Efesios 5

1K'oa̱á ma‑ne nga k'oa̱s'ín ti̱jchá yijo‑nò koni s'ín Nainá nga koi kjoa̱‑la̱ nga i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná nga 'ñó matsjakeè‑ná. 2K'oa̱á ti̱s'ín tjòcha chaà xinguio̱o koni Cristo tjòkeè kijtseè‑ná nga jè kitsjaà ngajo‑ná yijo‑la̱ nga k'en, jngoò kjo̱tjò xi ndaà kjòtsjakeè Nainá. 3Jè xi kjoa̱ chijngui, ngats'iì kjoa̱ ch'o xi 'ñó tjé tjín ko̱ kjoa̱ nga maxìtakòn‑chaà xinguio̱o mì ti̱ k'oa̱á tjín kjoa̱ xi ko̱xki̱‑ne i̱t'aà tsa̱jòn. Nga̱ jñò, xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ Nainá 'mì‑nò. 4Kì 'én tsa'a nokjoà, ko̱ 'én nchi̱kón, ko̱ 'én xi ch'o tsò nga bijnòkeè xi̱ta̱. Jñà kjoa̱ koi, ti̱koa̱á mìkiì ok'ìn‑la̱ nga ko̱s'ín ki̱nókjoa̱a. Tà saà kjo̱ndaà tjiì‑là Nainá. 5Jye tíjiìn‑nò nga mìkiì ko̱ma kjoa̱has'en ñánda tíhotíxoma Cristo ko̱ Nainá, ngats'iì xi̱ta̱ xi kjoa̱ chijngui s'ín, xi kjoa̱ xi 'ñó tjé s'ín ko̱ nga maxìtakòn‑keè xíkjín. Jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín s'ín, ta jñà kjoa̱ koi beèxkón nga nei‑la̱ ma. 6Kì yá xi̱ta̱ xi kona̱cha̱n‑nò xi ta̱xki̱ 'én béno̱jmí‑nò xi ni̱mé chjí‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ jé koi. Ta jè nga̱tjì‑la̱ nga kjo̱'in tsjá‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ xi mìkiì 'nchréñijon‑la̱. 7Kì ya̱ tsjahijtako̱o xi̱ta̱ koi. 8Jñò, nga sa̱ kjòtseé, jè kjo̱hítsjeèn‑nò tjíjñò‑la̱, ta̱nga i̱'ndei̱, jyeé iseèn titsa̱jnaà nga Na̱'èn‑ná Jesucristo titsa̱jnako̱o. K'oa̱á s'ín ti̱jchá yijo‑nò koni s'ín ok'ìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna ñánda iseèn choòn. 9K'e̱ nga kjoa̱ iseèn tíjiìn ini̱ma̱‑ná ndaà s'e̱én, ya̱ ki̱tjáyaá ndi̱yá kixi̱, koa̱ nguì 'én kixi̱ ki̱nókjoa̱á. 10Ti̱nchátsjioò mé kjo̱ndaà xi sasén‑la̱ Na̱'èn‑ná. 11Kì ya̱ chingàjñoò kjoa̱ xi ni̱mé chjí‑la̱ koni s'ín xi̱ta̱ xi tjíjñò kjo̱hítsjeèn‑la̱. Jñò, ta̱ saà ta̱kó nga kàta'ya‑la̱ nga mìkiì ndaà tjín kjoa̱ xi s'ín. 12Skanda masobà‑ná nga nokjoá jñà kjoa̱'ma xi ch'o tjín xi s'ín jñà xi̱ta̱. 13Ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne xi si̱jna ñánda iseèn choòn, ni̱to̱ón beè xi̱ta̱ mé kjoa̱‑ne, a ndaà tjín, a xi mìkiì ndaà tjín. Nga jè kjoa̱ iseèn okó yije xi ndaà tjín ko̱ xi mìkiì ndaà tjín. 14Koií ko̱tsò‑ne 'én xi tsò: Ngaji̱ xi titsa̱jnafì, ti̱kjaá‑la yijo‑lè. Ti̱sítje̱n‑jiìn‑la̱ mik'en; jè Cristo si̱ìhiseèn‑lè. 15Ndaà ti̱kinda̱a koni s'ín titsa̱nìjchá yijo‑nò; k'oa̱á s'ín ti̱tsa̱jna koni xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱; kì k'oa̱á 'nè koni s'ín xi tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn. 16Ndaà ti̱kjeén na̱chrjein mé xi s'e̱en; nga na̱chrjein i̱'ndei̱, 'ñó tjín kjoa̱ ch'o. 17Kì ch'o onguíko̱o kjo̱hítsjeèn‑nò; ndaà kàtachi̱ya‑nò mé xi mejèn‑la̱ Nainá. 18Kì xán 'yò, jè xán síkits'ón‑ná, tà sa̱á jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ndaà kàtas'en‑jiìn ini̱ma̱‑nò nga kàtakó‑nò ndi̱yá kixi̱. 19Chi̱ko̱o xinguio̱o 'én‑la̱ Nainá. Ti̱jndá‑là sò xi 'mì salmo, himno koa̱ ti̱jndá i̱jiìn ini̱ma̱‑nò jè xi okóya‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Jeya ti̱kíjna Nainá nga ko̱ ini̱ma̱‑nò. 20I̱t'aà ts'e̱ 'ín‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, na̱chrjein nchijòn tjiì‑là kjo̱ndaà Nainá xi Na̱'èn‑ná ngats'iì xi tsjá‑nò. 21Nangui titsa̱jna‑là xinguio̱o koni s'ín yaxkón Cristo. 22Jñò, íchjín xi x'i̱n tjín‑nò, nangui titsa̱jna‑là x'i̱n‑nò koni s'ín nangui bìtsa̱jna‑là Cristo. 23Nga jè x'i̱n, jè xi sko̱ tíjna‑la̱ chjo̱ón, koni Cristo, jè xi sko̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱. Ko̱ jè Cristo xi ochrjekàjiìn kjo̱'in na̱xa̱ndá‑la̱ nga ti̱jè‑ne yijo‑la̱. 24Koni jè na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo nangui tíjna‑la̱, k'oa̱á ti̱s'ín jñà íchjín, nangui kàtìjna‑la̱ x'i̱n‑la̱ ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. 25Jñò xi x'i̱n mì‑nò, ti̱tsjacha íchjín‑nò, koni jè Cristo matsjakeè na̱xa̱ndá‑la̱ nga jè kitsjaàtjì yijo‑la̱ nga k'en. 26Koií ko̱s'ín kis'iìn‑ne nga tsjeè si̱ìkíjna na̱xa̱ndá‑la̱ nga nguixko̱n Nainá. Jè jaàxìn jé‑la̱ nga ko̱ 'én ndaà‑la̱ koni s'ín xi̱ta̱ nga oníjno yijo‑la̱, 27mé‑nè nga ti̱jè ko̱kò‑ne nga tsjeè kji ko̱ ti̱jè skoétjò‑ne nga ts'e̱ ko̱ma, jngoò na̱xa̱ndá xi jeya tíjna, xi mì ch'oó kji, mì tjíyó kji, mì tjé kji, jngoò k'a tsjeè kji, ko̱ ni̱mé jé tjín‑la̱. 28Ti̱koa̱á jè x'i̱n kàtamatsjakeè chjo̱ón‑la̱ koni s'ín matsjakeè xi ti yijo ts'e̱‑ne; nga jè xi matsjakeè chjo̱ón‑la̱, ti̱jè‑ne yijo‑la̱ tímatsjakeè. 29Ni̱jngoò xi̱ta̱ xi ti̱jè beètoòn‑ne yijo‑la̱; ta sa̱á tsjá‑la̱ nga'ñó nga síkinda̱ yijo‑la̱ koni s'ín jè Cristo nga síkinda̱ na̱xa̱ndá‑la̱. 30Nga jè na̱xa̱ndá‑la̱ ti̱jè‑ne yijo‑la̱; ko̱ jñá, ti̱koa̱á ya̱á nokjoàt'aà‑ná yijo‑la̱. 31Koií kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè x'i̱n xi bixan si̱ìkíjna na̱'èn‑la̱ ko̱ nea̱‑la̱ nga kíjnako̱ chjo̱ón‑la̱. Ingajò, tà jngoò xi̱ta̱ ko̱ma.” 32Jñà 'én koi, jngoò kjoa̱ xi 'ñó 'in tjín skanda mìkiì fìya‑ná. Ta̱nga 'a̱n, jè tìsìkaxkia̱ Cristo ko̱ na̱xa̱ndá‑la̱. 33K'oa̱á xan‑nò ngats'ioò nga jngoò ìjngoò, ti̱tsjacha íchjín‑nò koni s'ín matsjacha yijo‑nò; ko̱ jè chjo̱ón kàteèxkón x'i̱n‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\