjoàn kitsjaà o̱kixi̱ nga kàtamakinda̱, ya̱á kíjna ni'ya osen‑la̱ Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\