Hebreos 13

1Jñò, ti̱tsjacha xi̱ta̱ xinguio̱o xi 'ndsè chibá xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 2Kì nìjchàajioòn jñà xi̱ta̱ xi bijchókon‑nò ni'ya‑nò, ti̱s'in‑là nga kàtasíkjáya. K'oa̱á komàt'in i'nga xi̱ta̱, kiskoétjò xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkon, ta̱nga àkja̱le̱‑né. 3Ti̱kítsjeèn jñà xi̱ta̱ xi nda̱yá títsa̱jna; k'oa̱s'ín t'è‑là takòn koni tsà ngásòn kjo̱'in titsa̱jnaà. Ti̱kítsjeèn jñà xi̱ta̱ xi tíyatoòn koni tsà jñò xi ti̱koa̱ k'oa̱s'ín tíyatoòn‑nò. 4Jñò xi jye chixàn, ngásòn jcha̱xkón xinguio̱o. Kì ch'o bitsa̱jnako̱o xinguio̱o. Nga jñà xi kjoa̱chijngui s'ín, Nainá tsjá‑la̱ kjo̱'in. 5Kì to̱ón 'ñó matsjacha; kàtajngoò takòn koni kji tjín‑nò. Nainá k'oa̱á tsò: “Mìkiì tsjeiìn takòn‑nò, ko̱ mìkiì ta̱jngoò siìkíjna‑nò.” 6K'oa̱á ma‑ne nga ma k'oa̱s'ín kixoán: Jè Na̱'èn‑ná ko̱si̱ko̱‑ná, mìkiì ki̱skoán mé kjoa̱ xi si̱ko̱‑ná xi̱ta̱. 7Ti̱kítsjeèn jñà xi̱ta̱ xi chincha ítjòn nga tsakóya‑nò 'én‑la̱ Nainá; ti̱kítsjeèn kó s'ín kisìjchá yijo‑la̱ xi̱ta̱ koi ko̱ k'oa̱á s'ín chjínguì‑là koni s'ín kòkjeiín‑la̱. 8Jesucristo mìkiì fatjìya, ti̱jè‑ne ngojña̱, ti̱jè‑ne na̱chrjein i̱'ndei̱, ko̱ ti̱jè‑ne ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 9Kì kiì nìs'in‑là kjo̱hítsjeèn xi kj'ei̱í tsò ko̱ xi mìkiì yaxkon‑la̱ nga xìn ndi̱yá fìko̱‑ná. Ìsa̱á ndaà tjín nga jè ini̱ma̱‑ná s'e‑la̱ nga'ñó i̱t'aà ts'e̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá mì k'oa̱á‑ne koni ts'e̱ tsojmì xi ma chine; nga jñà tsojmì xi ma chine, ni̱mé nga'ñó kitsjaà‑la̱ jñà xi k'oa̱ tjín kjoa̱ kisìs'in‑la̱. 10Jñá, tjín jngoò‑ná i̱'nde tsjeè [ñánda kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ Cristo nga k'en], ta̱nga jñà no̱'miì xi tákó ya̱ síxá i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ jchínga ya̱ Ni'ya xi nikje, mìkiì tjí'nde‑la̱ nga tjoé‑la̱ kjo̱ndaà nga ya̱ ko̱kje̱n. 11Nga̱ jè yijo‑la̱ cho̱ xi sík'en jñà no̱'miì, [mìkiì tjí'nde‑la̱ nga tjoé‑la̱ nga ski̱ne̱]; ta jè jní‑la̱ cho̱ fìko̱ jè no̱'miì ítjòn ya̱ i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ jé. Ta̱nga jè yijo‑la̱ cho̱, i̱t'aà xìn i̱'nde fìko̱ nga tì. 12K'oa̱á ti̱s'ín komàt'in Jesús, i̱t'aà xìn‑la̱ na̱xa̱ndá kisìkjeiín kjo̱'in, mé‑ne nga kisìtsjeè‑ne na̱xa̱ndá i̱t'aà ts'e̱ xi nguì jní ts'e̱. 13K'oa̱á ma‑ne jñá, ki̱tjokàjñaá na̱xa̱ndá. Jè kji̱tji̱ngui‑lá Jesús nga si̱kjiaán‑koa̱á kjo̱'in xi jè kisìkjeiín. 14Nga i̱ i̱t'aà nangui tsjìn‑ná na̱xa̱ndá xi nguì jngoò k'a tíjna ni̱ta̱ kjé‑ne; jè titsa̱chiñá‑lá na̱xa̱ndá xi i̱skan ko̱tsejèn. 15Koi kjoa̱‑la̱ mochjeén‑né nga kjit'aà na̱chrjein jeya si̱kíjnaá Nainá i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo koni jngoò kjo̱tjò xi 'bì‑lá Nainá, 'én xi nguì tso'baá bitjo‑ne nga bèno̱jmiá yá‑né jè. 16Kì nìjchàajioòn nga ndaà t'e̱en, tjiì i̱tsé‑là xinguio̱o mé xi tjín‑nò; k'oa̱á tjín kjo̱tjò xi sasén‑la̱ Nainá. 17Ti̱kitasòn‑lá jñà xi̱ta̱ xi jncha ítjòn‑nò, ti̱ná'yañijon‑là. Nga̱ jñà síkinda̱‑nò nga mì jchi̱ja ini̱ma̱‑nò koií kjoa̱‑la̱ nga tjínè‑la̱ nga tsjá‑la̱ kinda̱ Nainá. Ti̱kitasòn‑là koni s'ín ki̱tso̱‑nò mé‑ne nga nguì ko̱ kjo̱tsja‑la̱ si̱ìxá‑ne nga mì ba s'e̱‑la̱; tsà ba s'e̱‑la̱, ni̱mé kjo̱ndaà s'e̱‑nò. 18Ti̱jét'aà‑là Nainá i̱t'aà tsa̱je̱n, nga k'oa̱á s'ín tíjngoò takòn‑je̱n nga ndaà tjín kjo̱hítsjeèn‑na̱je̱n, mejèn‑na̱je̱n nga ndaà s'e̱n‑je̱n ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. 19Ìsa̱á ndaà síjé‑nò nga ti̱jét'aà‑là Nainá xi i̱t'aà ts'a̱n, mé‑ne nga kàtatsjá'nde‑na nga ni̱to̱n kjíkon‑nò. 20Jè Nainá xi tsjá kjoa̱'nchán xi kisìkjaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ biyaà Na̱'èn‑ná Jesucristo, xi paxtò ítjòn‑la̱ ts'e̱ orrè, jè xi ko̱ jní‑la̱ tsibí'ñó‑ne jngoò kjoa̱ xi̱tse̱ xi mìkiì kjoe̱het'aà ni̱ta̱ kjé‑ne, 21kàtasíkixi̱yandaà‑nò ngats'iì kjoa̱ xi ndaà tjín, mé‑ne nga kàtitasòn‑ne koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá; i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo, k'oa̱s'ín kàtasíko̱‑ná koni s'ín sasén‑la̱ Nainá. ¡Jeya kàtìjna Cristo ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne! K'oa̱á s'ín kàtama. 22Bìtsi'bà‑nò ndí 'ndsè, ndaà chjoétjò 'én xi tìkjiì‑nò koni s'ín tìbìnè‑nò nga̱ ta chiba 'én tìkjiì‑nò. 23Kàtasijiìn‑nò jè 'ndseé Timoteo jye tíjnandei̱í‑ne xi kjoa̱ ts'e̱ kjo̱'in; tsà kjoi̱í ni̱to̱n, kjíko̱‑ná k'e̱ nga kjián katsejèn‑nò. 24Ti̱ixat'aà yije jñà xi̱ta̱ xi jncha ítjòn‑nò ko̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Cristo. Jñà xi Italia ts'e̱ nchisíhixat'aà‑nò. 25Ngats'ioò, jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\