Gálatas 5

1Jè Cristo, jngoò k'aá kisìkítsa̱jnandei̱í‑ná i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma xi kitjoé‑la̱ Moisés; k'oa̱á ma‑ne jñò 'ñó kixi̱ ti̱tsa̱jna koni s'ín kisìkítsa̱jnandei̱í‑nò Jesucristo. Kì ti̱ ya̱ onguít'aà‑là kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma xi kitsobà'ñó‑nò skanda kjòtseé. 2'A̱n sobá‑ná xi 'mì‑na Pablo, ti̱ná'ya‑ná koni xan‑nò: tsà si̱t'aà chi̱ba̱‑nò kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, mì ti̱ mé kjo̱ndaà sa̱kò‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 3Ìjngoò k'a ko̱xan‑nò, ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne xi si̱t'aà chiba‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, kjo̱'ñó tjínè‑la̱ nga si̱ìkitasòn yije koni tsò 'én xi tjít'aà xo̱jo̱n ts'e̱ kjo̱tíxoma. 4Jñò xi k'oa̱s'ín mejèn‑nò nga i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma kixi̱ ki̱tsa̱jnaà nga nguixko̱n Nainá, jyeé chinchat'aàxìn‑là Cristo, jyeé chinchat'aàxìn‑là kjo̱ndaà xi tsjá kjo̱tjò‑ná Nainá. 5Ta̱nga ngaje̱n, i̱t'aà ts'e̱é Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá titsa̱chiñá‑la̱je̱n nga kixi̱ ki̱tsa̱jna‑je̱n nga nguixko̱n Nainá nga ta koi kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑naje̱n i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 6Nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús, mì ti̱ mé chjí‑la̱ yá‑ne xi tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ ko̱ yá‑ne xi tsjìn‑la̱ chi̱ba̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. Jè xi chjí‑la̱ nga 'ya‑la̱ koni s'ín mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo, nga tjín‑ná kjo̱tsjacha. 7Jñò, k'e̱ nga sa̱ ítjòn, ndaà titsa̱honguíko̱o kjo̱hítsjeèn‑nò. ¿Yá xi tsatekjáya‑nò nga mì ti̱ kiì nìkitasòn‑nò xi kjoa̱ kixi̱? 8Jè kjo̱hítsjeèn jè, mìtsà ya̱ nchrobá‑ne ts'e̱ Nainá xi xó kiìchja̱‑nò. 9Ti̱kinda̱a yijo‑nò; nga̱ k'oa̱á tsò jngoò 'én: “Na̱s'ín i̱tsé‑ne na̱'yo̱ san xi si̱jiìn na̱'yo̱ i̱nchra̱jín, sísan yije‑né na̱s'ín tse ma‑ne na̱'yo̱.” 10Jè Nainá ot'aà takoàn i̱t'aà tsa̱jòn nga mìtsà kj'ei̱í s'ín si̱kítsjeèn. Jè Nainá tsjá‑la̱ kjo̱'in ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne xi mejèn‑la̱ si̱kits'ón‑jiìn‑nò. 11Jñò ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, nga mì k'oa̱á s'ín tìhokoòya nga si̱t'aà chi̱ba̱‑la̱ xi̱ta̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, koií kjoa̱‑la̱ nga fìtji̱ngui kondra̱‑na jñà xi̱ta̱. Ta̱nga tsà mì k'oa̱s'ín okoòya, mì‑la kiì kji̱tji̱ngui kondra̱‑na, mì‑la ti̱ kiì ko̱jtikeè‑ne 'én xi chjàya i̱t'aà ts'e̱ krò‑la̱ Cristo. 12Jñà xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ si̱kits'ón‑jiìn‑nò, kì tà bít'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑la̱, ta̱ saà jngoò k'a kàtatet'aà yijo‑la̱. 13Jñò 'ndseé ko̱ tichjaá, k'oa̱á s'ín kiìchja̱‑nò Nainá nga ki̱tsa̱jnandei̱í‑nó i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma. Ta̱nga i̱'ndei̱ nga titsa̱jnandei̱í‑nó, kì ch'o 'nè koni s'ín mejèn‑la̱ yijo‑nò. Mochjeén‑né nga ti̱si̱ko̱ò xinguio̱o, kàtas'e‑nò kjo̱tjòcha nga ìjngoò ìjngoò‑nò. 14Nga ngats'iì kjo̱tíxoma, ya̱á majngoò yije jè xi tsò: “Ti̱tsjachi xi̱ta̱ xingui̱i koni tsà ti̱ yijo tsi̱ji‑ne.” 15Tsà ti̱jñò titsa̱bixkàn‑ko̱‑nò xinguio̱o koni s'ín nañá, t'e̱en kinda̱ yijo‑nò nga mì ti̱jñò si̱kjehesòn‑nò xi̱ta̱ xinguio̱o. 16K'oa̱á xan‑nò: Tjiì'nde‑là yijo‑nò nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kàtakó‑nò ndi̱yá mé‑ne nga mì koi kjoa̱ si̱kitasòn kjoa̱ch'o xi síjé yijo‑nò. 17Jñà kjoa̱ch'o xi síjé yijo‑ná kondra̱á fì‑la̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, ko̱ jè kjoa̱ xi mejèn‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kondra̱á fì‑la̱ jè xi mejèn‑la̱ yijo‑ná. Jñà kjoa̱ koi kondra̱á títsa̱jna‑la̱ xíkjín. K'oa̱á ma‑ne nga jñò, mìkiì k'oa̱s'ín s'e̱en koni s'ín mejèn‑nò. 18Ta̱nga tsà jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tíhokó‑nò ndi̱yá, mì ti̱jè kjo̱tíxoma otíxoma‑nò. 19Jyeé 'yaá mé kjoa̱ch'o xi síjé yijo‑ná koni jè kjoa̱chijngui, kjoa̱xòpa, kjoa̱chi̱nga̱, 20kjoa̱ nga xkósòn yaxkoán, kjoa̱tj'e, kjoa̱ nga majtichaá xinguia̱á, nga bixkán‑koa̱á xinguia̱á, nga machi̱ni̱chaá xinguia̱á, nga jti takoán, nga nachrjenguiaá xinguia̱á, nga xi̱ta̱ nìjòyaá ko̱ nga binchat'aàxìn‑lá xinguia̱á, 21kjoa̱xìtakòn, kjoa̱ch'i̱, ko̱ ngats'iì kjoa̱chrjá'a xi ma ñánda bitjo s'eí. Tjín ìsa̱ kjoa̱ xi kj'ei̱í, xi mangásòn‑ko̱ kjoa̱ koi. Koni s'ín kixan‑nò nga sa̱ ítjòn, tákó k'oa̱á xan‑nò skanda i̱'ndei̱, jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱ tjín kjoa̱ xi s'ín, ni̱mé kjo̱ndaà sa̱kò‑la̱ ya̱ ñánda nga tíhotíxoma Nainá. 22Ta̱nga jñà kjo̱ndaà xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jñà‑né nga tjòcha s'e̱én xinguia̱á, nga tsja s'e̱n kjit'aá, nga 'nchán si̱jchá yijo‑ná, nga s'e̱‑ná kjoa̱tsejta, nga tsjakjoa̱ s'e̱én, nga s'e̱n‑ná kjo̱ndaà xi ndaà tjín, nga kixi̱ tjín kjo̱hítsjeèn‑ná, 23nga indaàkjoa̱ s'e̱én ko̱ nga kixi̱ ko̱ti̱xoma‑lá yijo‑ná. Jñà kjoa̱ koi, tsjìn kjo̱tíxoma xi kondra̱ tíjna‑la̱. 24Jñá xi jye xi̱ta̱‑la̱ Cristo maá, ngats'iì kjo̱hítsjeèn‑ná xi ch'o tsò ko̱ xi ch'o síjé yijo‑ná, ya̱á kinìk'en‑t'aá krò‑la̱ Cristo. 25I̱'ndei̱ nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tísíkíjnakon‑ná, mochjeén‑né nga ko̱s'ín kjiaán koni s'ín okó‑ná ndi̱yá. 26Mìkiì ndaà tjín nga 'nga ko̱ma takoán, nga ti̱jñá si̱jti‑lá xinguia̱á, ko̱ nga ko̱xìtakòn‑chaá xinguia̱á.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\