Hechos 3

1Jngoò k'a kiì Pedro ko̱ Juan ya̱ i̱ngo̱ ítjòn ts'e̱ xi̱ta̱ judío. Ijchò‑la xi jàn nga nguixòn k'e̱ nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱. 2Na̱chrjein nchijòn bijchó síkíjna jngoò xi̱ta̱ i̱ma̱ xi mìkiì ma fì. Xi̱ta̱ jè k'oa̱á s'ín kits'iìn. Ya̱á bìjnajto xotjoa̱‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn xi k'oa̱s'ín tjít'aà 'ín: xotjoa̱ xi ndaà kji. Xi̱ta̱ jè, to̱n síjé kjo̱tjò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi fahas'en ndi̱tsin i̱ngo̱. 3Jè xi̱ta̱ xi mìkiì ma fì, k'e̱ nga kijtseè Pedro ko̱ Juan nga nchifahas'en ndi̱tsin i̱ngo̱, kisìjé kjo̱tjò‑la̱ to̱n. 4Jè Pedro ko̱ Juan, kiskoò'an; jè Pedro kitsò‑la̱: ―¡Chítsejèn‑'a‑náje̱n! 5Jè xi̱ta̱ xi mìkiì ma fì kiskoò'an; k'oa̱á s'ín komà‑la̱ koni tsà tjín xi tsjá‑la̱. 6Ta̱nga jè Pedro kitsò‑la̱: ―Ni̱mé to̱n tjín‑na xi oro ko̱ xi plata, ta̱nga jè xi tjín‑na tsjaà‑lè; i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi Nazaret ts'e̱, ti̱sítji̱in, ti̱tjájmiì. 7Jè Pedro, k'e̱ nga o̱kitsò‑la̱, kiskoé tsja kixi̱, kiskímiìtje̱n; ni̱to̱ón kis'e‑la̱ nga'ñó tsji ndso̱ko̱, kóho̱kji ndso̱ko̱. 8Jè xi̱ta̱ jè, kiskì'nga nga tsasítje̱n; i̱kjoàn tsibíts'ia̱ nga tsajmeè‑ne; jahas'en‑ko̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ jè Pedro ko̱ Juan nga ndso̱ko̱ kiì‑ne; fìjen fìkjá, kjì'nga kìtsian nga jeya kisìkíjna Nainá. 9Ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá kijtseè jè xi̱ta̱ jè nga jye ma fì‑ne ko̱ nga jeya kisìkíjna Nainá. 10Tà kjòxkón‑la̱ xi̱ta̱, ti̱koa̱á tà kitsakjòn‑né koni s'ín komàt'in jè xi̱ta̱ jè nga jyeé beèxkon nga jè‑né xi síjé kjo̱tjò to̱n ya̱ xotjoa̱ i̱ngo̱ xi k'oa̱s'ín tjít'aà 'ín‑la̱: xotjoa̱ xi ndaà kji. 11Jè xi̱ta̱ xi jye kjòndaà‑ne, mìkiì tsjeiìn nga kitsobà'ñó Pedro ko̱ Juan. Ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá tà k'oa̱á komà‑la̱; k'e̱é tsangachikon kiìtji̱ngui‑la̱ ya̱ i̱ngo̱ ítjòn, ya̱ nguitjoa̱‑la̱ xi 'mì Salomón. 12Jè Pedro, k'e̱ nga kijtseè jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, kitsò‑la̱: ―Jñò, xi̱ta̱ xinguia̱á xi xi̱ta̱ Israel 'mì‑ná, ¿mé‑ne maxkón‑onò? ¿Mé‑ne ngaje̱n chì'àn‑náje̱n? ¿A k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn koni tsà nga'ñó tsa̱je̱n ko̱ kjo̱ndaà tsa̱je̱n kòmandaà‑ne xi̱ta̱ jè nga ma fì‑ne? 13Jè xi Nainá tsò‑la̱ Abraham, Isaac, Jacob ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ jchínga‑ná xi i'nga, jè‑né xi jeya kàsíkíjna Jesús xi chi̱'nda‑la̱ ma; ti̱jè‑ne Jesús xi jñò kinìnga̱tsja xi̱ta̱xá. Jñò, mìkiì kits'iì'nde k'e̱ nga jè Pilato mejèn‑la̱ si̱ìkíjnandei̱í‑ne. 14Jñò, kinachrjekànguio jè xi Xi̱ta̱ Tsjeè ko̱ xi Xi̱ta̱ Kixi̱; i̱kjoàn kinìjé nga tsibìjnandei̱í jè xi̱ta̱ xi mik'en kitje̱n‑la̱. 15Jñò kinìk'eèn jè xi síkíjnakon‑ná ta̱nga jè Nainá kisìkjaáya‑la̱. Ngats'iì kjoa̱ koi, ki'ya‑náje̱n, k'oa̱á ma‑ne nga bèno̱jmí‑je̱n. 16Jesús kàtsjá‑la̱ nga'ñó xi̱ta̱ jè xi jñò titsa̱'yaà ti̱koa̱ yaxkoòn, koi‑né nga mokjeiín‑naje̱n i̱t'aà ts'e̱ Jesús. Tà koií kjoa̱‑la̱ nga ndaà mokjeiín‑naje̱n nga ndaà kòmandaà‑ne xi̱ta̱ jè nga nguixkoòn jñò xi i̱ titsa̱jnaà. 17’'Ndsè, jyeé tíjiìn‑na, k'e̱ nga k'oa̱s'ín ki'nè ko̱ xi̱ta̱xá‑nò nga kinìk'eèn Jesús, koi‑né nga mìkiì machi̱ya‑nò. 18Jè Nainá, k'oa̱á s'ín kisìkitasòn koni s'ín kiìchja̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ nga jè Cristo [jè xi xó kisìkasén‑ne Nainá] k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga ki̱yá. 19Koií k'oa̱ 'mì‑nòje̱n nga ti̱kájno jé‑nò, kì ti̱ jé binchaàtsji‑nò; Nainá tanguít'aà‑là mé‑ne nga jcha̱t'aà‑nò jé‑nò i̱kjoàn tsjá‑nò Nainá kjoa̱'nchán ts'e̱ ini̱ma̱‑nò. 20Kàtasíkasén‑nò Jesús, jè xi xó k'oa̱s'ín kjòtseé jaàjiìn‑ne Nainá nga jè xi Cristo nga i̱t'aà tsa̱jòn kjoi̱í‑ne. 21Mochjeén‑né nga ján kíjna ngajmiì jè Jesucristo skanda k'e̱ nga jè Nainá si̱ìxi̱tse̱ya yije ìjngoò k'a tsojmì xi tjín. K'oa̱á s'ín kitsjaà o̱kixi̱ Nainá k'e̱ nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ xi jè kisìkjeén nga sa̱ kjòtseé. 22Moisés, k'oa̱á s'ín kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná: “Jè Na̱'èn‑ná xi Nainá, ya̱á ko̱chrjekàjiìn jngoò xi̱ta̱ xinguia̱á xi ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá koni 'a̱n. Jè ti̱ná'ya‑là koni s'ín ki̱chja̱ko̱‑nò ngats'iì kjoa̱ xi ke̱èno̱jmí‑nò. 23Ngats'iì xi̱ta̱ xi mìkiì kji̱'nchréñijon‑la̱, jngoò k'a tjáxìn i̱t'aà ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá.” 24’Ngats'iì xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, mats'ia̱‑ne Samuel, skanda i̱'ndei̱, sa̱á koií 'én tsibéno̱jmí mé kjoa̱ xi tíma na̱chrjein i̱'ndei̱. 25Kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò koni s'ín kitsjaà tso'ba Nainá i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱‑la̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱. Ti̱koa̱á kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò koni s'ín tsibíndaàjiìn jngoò kjoa̱ Nainá ko̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná k'e̱ nga kitsò‑la̱ Abraham: “Ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde ko̱chikon‑t'in‑né xi i̱t'aà ts'e̱ tje̱‑lè.” 26Nainá, k'e̱ nga kisìkjaáya‑la̱ Ki'ndí‑la̱, jñò kisìkasén ítjòn‑nò nga si̱ìchikon‑t'in‑nò mé‑ne nga si̱kjatjìya‑là kjo̱hítsjeèn‑nò nga jngoò ìjngoò, nga mì ti̱ ch'o s'e̱n‑nò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\