Colosenses 3

1Jñà kjoa̱ ti̱nchátsjioò kjo̱ndaà xi tjín ngajmiì ya̱ ñánda tíjna Cristo nga ya̱ tíjnat'aà chrja kixi̱‑la̱ Nainá, koií kjoa̱‑la̱ nga ya̱ jaáyakjoò‑nò ko̱ Cristo, 2Koií ti̱kítsjeèn kjit'aà mé kjoa̱ xi tjín ngajmiì, kì koií nìkítsjeèn kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde. 3Nga̱ jñò, jyeé k'en kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde, ko̱ jè kjoa̱binachon xi̱tse̱ xi tjín‑nò nga ya̱ titsa̱jnako̱o Cristo, ya̱á tíjnatjò nga nguixko̱n Nainá. 4Jè Cristo, jè‑né xi kjoa̱binachon‑nò; k'e̱ nga jè xi ko̱tsejèn ìjngoò k'a, jñò, ti̱koa̱á ya̱á ko̱tsejèn‑ko̱o nga jeya ki̱tsa̱jnaà. 5Ti̱kítsa̱jna kjoa̱ ch'o xi síjé yijo jé‑nò xi kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde: koni jñà kjoa̱ chijngui, ko̱ kjoa̱ tjé ko̱ kjoa̱ ch'o xi sasén‑la̱ yijo‑nò ko̱ ngats'iì kjoa̱ ch'o xi fahajiìn‑nò, ko̱ nga kjìn tsojmì mejèn‑nò. Kjoa̱ jè ti̱jé‑ne koni tsà xkósòn yaxkón. 6Koií kjoa̱‑la̱ nga kjo̱'in tsjá‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ xi mìkiì 'nchréñijon‑la̱. 7Jñò, ti̱koa̱á k'oa̱á tjín kjoa̱ xi ki'nè kjòtseé k'e̱ nga ya̱ titsa̱jnajñoò kjoa̱ xi ch'o tjín. 8Ta̱nga i̱'ndei̱ ti̱kítsa̱jna yije kjoa̱ koi: jñà xi kjoa̱ jti, ko̱ jñà xi kjoa̱ ts'e̱n, ko̱ jñà kjoa̱ xi ch'o tjín, ko̱ jñà kjoa̱ xi nokjoàjno‑la xi̱ta̱, ko̱ jñà 'én xi ch'o tsò nga nokjoà. 9Kì 'én ndiso nokjoàko̱o xinguio̱o nga jyeé kichjaàxìn‑là yijo‑nò kjoa̱ jchínga‑nò ko̱ ngats'iì kjoa̱ xi ki'nè nga sa̱ kjòtseé. 10Jyeé kichjoé xi kjoa̱ xi̱tse̱. Jyeé jahatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑nò. K'oa̱á s'ín tímaxi̱tse̱ya koni kji i̱sén‑la̱ Nainá xi tsibíndaà‑nò skanda kóni nga ìsa̱ ndaà jcha̱xkoòn yá‑ne xi Nainá. 11I̱'ndei̱, mì ti̱ kiì 'ñó mochjeén‑ne yá‑né xi xi̱ta̱ griego, o yá‑né xi xi̱ta̱ judío, yá‑né xi tjít'aà chi̱ba̱‑la̱, o yá‑né xi kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, yá‑né xi xi̱ta̱ xìn nangui‑la̱ ko̱ yá xi̱ta̱‑ne xi i̱ma̱ tímajchá, yá‑né xi chi̱'nda tíjna'ñó, o yá‑né xi tíjnandei̱í. Jè Cristo xi ìsa̱ 'ñó chjí‑la̱; ko̱ jè xi tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱. 12Jñò xi xó k'oa̱s'ín jaàjiìn‑nò Nainá ko̱ xi nguì xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ maà nga ndaà matsjakeè‑nò, k'oa̱á s'ín chjoé xi kjoa̱ xi̱tse̱ nga kàtahi̱ma̱cha xi̱ta̱; kàtas'e‑nò kjo̱ndaà; kì 'nga matakòn; indaàkjoa̱ t'e̱en; ko̱ kàtas'e‑la̱ kjoa̱tsejta ini̱ma̱‑nò. 13Ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi tjín‑nò ti̱kjeiín‑là xinguio̱o, ti̱jchàat'aà‑là xinguio̱o tsà mé kjoa̱ xi ch'o síko̱‑nò. Jñò, k'oa̱á ti̱s'ín t'e̱en, koni s'ín kisìko̱‑nò Cristo nga kisìjchàat'aà‑nò. 14Jè xi tíjna ítjòn ts'e̱ kjoa̱ koi, jè‑né nga ti̱tsjacha xinguio̱o, nga jè kjoa̱tjòcha xi ndaà síkítsa̱jnajtín‑ná. 15Kjoa̱'nchán‑la̱ Cristo ndaà kàtatíxoma i̱jiìn ini̱ma̱‑nò; nga̱ Nainá xó k'oa̱á s'ín kiìchja̱‑nò nga 'nchán ki̱tsa̱jnako̱o xinguio̱o mé‑ne nga ta jngoò yijo ko̱ma‑nò. Ko̱ mochjeén‑né nga kjit'aà na̱chrjein tjiì‑là kjo̱ndaà Nainá. 16Jè 'én‑la̱ Cristo 'ñó ndaà kàtasijiìn kjit'aà ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò. Ta̱kóya‑là xinguio̱o ko̱ ti̱kixi̱yaà nga ti̱kjeén kjo̱hítsjeèn xi tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱. Ti̱jndá‑là Nainá nga tjiì‑là kjo̱ndaà xi tíjiìn ini̱ma̱‑nò; ti̱jndá‑là sò ts'e̱ salmo, ko̱ sò xi jeya síkíjna Nainá, ko̱ sò xi ya̱ nchrobá‑ne ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò. 17Ngats'iì 'én xi nokjoà ko̱ ngats'iì xá xi 'nè, i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná koa̱t'e̱en. Ko̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo tjiì‑là kjo̱ndaà Nainá xi Na̱'èn‑ná. 18Jñò íchjín xi x'i̱n tjín‑nò, nangui titsa̱jna‑là x'i̱n‑nò koni s'ín ok'ìn‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo. 19Jñò xi íchjín tjín‑nò, tjòcha jcha̱a íchjín‑nò, kì toòn 'yaà. 20Jñò xi i̱xti 'mì‑nò, ndaà ti̱ná'yañijon‑là xi̱ta̱ jchínga‑nò, nga jè Nainá ndaà sasén‑la̱ kjoa̱ koi. 21Jñò xi Na̱'èn 'mì‑nò, kì ta̱xki̱ siì nokjoàko̱o i̱xti‑nò mé‑ne nga mì sìkàjeèn‑la̱ ikon. 22Jñò xi chi̱'nda maà, ndaà ti̱kitasòn yije‑là nei‑nò i̱ i̱t'aà nangui; kì tà k'e̱é nìxá k'e̱ nga tíkotsejèn‑nò nga ta jè xi mejèn‑nò nga ndaà ki̱tsa̱jnako̱o. Nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nò nga ti̱kitasòn‑là koií kjoa̱‑la̱ nga yaxkón Nainá. 23Ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi s'e̱en, nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nò nga t'e̱en koni tsà i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná titsa̱nìkitasòn ko̱ mìtsà i̱t'aà ts'e̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱. 24Jyeé 'yaà nga jè Na̱'èn‑ná Jesucristo tsjá‑nò chjí‑nò nga tjoé‑nò jè kjo̱tjò xi tsjá‑nò Nainá nga i̱xti‑la̱ maà koi kjoa̱‑la̱ nga jè titsa̱nìxát'aà‑là Jesucristo xi otíxoma‑nò. 25Ta̱nga jè xi ch'o tjín kjoa̱ xi s'ín, k'oa̱á s'ín ko̱chjí‑la̱ koni tjín kjoa̱ ch'o xi s'ín. Nainá mìtsà faájiìn xi̱ta̱, ngásòn ngáya fìko̱ ngats'iì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\