Hechos 6

1Jñà na̱chrjein koi, k'e̱ nga jye 'ñó tímakjìn‑ya xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo, jñà xi̱ta̱ xi chja̱ 'én griego tsibíts'ia̱ nga tsohojét'in jñà xi̱ta̱ xi chja̱ 'én hebreo, nga jñà íchjín ka'àn xi ts'e̱ xi̱ta̱ griego mì ngásòn tí'biì‑la̱ tsojmì xi kine koni jñà íchjín ka'àn xi ts'e̱ xi̱ta̱ hebreo. 2Jñà xi̱ta̱ xi tejò ma‑ne xi tsibíxáya‑la̱ Jesús, tsibíxkóya ngats'iì xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo, kitsò: ―Mì‑la kiì ndaà tjín nga si̱kíjna‑je̱n xá‑la̱ Nainá nga mì ti̱ kiì ki̱nókjoa̱ya‑naje̱n 'én‑la̱ Nainá, nga nguì ta koi xá s'e̱n‑je̱n nga xi̱ta̱ i̱ma̱ si̱kjèn‑je̱n. 3'Ndsè, chja̱ájñoò itoò xi̱ta̱ x'i̱n xi 'yaà nga ndaà nchisíjchá yijo‑la̱, ti̱koa̱ ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, xi̱ta̱ xi ndaà kjo̱hítsjeèn tjín‑la̱ mé‑ne jñà ko̱nga̱tsja xá koi. 4Ngaje̱n, kjit'aà na̱chrjein ki̱nókjoa̱t'aà‑la̱je̱n Nainá; ti̱koa̱ ko̱kóya‑je̱n 'én‑la̱ Nainá. 5Jñà 'én koi, ndaà kisaseèn yije‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. K'e̱é jaàjiìn Esteban, jngoò xi̱ta̱ x'i̱n xi ndaà mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá, ti̱koa̱ ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Ti̱koa̱ kitjaàjiìn Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, jngoò xi̱ta̱ Antioquía xi jahatjìya‑la̱ nga xi̱ta̱ judío komà. 6Jñà xi̱ta̱ xi itoò ma‑ne chinchá osen nga nguixko̱n xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús. Ko̱ jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús kiìchja̱tjì i̱t'aà ts'e̱ Nainá, i̱kjoàn tsohósòn‑la̱ tsja nga kjònga̱tsja xá. 7Ìsa̱á 'ñó tsabísòn‑ìsa̱ 'én‑la̱ Nainá. Ya̱ na̱xa̱ndá Jerusalén sa̱á 'ñó sa̱á 'ñó makjìn‑ya xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Cristo. Skanda jñà no̱'miì, ti̱koa̱á jyeé kjìn ma‑ne xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 8Jè Esteban, 'ñó ndaà kis'e‑la̱ nga'ñó ko̱ kjo̱ndaà xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá. K'oa̱á komà‑ne nga kjìn kjo̱xkón xi okó kjoa̱jeya‑la̱ Nainá kis'iìn ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá. 9Tjín i'nga xi̱ta̱ xi ya̱ chja̱‑ne ni'ya i̱ngo̱ sinagoga ñánda maxkóya xi̱ta̱ judío xi jye títsa̱jnandei̱í‑ne, ko̱ xi̱ta̱ Cirene, xi̱ta̱ Alejandría, xi̱ta̱ Cilicia ko̱ xi ján i̱'nde‑la̱ Asia; tsibíts'ia̱ nga tsakátikjoó ko̱ Esteban. 10Ta̱nga xi̱ta̱ koi, mìkiì kisìkijne, nga̱ jè Esteban, ko̱ó kjo̱hítsjeèn‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kiìchja̱. 11K'e̱é tsohótsji xi̱ta̱ xi tsibíchjí‑la̱ nga kitsjaàt'in 'én ndiso; kitsò: ―Kina'yà‑la̱je̱n Esteban nga chja̱jno‑la̱ Moisés ko̱ Nainá. 12K'oa̱á s'ín komà‑ne nga kòjti‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá ko̱ xi̱ta̱ jchínga ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés. Kitsobà'ñó Esteban, kiìko̱ ñánda títsa̱jna xi̱ta̱xá ítjòn xi joóya‑ne kjo̱tíxoma. 13Ijchòko̱ xi̱ta̱ ndiso xi kitsjaàt'in 'én, kitsò: ―Xi̱ta̱ jè, mìkiì jyò bìjna, kjit'aà na̱chrjein chja̱jno‑la̱ jè I̱ngo̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ko̱ kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés. 14Jyeé kina'yà‑la̱je̱n nga tsò nga jè Jesús xi Nazaret ts'e̱, si̱ìkixòña I̱ngo̱‑la̱ Nainá ti̱koa̱ si̱ìkjatjìya‑la̱ kjo̱tíxoma xi 'né koni s'ín tsakóya‑ná Moisés. 15Ngats'iì xi̱ta̱xá xi ya̱ títsa̱jna, k'e̱ nga kiskoò'an Esteban, k'oa̱á s'ín kijtseè i̱sén‑la̱ koni kji i̱sén‑la̱ àkja̱le̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\