Gálatas 3

1¡Jñò xi nangui Galacia tsa̱jòn, mé ta tòndo̱‑nò! ¿Yá xi kiskoòna̱cha̱n‑nò? ¿A mì bítsjeèn‑nò koni s'ín nga nguì ndaà tsibèno̱jmíya‑nòje̱n nga jè Jesucristo ya̱á k'en‑t'aà krò xi kjo̱ndaà tsa̱jòn? 2Tà koií kjoa̱ kjònangui‑nò: ¿A koií kjoa̱‑la̱ nga kinìkitasòn kjo̱tíxoma nga kitjoé‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, o xi koií‑né nga mokjeiín‑nò 'én‑la̱ Nainá koni s'ín kina'yà? 3Jñò, nga sa̱ ítjòn, tsibìts'ia̱ko̱‑nò kjo̱hítsjeèn‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; ko̱ i̱'ndei̱, mejèn‑nò nga tà kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ si̱kjehet'aà‑nò. ¡Mé ta tòndo̱‑nò! 4Jñò, tseé kjo̱'in tsatojioòn nga kòkjeiín‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá. ¿A tà kjo̱tjò‑ne nga tse kjo̱'in tsatojioòn? Majìn, mì‑la kiì ndaà tjín. 5K'e̱ nga Nainá kitsjaà‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ ko̱ kis'iìn kjo̱xkón xi ndaà tjín i̱jiìn na̱xa̱ndá tsa̱jòn, ¿mé‑ne k'oa̱s'ín kis'iìn‑ne? ¿A koi‑né nga ndaà kinìkitasòn kjo̱tíxoma? Majìn, koií‑né nga kòkjeiín‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá. 6Koni jè xi̱ta̱ jchínga‑ná xi ki'mì Abraham kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá; k'oa̱á komà‑ne nga xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱ Nainá. 7Jñò, k'oa̱á s'ín ndaà kàtasijiìn‑nò: Jñà xi mokjeiín‑la̱, jñà‑né xi tje̱‑la̱ Abraham. 8Nga ti̱sa̱ kjòtseé, jyeé k'oa̱s'ín kitsjaà 'én Nainá koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ nga síkixi̱‑né jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío k'e̱ nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. Ya̱á tíchja̱ ñánda jè Nainá tje̱n kitsjaà ítjòn‑la̱ Abraham jñà 'én ndaà‑la̱ xi tsò: “Ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde, i̱t'aà tsi̱jií ko̱chikon‑t'in.” 9K'oa̱á ma‑ne nga ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá ngásòn ko̱chikon‑t'in ko̱ Abraham nga jè Abraham kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 10Ngats'iì xi̱ta̱ xi jè ma'ñót'aà takòn koni s'ín nchisíkitasòn kjo̱tíxoma, kjo̱'iín tjínè‑la̱, nga mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga ndaà síkitasòn ngats'iì kjoa̱ xi ya̱ tjít'aà. Nga k'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Kàtasinè‑la̱ kjo̱'in jè xi mì kixi̱ síkitasòn ngats'iì kjoa̱ xi tjít'aà jè xo̱jo̱n ts'e̱ kjo̱tíxoma.” 11O̱kixi̱‑né nga ni̱jngoò xi̱ta̱ xi kixi̱ kíjna nga nguixko̱n Nainá nga kjo̱tíxoma síkitasòn. Nga̱ jè 'én‑la̱ Nainá tsò‑né: “Jè xi xi̱ta̱ kixi̱, jè kjoa̱ xi mokjeiín‑la̱ kíjnakon‑ne.” 12Jñà xi̱ta̱ xi kjo̱tíxoma síkitasòn mìtsà Nainá ma'ñót'aà ikon. Nga k'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, nga tsò: “Xi̱ta̱ xi kjo̱tíxoma síkitasòn, k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga k'oa̱s'ín si̱ìjchá yijo‑la̱ koni tsò kjo̱tíxoma.” 13Jè Cristo tsibíchjítjì‑ná kjo̱'in xi ya̱ titsa̱jnajñaá nga kjo̱tíxoma titsa̱nìkitasoán nga jè kisìkjeiín kjo̱'in xi jé tsa̱ján; nga k'oa̱á s'ín tíchja̱ xo̱jo̱n nga tsò: “Kjo̱'iín si̱nè‑la̱ ngats'iì xi krò sit'aà.” 14Jè Cristo, koií o̱kis'iìn‑ne mé‑ne nga jñà kjoa̱ machikon‑t'in xi kitjoé‑la̱ Abraham ti̱koa̱ tjoé yije‑la̱ ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde nga jñà kjoa̱ machikon‑t'in, ya̱á nchrobá‑ne i̱t'aà ts'e̱ Cristo mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑ná, tjoé‑ná Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi jye k'oa̱s'ín kitsjaà tso'ba Nainá nga tsjá‑ná. 15Jñò 'ndsè ko̱ tichjaá, kèno̱jmí jngoò‑nò kjo̱tíxoma xi ts'e̱ i̱sò'nde. K'e̱ nga sindaàjiìn jngoò kjoa̱ nga xo̱jo̱n tjámiì'nga, nga jye ma firma ko̱ sasén‑la̱ sello, mì ti̱ kiì ko̱ma ki̱ts'ón‑ya‑ne koni s'ín sindaàjiìn, ti̱koa̱á mì ti̱ kiì ko̱ma si̱ìt'aàsòn‑ìsa‑la̱ 'én xi kj'ei̱í tsò koni s'ín jye kasindaàjiìn. 16K'oa̱á s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá jè Abraham ko̱ jè xi̱ta̱ tje̱‑la̱. Jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá mìtsà tsò “jñà xi̱ta̱ tje̱‑la̱”, ta tsò‑né: “jè tje̱‑lè.” Nga mìtsà kjín ma tje̱‑la̱ Abraham xi kitjoé‑la̱ koni tsò 'én xi kitsjaà‑la̱ Nainá, ta jngoó ma‑ne. Nga jè tíhoxki̱t'aà Cristo. 17Jè kjoa̱ xi tìbeno̱jmiá, kiís'ín tjín: Nainá ko̱ Abraham tsibíndaàjiìn jngoò kjoa̱, i̱kjoàn kisìkixi̱ya [koni ma k'e̱ nga jye ma firma]. K'e̱ nga jye tsato ñijòn sìndo̱ ko̱ katé nó, j'iì kjo̱tíxoma ts'e̱ Moisés; ta̱nga jè kjo̱tíxoma mìkiì ma síkits'óña jè kjoa̱ xi jye kisindaàjiìn ko̱ mìkiì ma ki̱tjongui xi Nainá jye k'oa̱s'ín kitsjaà tso'ba. 18Jè Nainá k'e̱ nga tsjá‑ná kjo̱ndaà‑la̱, mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga nìkitasoán kjo̱tíxoma, koi‑né nga jye k'oa̱s'ín kitsjaà tso'ba. Nga Nainá, tà kjo̱tjò kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Abraham nga jyeé k'oa̱s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba. 19Ta̱nga jè kjo̱tíxoma, ¿mé xá kitjei‑ne? Koií k'oa̱s'ín kitjei‑ne koií kjoa̱‑la̱ nga ch'o nchis'ín xi̱ta̱. K'oa̱á s'ín kisijna skanda k'e̱ nga j'iì tje̱‑la̱ Abraham xi Nainá xó k'oa̱s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba. Jè kjo̱tíxoma, jñà àkja̱le̱ j'iìko̱ ko̱ jè Moisés tsasìjnajiìn osen nga kisìkatoya 'én ko̱ kiìchja̱tjì xi̱ta̱ nguixko̱n Nainá. 20K'e̱ nga jngoò xi̱ta̱ osìjnajiìn osen, mìtsà ta jngoò xi̱ta̱ fìt'aà‑la̱, fìt'aà‑la̱ ngajò. Ta̱nga jè Nainá ta jè ta̱jngoó kitsjaà‑la̱ 'én Abraham. 21Nainá, k'e̱ nga kitsjaà kjo̱tíxoma, mìtsà kondra̱ kiì‑la̱ koni s'ín jye kitsjaà‑la̱ tso'ba Abraham. Tsà jè‑la‑ne kjo̱tíxoma ma‑la̱ síkítsa̱jnakon xi̱ta̱, maá‑la kixi̱ kítsa̱jna xi̱ta̱ nga kjo̱tíxoma síkitasòn. 22Ta̱nga jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, k'oa̱á tsò nga ngats'iì xi̱ta̱ sa̱á jé títsa̱jnajiìn. K'oa̱á ma‑ne nga jñà xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo, tjoé‑la̱ kjoa̱binachon xi Nainá jye k'oa̱s'ín kitsjaà tso'ba nga tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga mokjeiín‑la̱. 23K'e̱ nga ti̱kj'eè f'iì jè kjoa̱ xi mokjeiín‑ná, jè kjo̱tíxoma kitsobà'ñó‑ná koni tsà nda̱yá tsibìtsa̱jna'ya‑ná skanda jè na̱chrjein k'e̱ nga ki'ya‑la̱ jè kjoa̱ xi mokjeiín‑ná. 24Ko̱ jè kjo̱tíxoma kisìkinda̱‑ná koni s'ín makinda̱ jñà i̱xti, skanda k'e̱ nga j'iì Cristo, mé‑ne k'e̱ nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo, kixi̱ ki̱tsa̱jnaá nga nguixko̱n Nainá. 25I̱'ndei̱ nga jye j'iì kjoa̱ xi mokjeiín‑ná, mì ti̱ ya̱á titsa̱jna'ñó‑ná i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma. 26Jñò, ngats'ioò, saà i̱xti‑la̱ Nainá maá koi kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. 27K'e̱ nga ya̱ titsa̱jnakjoòko̱o Cristo nga komà bautizar, k'e̱é jahatjìya‑nò koni jngoò xi̱ta̱ xi síkjatjìya nikje‑la̱. Jè sobá Cristo xi komà nikje xi̱tse̱‑nò. 28Mì ti̱ kiì mochjeén‑ne nga tjájiìn xi̱ta̱ yá‑né xi xi̱ta̱ judío ko̱ yá‑né xi mìtsà xi̱ta̱ judío, yá xi chi̱'nda'ñó títsa̱jna ko̱ yá xi títsa̱jnandei̱í, yá‑né xi x'i̱n ko̱ yá‑né xi chjo̱ón. Ngats'ioò ta̱ jngoò yijo ma‑nò nga ya̱ titsa̱jnakjoòko̱o Cristo Jesús. 29Jñò, nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo ma, kixi̱í kjoa̱ nga tje̱‑la̱ Abraham ma, ti̱koa̱ tjoé‑nò kjo̱tjò koni s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá jè Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\