Hechos 25

1Festo ijchò Cesarea nga jahas'en xi̱ta̱xá ítjòn; xi komà jàn na̱chrjein itjo‑ne Cesarea, kiì Jerusalén. 2K'e̱ nga jye tíjna Jerusalén, jñà no̱'miì ítjòn ko̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ xi̱ta̱ judío ijchòkon nga tsohóngui Pablo; kitsjaàt'in 'én xi kondra̱ ts'e̱. 3Xi̱ta̱ koi, kisìjé‑la̱ kjo̱ndaà jè Festo nga kàtjanchrobáko̱ Pablo ya̱ Jerusalén. K'oa̱á s'ín jye tjíndaà‑la̱ nga kítsa̱chjoà ikon‑la̱ ya̱ i̱ya ndi̱yá mé‑ne nga si̱ìk'en‑ne. 4Ta̱nga jè Festo, kitsò: ―Majìn, mìkiì ko̱ma, nga jè Pablo nda̱yá tíjna ján Cesarea; 'a̱n, jyeé ya̱ tìfia. 5Jñà xi̱ta̱xá‑nò ko̱ma koa̱hijtako̱‑na ján Cesarea mé‑ne ko̱ma ko̱hòngui‑ne xi̱ta̱ jè, tsà mé jé xi tjín‑la̱. 6Jè Festo tsibìjna‑la̱ tsà nguì jiìn na̱chrjein ko̱ tsà te na̱chrjein ján Jerusalén; i̱kjoàn kiì ìjngoò k'a‑ne ján Cesarea; nga komà inchijòn ijchò ni'ya osen, tsibìjnanè íxi̱le̱‑la̱ ñánda otíxoma; i̱kjoàn kiskinìkjaá Pablo. 7K'e̱ nga jahas'en ni'ya osen Pablo, jñà xi̱ta̱ judío xi j'iì‑ne Jerusalén, kiì kinchat'aà chrañà‑la̱ nga kitsjaàt'in 'én ndiso xi 'ñó ch'o tsò ta̱nga mìkiì komà kjòkixi̱ya 'én xi kitsjaàt'in. 8Pablo tsasìko̱ yijo‑la̱ kitsò: ―Ni̱mé jé xi tsohotsjià xi kondra̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío, ni̱ jè kondra̱ ts'e̱ i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá, ni̱ jè kondra̱ ts'e̱ César xi xi̱ta̱xá ítjòn ts'e̱ Roma. 9Ta̱nga jè Festo mejèn‑la̱ nga ndaà kíjnako̱ xi̱ta̱ judío; kiskònangui‑la̱ Pablo, kitsò‑la̱: ―¿A mejèn‑lè nga k'oín ján Jerusalén mé‑ne nga ya̱ kíndaàjñaà kjoa̱‑lè? 10Pablo kitsò: ―Jye i̱ tìjna̱a ñánda tjín kjo̱tíxoma‑la̱ César xi xi̱ta̱xá ítjòn ts'e̱ Roma. Mochjeén‑né nga i̱ kàtasindaàjiìn‑na. Ngaji̱ ndaà tíjiìn‑lè nga nì mé kjoa̱ tsohotsjià i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ judío. 11Tsà tjín‑na jé, tsà ok'ìn‑la̱ nga ki̱yá, tíjngoò takoàn nga kàtasík'en‑na; ta̱nga tsà mì kixi̱í kjoa̱ 'én xi tsját'in‑na, mìkiì ko̱ma ya̱ ko̱nga̱tsja i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ koi. Ti̱koa̱á‑ne, jè kàtíndaàjiìn‑na César xi xi̱ta̱xá ítjòn ts'e̱ Roma. 12Jè Festo, k'e̱é tsajoóya‑ne ko̱ xi̱ta̱‑la̱ xi títsa̱jnako̱ junta, i̱kjoàn kitsò: ―Tsà k'oa̱á s'ín nìjí nga jè César ki̱ìndaàjiìn‑lè, tà sa̱á ján sìkasén‑lè. 13K'e̱ nga jye tsato chiba na̱chrjein, jè xi̱ta̱xá Agripa ko̱ Berenice kiì ján Cesarea nga kisìhixat'aà Festo. 14Kjìn na̱chrjein tsibìtsa̱jna ya̱ Cesarea; jè Festo tsibéno̱jmí‑la̱ Agripa kjoa̱‑la̱ Pablo, kitsò‑la̱: ―Jè Félix, jngoò xi̱ta̱ kisìkíjnaya nda̱yá i̱jndé. 15K'e̱ nga tsohóti̱jna ján Jerusalén, jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱ xi̱ta̱ judío kitsjaà‑na 'én nga óngui. Kisìjé nga kàtiyaà. 16'A̱n, k'oa̱á kixan‑la̱ nga jñà xi̱ta̱xá Roma, mì ta̱xki̱ sík'en xi̱ta̱ k'e̱ nga ti̱kj'eè 'ya‑la̱ jé xi tjín‑la̱. Ítjòn joó'a kjoa̱‑la̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ xi óngui mé‑ne nga ko̱ma ki̱nchako̱‑ne yijo‑la̱. 17Koií kjoa̱‑la̱, k'e̱ nga j'iì i̱jndé jñà xi̱ta̱ koi, mìkiì kisìchja na̱chrjein; nga ko̱ma inchijòn, nga jye tìjna̱soàn íxi̱le̱‑na̱ nga tìhotiìxoma, ni̱to̱ón kiskinìkjaá xi̱ta̱ jè. 18K'e̱ nga jye títsa̱jna osen jñà xi̱ta̱ xi óngui, mìtsà koi kjoa̱ tsohóngui koni s'ín 'a̱n tísíkítsjeèn. 19Tà k'oa̱á tjín 'én xi kitsjaàt'in xi kondra̱ ts'e̱ Pablo koni s'ín beèxkón Nainá ko̱ i̱t'aà ts'e̱ jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Jesús xi jye k'en; ta̱nga jè Pablo tsò‑né nga tíjnakon‑né. 20'A̱n, mìkiì be mé xi s'iaàn i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi. K'e̱é kiskònangui‑la̱ Pablo, a mejèn‑la̱ nga ján kjoi̱ Jerusalén mé‑ne nga ya̱ si̱ndaàjiìn‑la̱ kjoa̱ xi fìnè. 21K'oa̱á s'ín kisìjé Pablo nga jè César ki̱ìndaàjiìn‑la̱. Koií k'oa̱s'ín kitsjaà‑na o̱kixi̱ nga nda̱yá tíjnaya‑ìsa skanda k'e̱ nga ko̱ma sìkasén‑la̱ César. 22Agripa kitsò‑la̱ jè Festo: ―Ti̱koa̱á 'a̱n mejèn‑na nga kji̱'nchrè‑la̱ xi̱ta̱ jè. Festo kitsò: ―Nchijòn‑le̱ ki̱ná'ya‑la̱. 23Nga komà inchijòn, ijchò Agripa ko̱ Berenice. K'e̱ nga jahas'en ni'ya osen 'ñó ndaà kisìs'in‑la̱. Kjihijtako̱ jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado ko̱ jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ na̱xa̱ndá. Festo kitsjaà o̱kixi̱ nga kiìchjaà Pablo. 24Festo kitsò: ―Ngaji̱ Agripa xi xi̱ta̱xá ítjòn tijni, ngats'ioò xi i̱ titsa̱jnaà: chítsejèn‑là xi̱ta̱ jè. Ngats'iì jñà xi̱ta̱ judío, 'ñó síjét'aà‑na ján Jerusalén ko̱ i̱ Cesarea nga 'ñó chja̱ nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en. 25Ta̱nga 'a̱n, ni̱mé xi matsjit'aà‑na i̱t'aà ts'e̱ nga mochjeén‑la̱ nga ki̱yá. Ta̱nga tso'baá kisìjé‑ne nga jè ki̱ìndaàjiìn‑la̱ César xi xi̱ta̱xá sko̱‑la̱ tíjna‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. 'A̱n, k'oa̱á s'ín kiskoòsòn‑la̱ nga ya̱ siìkasén. 26Ta̱nga 'a̱n, ni̱mé kjoa̱ xi matsji‑na i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jè, kós'ín sìkasén‑la̱ xo̱jo̱n jè César xi xi̱ta̱xá sko̱‑la̱ tíjna‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. K'oa̱á ma‑ne nga sìjét'aà‑nò jñò xi i̱ titsa̱jnaà ko̱ ngaji̱ Agripa xi xi̱ta̱xá ítjòn tijni, mé‑ne k'e̱ nga jye chjinangui‑la̱á, 'a̱n sakó‑na o̱kixi̱ nga sìkasén xi̱ta̱ jè. 27'A̱n, k'oa̱á ma‑na, nga ni̱mé chjí‑la̱ tsà ta̱xki̱ sìkasén jngoaà xi̱ta̱ xi nda̱yá tíjna tsà mì sik'à jngoò xo̱jo̱n xi 'ya‑la̱ mé jé xi tjín‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\