Colosenses 4

1Jñò xi nei‑la̱ xá ma, ndaà ti̱ko̱o jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑nò koni s'ín tjín xi kjoa̱ kixi̱, nga jñò 'yaà‑nò nga ti̱koa̱ tjín jngoò‑nò xi Nei‑nò ma ján ngajmiì. 2Kì bìkjoàn‑là nga nokjoàt'aà‑là Nainá; kjit'aà na̱chrjein titsa̱jnandaà nga ti̱nókjoa̱t'aà‑là ko̱ tjiì‑là kjo̱ndaà Nainá. 3K'oa̱á ti̱s'ín titsi'batjì‑náje̱n, mé‑ne jè Na̱'èn‑ná kàtatsjá'nde nga ko̱ma kéno̱jmí‑je̱n 'én‑la̱ Cristo xi tjí'ma‑la̱ Nainá nga sa̱ ítjòn; nga koií kjoa̱‑la̱ nga nda̱yá tìjna̱a'ya. 4Titsi'batjì‑ná mé‑ne nga s'e̱‑na nga'ñó nga ndaà kixi̱ kichjàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ koni s'ín tjínè‑la̱ nga kichjà. 5Jñò, ndaà ti̱kjeén kjo̱hítsjeèn‑nò mé‑ne nga ndaà ki̱tsa̱jnako̱o jñà xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkon 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Ndaà ti̱kjeén na̱chrjein xi tí'biì‑nò nga ko̱s'ín ti̱kitasòn. 6K'e̱ nga chiko̱o xi̱ta̱, jñà 'én ti̱nókjoa̱a xi ndaà tsò ko̱ xi ndaà sasén‑la̱ mé‑ne nga ko̱ma si̱kátji‑là 'én xi sko̱nangui‑nò. 7Ngats'iì kjoa̱ xi tímat'ian, jè ke̱èno̱jmí yije‑nò jè 'ndseé Tíquico xi 'a̱n 'ñó ndaà matsjake̱ nga jè ndaà síchját'aà‑na koa̱ ndaà nìxákjoò‑la̱je̱n Nainá. 8Koií xá tìsìkasén‑nò nga ke̱èno̱jmí‑nò xi i̱t'aà tsa̱je̱n kós'ín titsa̱jna‑je̱n ko̱ mé‑ne nga kàtatsjá‑nò nga'ñó ts'e̱ ini̱ma̱‑nò. 9Ti̱koa̱á ya̱ tíbáhijtako̱ Onésimo xi xi̱ta̱ tsa̱jòn, xi 'ndsè ma i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Nga xi̱ta̱ kixi̱‑né ko̱ 'ñó matsjacha‑je̱n. Jñà ke̱èno̱jmí‑nò mé kjoa̱ xi tíma i̱jndé. 10Jè Aristarco xi ta̱ña titsa̱jnaya‑je̱n nda̱yá, tísíhixat'aà‑nò. Ko̱ jè Marcos xi ti xíkjín ma Bernabé ti̱koa̱á tísíhixat'aà‑nò. Jyeé kis'eno̱jmí‑nò i̱t'aà ts'e̱ Marcos; tsà ya̱ ki̱jchòkon‑nò, t'e̱en kjo̱ndaà ndaà chjoétjò. 11Ti̱koa̱á tísíhixat'aà‑nò Jesús xi ti̱koa̱ Justo 'mì. Tà jñà‑né xi xi̱ta̱ judío xi mokjeiín‑la̱ xi k'oa̱s'ín 'ñó ndaà nchisíxáko̱‑na i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá ko̱ 'ñó ndaà síjehikon‑na. 12Epafras, xi chi̱'nda‑la̱ Cristo, ti̱koa̱á tísíhixat'aà‑nò nga xi̱ta̱ tsa̱jòn‑nò. Kjit'aà na̱chrjein bìtsi'batjì‑nò mé‑ne nga nguì kixi̱ ki̱tsa̱jnaà koa̱ ndaà ki̱tsa̱jnandaà nga si̱kitasòn mé xi mejèn‑la̱ Nainá. 13'A̱n, ndaà tìbe nga jè Epafras 'ñó síkájno xi i̱t'aà tsa̱jòn ko̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi títsa̱jna ján na̱xa̱ndá Laodicea ko̱ xi títsa̱jna ján na̱xa̱ndá Hierápolis. 14Tísíhixat'aà‑nò Lucas jè xi chji̱ne̱xkiì xi 'ñó matsjacha‑je̱n, ti̱koa̱ tísíhixat'aà‑nò jè Demas. 15Xi i̱t'aà ts'a̱n ti̱ixat'aà‑ná jñà 'ndseé xi títsa̱jna ján na̱xa̱ndá Laodicea, ko̱ jè chjo̱ón tichjaá Ninfa, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi ya̱ bixoña ni'ya‑la̱. 16K'e̱ nga jye kíxke̱jiìn‑là xinguio̱o xo̱jo̱n jè, ti̱koa̱á kàtaxke̱jiìn‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ján Laodicea; koa̱ jè xo̱jo̱n xi ts'e̱ Laodicea ti̱koa̱á tíxke̱jñoò. 17Koa̱tìn‑la̱ jè Arquipo: kàtasíkitasòn xá xi kitsjaà‑la̱ Cristo. 18Nga jye tífehet'aà xo̱jo̱n jè, ko̱ó ndsa̱a tìkjiì‑nò 'a̱n xi 'mì‑na Pablo, nga tisìhixat'aà‑nò. Ti̱kítsjeèn nga nda̱yá tìjna̱'ya. Jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Nainá. K'oa̱ s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\