Hebreos 10

1Jè kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kitjoé‑la̱ Moisés, mìtsà nguì jñà kjo̱ndaà xi i̱skan j'iì; ta 'nguién‑la̱ né xi tsakó. K'oa̱á ma‑ne nga jngoó k'a mìkiì ko̱ma nguì tsjeè si̱ìkítsa̱jna xi̱ta̱ xi xki̱ nó síchrañat'aà‑la̱ Nainá nga ti̱jñà ti̱jñà kjo̱tjò tsjá‑ne. 2Jè kjo̱tíxoma, tsà jngoò k'a kisìtsjeèya jé‑la̱ xi̱ta̱, mì‑la ti̱ kiì si̱ìkájno‑ne tsà jé tjín‑la̱; ti̱koa̱á mì‑la ti̱ kiì jní‑la̱ cho̱ tsjá kjo̱tjò‑ne. 3Ta̱nga jè jní‑la̱ cho̱, xki̱ nó xki̱ nó síkítsjeèn‑ya jé‑la̱ xi̱ta̱. 4Nga jè jní‑la̱ nchra̱ja̱ ko̱ jní‑la̱ tíndsó mìkiì ma‑la̱ faáxìn jñà jé‑la̱ xi̱ta̱. 5Cristo, k'e̱ nga j'iì i̱ i̱sò'nde kitsò‑la̱ Nainá: Majìn‑lè jní‑la̱ cho̱ xi biyaà, ko̱ kjo̱tjò xi tsját'aà‑lè xi̱ta̱, ta̱nga jè yijo‑na̱ kinìkíjnandei. 6Mìkiì sasén‑lè cho̱ xi kitì, ko̱ ni̱ jñà kjo̱tjò xi tsjá‑lè xi̱ta̱ xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 7K'e̱é kichjà, kixan‑lè: “Koni s'ín tíchja̱ xo̱jo̱n‑lè xi i̱t'aà ts'a̱n, i̱í tìjna̱a nga sìkitasoàn koni s'ín mejèn‑lè, ji̱ xi Nainá 'mì‑lè.” 8Cristo, ítjòn kitsò: “Majìn‑lè ko̱ mìkiì sasén‑lè jní‑la̱ cho̱ xi biyaà ko̱ kjo̱tjò xi tsjá‑lè xi̱ta̱, cho̱ xi kitì ko̱ kjo̱tjò xi tsjá xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱”, na̱s'ín k'oa̱s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma nga tjínè‑la̱ nga koa̱tjín xi tsjá xi̱ta̱. 9I̱kjoàn kitsò ìsa̱: “I̱í tìjna̱a nga sìkitasoàn koni s'ín mejèn‑lè.” K'e̱ nga o̱s'ín kiìchja̱, tsòyaá‑ne nga jè Cristo jaàxìn jè kjoa̱ jchínga mé‑ne nga kisìkíjna ngajo‑ne xi kjoa̱ xi̱tse̱. 10K'oa̱á s'ín komà nga kisìtsjeèya ini̱ma̱‑ná Nainá i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo k'e̱ nga ko̱s'ín kisìkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá nga ta jngoò k'a kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne k'e̱ nga k'en. 11Ngats'iì no̱'miì, na̱chrjein nchijòn síkitasòn xá‑la̱ nga kjìn k'a tsját'aà‑la̱ Nainá xi ti̱jñà ti̱jñà‑ne kjo̱tjò xi mìkiì ma‑la̱ faáxìn jé‑la̱ xi̱ta̱. 12Ta̱nga Jesucristo ta jngoò k'a kitsjaàt'aà kjo̱tjò yijo‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ jé ni̱ta̱ kjé‑ne, i̱kjoàn tsibìjnat'aà chrja kixi̱‑la̱ Nainá. 13Ya̱á tíkoña skanda k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein nga jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ si̱ìchija nga jè Nainá si̱ìkítsa̱jnangui ndso̱ko̱. 14Ta jngoò k'aá kitsjaàt'aà kjo̱tjò yijo‑la̱ mé‑ne nga nguì ndaà kjòkixi̱ya‑ne xi̱ta̱ ni̱ta̱ kjé‑ne, jñà xi̱ta̱ xi tímatsjeè. 15Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ndaà síkixi̱ya‑ná kjoa̱ koi; nga sa̱ ítjòn tsò‑né: 16Jè kjoa̱ jè xi kìndaàjiìn‑koa̱a jñà xi̱ta̱ k'e̱ nga jye ko̱ma i̱skan, tsò Na̱'èn‑ná: Jñà kjo̱tíxoma‑na̱ sìkíjnajñaà ini̱ma̱‑la̱, ko̱ ya̱á skia̱a i̱jiìn kjo̱hítsjeèn‑la̱. 17I̱kjoàn tsò‑ìsa: 'A̱n, mì ti̱ kiì siìkítsjeèn‑na̱ jé xi tjín‑la̱ ko̱ ngats'iì kjoa̱ ch'o xi s'ín. 18K'e̱ nga jye jcha̱t'aà‑ná jé‑ná, mì ti̱ mé kjo̱tjò ko̱chjeén‑ne xi kjoa̱ ts'e̱ jé. 19Jñò ndí 'ndsè, k'oa̱á ma‑ne na̱chrjein i̱'ndei̱, tjí'nde‑ná nga ki̱tjás'e̱én jè I̱'nde‑la̱ Nainá xi 'Ñó Tsjeè, koií kjoa̱‑la̱ jè jní xi tsibíxteèn Jesús. 20Nga jè kiskíx'a̱ jngoò‑ná ndi̱yá xi̱tse̱ xi fìko̱‑ná ñánda tjín kjoa̱binachon, nga ko̱ma ko̱tokjá jè nikje cortina xi tjo̱hóya jngoò osen I̱'nde Tsjeè‑la̱ Nainá. Jè nikje, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni yijo‑la̱ Jesús. 21Nga̱ tjín jngoò‑ná no̱'miì xi 'ñó jeya tíjna xi otíxoma ya̱ ni'ya‑la̱ Nainá. 22K'oa̱á ma‑ne nga mochjeén‑né nga ìsa̱ ndaà ki̱nchat'aà chrañà‑lá Nainá, nga nguì kixi̱ si̱kíjnaá ini̱ma̱‑ná ko̱ nguì tíjngoò takoán xi i̱t'aà ts'e̱, nga jè Cristo jye kisìtsjeè ini̱ma̱‑ná kjoa̱ ts'e̱ jé, ko̱ jè yijo‑ná, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà nguì nandá tsjeè tsaníjno‑ne. 23Kixi̱ ki̱tsa̱jnakoa̱á kjoa̱ xi titsa̱chiñá‑lá koni s'ín mokjeiín‑ná nga mì kijen kikjá‑lá takoán; nga Nainá, xi̱ta̱ kixi̱‑né, si̱ìkitasòn‑né koni s'ín jye kitsjaà 'én‑la̱. 24Ki̱nchátsji'nde‑lá nga 'én ndaà ki̱nókjoa̱‑lá xinguia̱á mé‑ne nga ìsa̱ ndaà s'e̱‑ná kjo̱tsjacha; ko̱ s'e̱én kjoa̱ xi ndaà tjín. 25Mìkiì si̱jchayaá jè na̱chrjein k'e̱ nga bixoñaá, koni s'ín i'nga xi̱ta̱ nga mì ti̱ kiì bixoñat'aà‑la̱ xíkjín. Ta saà mochjeén‑né nga k'oi̱‑lá nga'ñó xinguia̱á nga jngoò ìjngoò; ìsa̱á 'ñó ko̱s'ia̱án k'e̱ nga ya̱á nga jye tínchrobá machrañà na̱chrjein‑la̱ Nainá. 26Tsà k'oa̱s'ín tjín takoán nga ki̱nchátsji jé ìsa̱á k'e̱ nga jye kiyaxkoaán kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá, mì ti̱ mé jní ko̱ma xíxteèn‑ne xi ma kjoa̱áxìn jé‑ná. 27Tà jè ko̱ko̱ ìsa̱‑ná kjo̱'in xi 'ñó xkón tjín ko̱ ni'ín jnga̱ xi síkjehesòn yije xi̱ta̱ xi kondra̱ fì‑la̱ Nainá. 28K'e̱ nga tsà jngoò xi̱ta̱ xi mìkiì síkitasòn kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kitjoé‑la̱ Moisés, tsà tjín jò, jàn xi̱ta̱ xi tsjá 'én nga kixi̱ kjoa̱, mìkiì mahi̱ma̱cha, nìk'en‑né. 29¿Kós'ín beè‑la̱ takòn jñò, a mìtsà ìsa̱ tse kjo̱'in ok'ìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi binchanè jè Ki'ndí‑la̱ Nainá, ko̱ ochrjekàngui jè jní xi tsibíxteèn, ko̱ ti̱koa̱ chja̱jno‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi tjín‑la̱ kjo̱ndaà? Jè jní xi ochrjekàngui, jè‑né xi Nainá kisìkjeén nga tsibíndaàjiìn‑ko̱ xi̱ta̱ jngoò kjoa̱ xi̱tse̱, ko̱ jè xi kisìtsjeè‑ne ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ koi. 30Jyeé tíjiìn‑ná nga k'oa̱á tsò Nainá: “'A̱án oko̱‑na nga tsjaà‑la̱ kjo̱'in xi̱ta̱, 'a̱án tsjaà‑la̱ chjí‑la̱.” Ìjngoò k'a tsò: “Jè Na̱'èn‑ná ki̱ìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱.” 31¡Ta̱xki̱ 'ñó tse kjo̱xkón tjín k'e̱ nga ya̱ kàyaá tsja Nainá xi tíjnakon! 32Ta̱nga ti̱kítsjeèn kós'ín komàt'ioòn na̱chrjein xi jye tsato, k'e̱ nga sa̱ kina'yà ítjòn 'én kixi̱ xi kisìhiseèn‑nò, nga kichìkjoa̱‑nò nga tse kjo̱'in kinìkjioòn. 33Kis'eé na̱chrjein k'e̱ nga jñà xi̱ta̱ kiìchja̱jno‑nò ko̱ kiskaàn‑ko̱‑nò nga nguixko̱n xi̱ta̱ na̱xa̱ndá. Ti̱koa̱á kis'eé na̱chrjein nga jñò kitsjahijtako̱o jñà xi̱ta̱ xinguio̱o xi ti̱koa̱ kjo̱'in nchisíkjeiín. 34Jñò, kjòhi̱ma̱cha xi̱ta̱ xi kjo̱'in nchisíkjeiín nga nda̱yá títsa̱jna; ko̱ ti̱koa̱ mìkiì kòjti‑nò k'e̱ nga kjòchijé‑nò tsojmì‑nò, ta sa̱á kjòtsjaá‑nò nga jye tíjiìn‑nò nga ján ngajmiì tjín‑nò tsojmì xi ìsa̱ ndaà kjoàn xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 35Kì nìchija‑jèn koni s'ín kjit'aàtakòn Nainá nga ya̱á tjoé‑nò jè xi 'ñó tse chjí‑la̱. 36Mochjeén‑né nga s'e̱‑nò kjoa̱tsetakòn kjoa̱ ts'e̱ kjo̱'in, mé‑ne k'e̱ nga jye ki̱tasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá, tjoé‑nò xi tsjá‑nò koni s'ín jye kitsjaà 'én‑la̱ xi tso'ba kiìchja̱‑ne. 37K'oa̱á s'ín chja̱ xo̱jo̱n xi tjít'aà 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Ta jngoò tjò chija‑la̱ nga kjoi̱í jè xi sa̱ nchrobá. Mìkiì ko̱chrjein‑la̱. 38Jè xi xi̱ta̱ kixi̱ kíjnakon‑né nga mokjeiín‑la̱, ta̱nga tsà ko̱sit'aà xìn, mìkiì sasén‑la̱ ini̱ma̱‑na̱. 39Ta̱nga jñá, mì k'oa̱á s'e̱én koni s'ín xi̱ta̱ xi íts'i̱n fì‑ne nga síchija ini̱ma̱‑la̱. Ta sa̱á ya̱ kjiaán ya̱ i̱'nde ñánda ki̱tjokàjiìn kjo̱'in ini̱ma̱‑ná koi kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\