Hechos 8

1Jè Saulo, nga ya̱ síjna ti̱koa̱á kisìjngoò ikon nga kinìk'en Esteban. Kjòts'ia̱‑ne na̱chrjein jè nga 'ñó kiìtji̱ngui kondra̱‑la̱ xi̱ta̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo ján Jerusalén. Kóho̱tjín xi̱ta̱‑la̱ Cristo kitsjohoba kóho̱kji nangui Judea ko̱ Samaria. Tà jñà tsiningui‑ne xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús. 2Tjín i'nga xi̱ta̱ xi beèxkón Nainá, jñà tsibíhijiìn Esteban. 'Ñó kiskindàyakeè. 3Ta̱nga jè Saulo, 'ñó kiìtji̱ngui kondra̱‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. Xki̱ xi ján ni'ya jahas'en nga kjo̱'ñó ochrje íchjín ko̱ íchjá, i̱kjoàn kinís'en nda̱yá. 4Jñà xi̱ta̱ xi kitsjohoba, xki̱ xi ján kiì nga kisìka'bí 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 5Jè Felipe, k'e̱ nga ijchò na̱xa̱ndá Samaria, ya̱á tsibéno̱jmí i̱t'aà ts'e̱ Cristo [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 6Jñà xi̱ta̱ Samaria nga kjìn ma, k'e̱ nga kiì'nchré ti̱koa̱ kijtseè jñà kjo̱xkón ndaà xi kis'iìn Felipe, kóho̱tjín, ìsa̱á ndaà kiì'nchré‑ìsa̱ koni s'ín tsibéno̱jmíya‑la̱. 7Kjìn xi̱ta̱ xi ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ kjòndaà‑ne. Jñà ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í, 'ñó kjindáya k'e̱ nga bitjojiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. Ti̱koa̱á kjìn xi̱ta̱ i̱ma̱ kjòndaà‑ne xi mìkiì ma síhiníyá yijo‑la̱ ko̱ xi tsá'yá kjoàn. 8K'oa̱á ma‑ne nga jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá jè, 'ñó tsja kis'e‑la̱. 9Ya̱ Samaria tsibìjna jngoò xi̱ta̱ xi Simón ki'mì. K'e̱ nga sa̱ ítjòn, maá‑la̱ bíndaà. Kjìn nó kiskoòna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ xi ya̱ i̱'nde‑la̱ nga chincháxkón‑la̱ nga kitsò: “'A̱n 'ñó ndaà machi̱ya‑na̱.” 10Ngats'iì xi̱ta̱ i̱xti ko̱ xi̱ta̱ jchínga, ndaà kiì'nchréñijon‑la̱; kitsò: ―Jè xi̱ta̱ jè xi tse nga'ñó tjín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 11Koií kjoa̱‑la̱ nga ndaà kiì'nchréñijon‑la̱ nga jye kò kjìn nó kona̱cha̱n‑la̱ nga bincháxkón‑la̱ nga 'ñó ndaà ma‑la̱ bíndaà. 12Jñà xi̱ta̱, k'e̱ nga kòkjeiín‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá kó s'ín otíxoma Nainá ko̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi jè Felipe tíbéno̱jmí, tsibíts'ia̱ nga komà bautizar íchjín íchjá. 13Skanda ti̱jè‑ne Simón ti̱koa̱á kòkjeiín‑la̱; i̱kjoàn komà bautizar. Ñánda tsajmeè Felipe, ya̱á tsajmeiìko̱ Simón. Tà k'oa̱á ma‑la̱ nga tíbeè kjo̱xkón ndaà xi tís'ín Felipe ko̱ kjoa̱ xi okó kjoa̱ jeya‑la̱ Nainá. 14Jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús xi títsa̱jna Jerusalén, k'e̱ nga kiì'nchré nga jñà xi̱ta̱ Samaria jyeé kòkjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, kisìkasén jè Pedro ko̱ Juan. 15Jñà xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga jye ijchò Samaria, tsibítsi'batjì jñà xi̱ta̱ xi jye kòkjeiín‑la̱ mé‑ne nga tjoé‑la̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 16Nga̱ jè na̱chrjein jè, ni̱ sa̱á jngoò tjoé‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Sà tà jè i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesús komà bautizar xi̱ta̱ koi. 17Jè Pedro ko̱ Juan, k'e̱é tsohósòn‑la̱ tsja, i̱kjoàn kitjoé‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 18Jè Simón, k'e̱ nga kijtseè nga jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús, ósòn‑la̱ tsja jñà xi̱ta̱, ni̱to̱ón tjoé‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jè Simón tsibít'aà‑la̱ to̱n jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo, 19kitsò‑la̱: ―'A̱n, ti̱koa̱ tjiì‑ná nga'ñó jè, mé‑ne ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne xi kosòn‑la̱ ndsa̱a ti̱koa̱ tjoé‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 20Jè Pedro kitsò‑la̱: ―¡Kàtiyaàkoi̱i to̱n‑lè! Ngaji̱, k'oa̱á s'ín nìkítsjiìn tsà maá bindaà‑ná kjo̱tjò xi tsjá Nainá. 21Ngaji̱ mìkiì tjí'nde‑lè i̱t'aà ts'e̱ xá jè nga jè ini̱ma̱‑lè mì kixi̱ tíjna nguixko̱n Nainá. 22Ti̱kájnoi jé‑lè, nga ch'o tsò ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑lè, kì ti̱ jé binchaàtsji‑ne. Ti̱jét'aà‑la̱ Nainá tsà koi na̱chrjein‑la̱ si̱ìjchàat'aà‑lè jé‑lè. 23Be‑ná nga jè kjoa̱xìtakòn xi tíjiìn ini̱ma̱‑lè ko̱ jè kjoa̱ch'o‑lè mìkiì tsjá'nde‑lè nga ndaà 'nì. 24Jè Simón k'e̱é kitsò: ―Síjét'aà‑nò, titsi'ba‑là Nainá xi i̱t'aà ts'a̱n mé‑ne nga mì k'oa̱ s'ín ko̱mat'ian ngats'iì kjoa̱ xi k'oa̱s'ín titsa̱'mì‑ná. 25Jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús, k'e̱ nga jye kitsjaà 'én i̱t'aà ts'e̱ Cristo ti̱koa̱ tsakóya 'én ndaà‑la̱ Nainá, kiì ìjngoò k'a‑ne ján Jerusalén. K'e̱ nga chinchimaya ndi̱yá, kjìn xi̱ta̱ na̱xa̱ndá jtobá xi chja̱‑ne Samaria tsibéno̱jmí‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 26Xi jye komà, jngoò àkja̱le̱‑la̱ Nainá kiìchja̱‑la̱ Felipe, kitsò‑la̱: ―Ti̱sítji̱in, t'in kixi̱i ndi̱yá xi bitjokàt'aà‑ne Jerusalén, fìjen bijchó skanda Gaza. (Ndi̱yá jè, ya̱á fahato ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn.) 27Felipe, tsasítje̱n, kiì; ya̱ i̱ya ndi̱yá kisatiìkjoò jngoò xi̱ta̱ x'i̱n ts'e̱ Etiopía xi 'ñó 'nga xá tjín‑la̱ xi jye kjòxkiì‑la̱ nga mì ti̱ íchjín si̱ìs'in‑ne; tesorero tjín‑la̱ ts'e̱ chjo̱ón sko̱‑la̱ Etiopía xi 'mì Candace. Jerusalén j'iì‑ne xi̱ta̱ jè nga kiì i̱ngo̱ ñánda beèxkón Nainá. 28Xi̱ta̱ jè, k'e̱ nga tínchrobá‑ne nangui‑la̱, tíjnaya carreta‑la̱; tíbíxke̱jiìn xo̱jo̱n xi kiskiì Isaías, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 29Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kitsò‑la̱ Felipe: ―T'in tji̱ngui‑la̱ carreta jè, tsjahijtakoi̱i. 30Felipe ni̱to̱ón kiìtji̱ngui‑la̱, kiì'nchré‑la̱ jè xi̱ta̱ nga tíbíxke̱jiìn xo̱jo̱n xi kiskiì Isaías, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá; i̱kjoàn kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿A fìyaá‑lè kó s'ín tíchja̱ xo̱jo̱n xi tìbìxke̱jiìn? 31Jè xi̱ta̱ etiope kitsò: ―¿Kó s'ín ko̱ma kji̱ya‑na nga mì yá béno̱jmíya‑na? K'e̱é tsibítsi'ba‑la̱ Felipe nga tsijin‑jno carreta; ya̱á tsibìjnayako̱. 32Jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi tíbíxke̱jiìn ts'e̱ Isaías tsò‑né: Kiìko̱ koni jngoò orrè nga kiì sík'en; k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò orrè ki'ndí xi mìkiì kjindáya k'e̱ nga tísìjno‑la̱, k'oa̱á s'ín mìkiì kiìchja̱ k'e̱ nga tsatojiìn kjo̱'in. 33K'e̱ nga tsachrjekàngui xi̱ta̱, mì kixi̱ kisindaàjiìn‑la̱. Nga mì yá xi̱ta̱ tje̱ s'e̱‑la̱, ni̱yá xi si̱ìkítsjeèn, nga jè, kinìk'en‑né i̱ i̱sò'nde. 34Jè xi̱ta̱ etiope kitsò‑la̱ Felipe: ―T'i̱in kjo̱ndaà. Tèno̱jmíya‑ná yá‑né xi k'oa̱s'ín títsò‑la̱ jè Isaías; ¿a kj'ei̱í xi̱ta̱‑né, a xi ti̱jè‑ne yijo‑la̱? 35Felipe tsibíts'ia̱ko̱‑ne jè xo̱jo̱n xi tíbíxke̱jiìn xi̱ta̱ etiope; tsibéno̱jmí yije‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Jesús. 36Koni s'ín nchifìya ndi̱yá, ijchò jngoò i̱'nde ñánda tjín nandá, kitsò xi̱ta̱ etiope: ―I̱'nde jè, tjín nandá; ¿a mìtsà ndaà s'e̱ tsà s'iaàn bautizar yijo‑na̱? 37Felipe kitsò‑la̱: ―Tsà ko̱ó ini̱ma̱‑lè nga ndaà mokjeiín‑lè ko̱ma‑né. Xi̱ta̱ jè kitsò: ―Mokjeiín‑na nga Jesús, jè xi Cristo xi Ki'ndí‑la̱ Nainá. 38Ko̱ kitsjaà o̱kixi̱ nga tsasíjna carreta, i̱kjoàn tsitajen ingajò, jahas'en‑jiìn nandá, jè Felipe kis'iìn bautizar. 39K'e̱ nga jye itjokàjiìn‑ne nandá, Felipe, tà ni̱to̱ón kichijà; jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kiìko̱; mì ti̱ kiì kijtseèxkon‑ne xíkjín; ta̱nga jè xi̱ta̱ etiope, k'e̱ nga tífì ya̱ ndi̱yá, tsjaá jchán tjín‑la̱. 40Jè Felipe k'e̱ nga kjòchi̱ya‑la̱ jye ya̱ tíjna na̱xa̱ndá Azoto; xki̱ xi ján na̱xa̱ndá tsibéno̱jmí 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo skanda k'e̱ nga ijchò na̱xa̱ndá xi 'mì Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\