Colosenses 2

1Mejèn‑na nga ndaà kàtasijiìn‑nò, nga 'ñó tìkjaàn‑tji‑nò i̱t'aà tsa̱jòn ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ján na̱xa̱ndá Laodicea, ko̱ i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi kj'eè kiì beèxkon‑na. 2Koií k'oa̱s'ín tìkjaàn‑tji‑nò mé‑ne nga kàtas'e‑la̱ nga'ñó ini̱ma̱‑nò ko̱ mé‑ne nga jè kjo̱tsjacha xi tjín‑nò si̱ìkítsa̱jnajtín‑nò. Jè xi mejèn‑na nga ìsa̱ ndaà ko̱kixi̱ kjo̱hítsjeèn‑nò nga nguì ndaà ko̱chi̱ya‑nò jè kjoa̱ xi tjí'ma‑la̱ Nainá xi Na̱'èn‑ná. Jè kjoa̱'ma jè, jè‑né Cristo. 3Nga ta jè Cristo tjín‑la̱ ngats'iì kjo̱hítsjeèn ko̱ kjoa̱chji̱ne̱ xi 'ñó chjí‑la̱. 4Koií k'oa̱s'ín tìxan‑nò nga mì yá xi skóna̱cha̱n‑nò nga si̱ìkjeén 'én xi ndaà tsò ta̱nga mìtsà 'én kixi̱. 5Na̱s'ín mìtsà ya̱ tìjna̱ko̱‑nò, ta̱nga ini̱ma̱‑na̱ tìsìkítsjeèn kjit'aà‑nò. Matsjaá‑na nga tì'be nga kixi̱ titsa̱jtión koni s'ín onguíko̱o yijo‑nò ti̱koa̱ kixi̱ titsa̱jnaà nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 6Koni s'ín kòkjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi otíxoma‑nò, k'oa̱á ti̱s'ín kixi̱ ti̱tját'aà kjit'aà‑là 7koni jngoò yá xi na̱nga̱ fì i̱ma̱‑la̱ ko̱ koni jngoò ni'ya xi tísindaàsòn‑ìsa nga kàtakixi̱ya jè kjoa̱ xi mokjeiín‑nò koni s'ín kichìta'yà; ko̱ tjiì kjit'aà‑là kjo̱ndaà Nainá. 8Ti̱kinda̱a yijo‑nò nga mì jñà skóna̱cha̱n‑nò xi̱ta̱ xi 'én ndiso chja̱ xi ni̱ mé chjí‑la̱. Jñà kjo̱hítsjeèn koi, tà ya̱á nchrobá‑ne i̱t'aà ts'e̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ koni tsò kjo̱tíxoma xi tjín i̱sò'nde, mìtsà kjo̱tíxoma ts'e̱ Cristo. 9Ya̱á tíjnajiìn yijo‑la̱ Cristo yá‑ne xi nguì jè sobà Nainá nga ni̱mé chijat'aà‑la̱. 10Nga Cristo titsa̱jnako̱o, tjín yije‑nò ni̱ta̱ mé xi mochjeén‑nò. Jè Cristo otíxoma‑la̱ ngats'iì nga'ñó ko̱ kjo̱tíxoma xi mìkiì tsejèn. 11Ti̱koa̱á i̱t'aà ts'e̱ Cristo kisit'aà chi̱ba̱‑nò kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, ta̱nga mìtsà jè xi tsja xi̱ta̱ bít'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑ná, jè‑né nga jè Cristo tsibít'aà chi̱ba̱‑la̱ ini̱ma̱‑nò k'e̱ nga jaàxìn jé xi tjín‑la̱ yijo jé‑nò. 12Ti̱koa̱ k'e̱ nga komà bautizar, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà ya̱ kisìhijiìn‑t'aà‑là Cristo xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑nò. K'oa̱á ti̱s'ín jaáya‑nò koni s'ín jaáya‑la̱ Cristo koií kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑nò nga'ñó xi tjín‑la̱ Nainá nga komà kiskímiìtje̱n Cristo i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ biyaà. 13Jñò, nga sa̱ ítjòn, titsa̱jnaà k'en‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá koi kjoa̱‑la̱ jé‑nò nga jè Cristo kj'eè kiì bít'aà chi̱ba̱‑la̱ ini̱ma̱‑nò nga faáxìn jé xi tjín‑la̱ yijo jé‑nò. Ta̱nga i̱'ndei̱, Nainá jyeé kisìkítsa̱jnakon‑nò ko̱ Cristo nga kisìjchàat'aà‑nò ngats'iì jé‑nò. 14K'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà jye kisìkjeheya‑ne xo̱jo̱n xi kitjámiì'nga xi kondra̱ tsa̱ján. Jaàxìn‑ne, ya̱á tsohójnat'aà krò ñánda k'en‑t'aà Cristo. 15Jñà nga'ñó xi tjín i̱jiìn i̱sén ko̱ ngats'iì xi otíxoma, Nainá jaàxìn yije‑la̱ nga'ñó‑la̱. Ya̱á kisìkijne‑la̱ k'e̱ nga jè Cristo k'en‑t'aà krò. Ko̱ ngats'iì xi̱ta̱, ya̱á kijtseè nga kisìchja. 16K'oa̱á ma‑ne jñò, kì kiì nìs'in‑là xi̱ta̱ xi chja̱jno‑nò nga tsò‑nò nga mìkiì nìkitasòn kjoa̱ ts'e̱ tsojmì xi chine, xi 'yò, kjoa̱ ts'e̱ s'eí xi bitjo, kjoa̱ ts'e̱ nga otsejèn xi̱tse̱ ìjngoò k'a sá, ko̱ ts'e̱ na̱chrjein nìkjáya. 17Ngats'iì kjoa̱ koi, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tà 'nguién‑la̱á kjoa̱ xi i̱skan j'iì; ta̱nga jè xi nguì kjoa̱ kixi̱, jè Cristo. 18Kì kiì biì'nde nga faáxìn‑nò jè kjo̱ndaà xi jye titsa̱jnajñoò jñà xi̱ta̱ xi beèxkón àkja̱le̱; k'oa̱á tsò‑la̱ yijo‑la̱ nga mìtsà xi̱ta̱ 'nga ikon. Jè xi mejèn‑la̱ nga jñò k'oa̱ ti̱s'ín s'e̱en. Jñà xi̱ta̱ koi tsò‑né nga i̱nga nijñá kis'eno̱jmí‑la̱ kjoa̱ jè, ko̱ 'ñó 'nga síkítsa̱jna yijo‑la̱ xi ta kjo̱hítsjeèn ts'e̱, ta̱nga ni̱mé chjí‑la̱. 19Xi̱ta̱ koi mìtsà ya̱ ndaà fìt'aà‑la̱ Cristo. Nga jè Cristo tíjna sko̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ ko̱ jè tsjá‑la̱ kjo̱hítsjeèn ko̱ nga'ñó ko̱ jè síkítsa̱jnajtín xi̱ta̱‑la̱ koni s'ín ma yijo‑ná nga jñà naxá‑ná bítéya nindaà‑ná, mé‑ne nga ndaà si̱ìxá‑ne na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. 20Jñò, ta̱ñaá k'en‑ko̱o Cristo, k'oa̱á ma‑ne nga mìkiì ti̱ tjí'nde‑nò nga jñà si̱kitasòn kjo̱tíxoma xi tjín i̱sò'nde. ¿Mé‑ne tákó k'oa̱s'ín 'nè‑nò koni tsà kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde otíxoma‑nò nga nìkitasòn‑nò kjo̱tíxoma 21xi tsò: “Kì kiì nìkoi̱i tsojmì koi, kì kiì chiniì, kì ndsei̱i nìko̱‑ne.”? 22Jñà kjo̱tíxoma koi, tà ts'e̱é tsojmì xi chija k'e̱ nga tímochjeén. Tà kjo̱tíxoma ts'e̱ xi̱ta̱‑né koni s'ín okóya. 23Jñà kjo̱tíxoma koi, k'oa̱á s'ín 'ya‑la̱ koni tsà tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ ta̱nga mìtsà kixi̱ kjoa̱. Nga̱ síjé‑ná nga ndaà si̱kitasoán kjoa̱ xi 'in tjín mé‑ne nga ndaà jcha̱xkoán kjo̱tíxoma xi tjín‑la̱ i̱ngo̱; ti̱koa̱á tsò‑né nga mochjeén nga mì xi̱ta̱ 'nga ikon ko̱maá, ko̱ nga kínè‑lá kjo̱'in yijo‑ná. Ta̱nga jñà kjoa̱ koi ni̱mé chjí‑la̱, nga mìkiì ma osìko̱‑ná nga nìkítsa̱jnaá jñà kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\