Hebreos 5

1Ngats'iì jñà no̱'miì ítjòn, ya̱á tjaájiìn i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá. Jè xá tjínè‑la̱ nga chja̱tjì xi̱ta̱ nga nguixko̱n Nainá ti̱koa̱ tsját'aà‑la̱ kjo̱tjò Nainá ko̱ sík'en cho̱ xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱ xi̱ta̱. 2Jñà no̱'miì, ti̱koa̱á mahindaàjiìn ini̱ma̱‑la̱; k'oa̱á s'ín ma‑ne nga ma beèhi̱ma̱ jñà xi̱ta̱ xi mìkiì machi̱ya‑la̱ ko̱ xi xìn ndi̱yá tjímaya. 3Koií kjoa̱‑la̱ nga ma indaàjiìn ini̱ma̱‑la̱ no̱'miì, tjínè‑la̱ nga si̱ìk'en‑la̱ cho̱ kjo̱tjò xi tsjá‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱ ko̱ ti̱koa̱ si̱ìk'en cho̱ kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱ na̱xa̱ndá. 4Jñà no̱'miì, mìtsà tà jñà ta̱jngoò bít'aà xá 'nga yijo‑la̱; jè Nainá xó chja̱‑la̱ koni s'ín kiìchja̱‑la̱ jè Aarón. 5K'oa̱á ti̱s'ín tjín i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mìtsà tà jè ta̱jngoò kiskoé xá xi ts'e̱ no̱'miì ítjòn, Nainá kitsjaà‑la̱ xá 'nga k'e̱ nga kitsò‑la̱: Ji̱‑né xi Ki'ndí‑na̱ xan‑lè; 'a̱án‑ná xi Na̱'èn‑lè. 6Ti̱jè‑ne Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, ìjngoò k'a tíchja̱ ñánda tsò: Ji̱‑né xi no̱'miì tijni ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, xá‑lè, k'oa̱á s'ín tjín koni xá xi kisìkitasòn Melquisedec. 7Jè Cristo k'e̱ nga sa̱ tsibìjna i̱ i̱sò'nde, 'ñó kiìchja̱t'aà‑la̱ Nainá, nguì ko̱ó ndáxko̱n tsibítsi'ba‑la̱ koa̱ kisìjét'aà‑la̱ jè xi tjín‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ ko̱chrjekátjì i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ biyaà; Nainá kiì'nchré‑la̱ nga ndaà kijtseèxkón. 8Jè Cristo, na̱s'ín ki'ndí‑la̱ Nainá ma, ya̱á komà‑la̱ kisìkitasòn, k'e̱ nga kisìkjeiín kjo̱'in. 9K'e̱ nga jye mì ti̱ mé xi kichijàt'aà‑la̱, k'oa̱á s'ín tsibìjna nga jè ko̱chrjekátjì kjo̱'in xi̱ta̱ ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, ngats'iì xi 'nchréñijon‑la̱, 10Nainá kisìkíjna Jesús nga no̱'miì ítjòn tsibìjna, kitsjaà‑la̱ xá koni ts'e̱ Melquisedec. 11I̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi, 'ñó tjín‑ìsa kjoa̱ xi s'e̱no̱jmíya‑nò, ta̱nga 'ñó chjá tjín nga s'e̱no̱jmí‑nò, koi kjoa̱‑la̱ nga jñò, mìkiì machi̱ya‑nò. 12Jñò, skanda kjòtseé maestroó‑là titsa̱jnaà tsà ndaà; ta̱nga jñò, tákó mochjeén‑nò nga chíta'yà xi̱tse̱ ìjngoò k'a 'én‑la̱ Nainá xi mì 'in chja̱ koni s'ín komà‑nò nga sa̱ ítjòn. K'oa̱á s'ín tímat'ioòn koni ndí i̱xti xi tákó tsjín 'biì, mìkiì mochjeén‑la̱ nga tsojmì tájaà ski̱ne̱. 13Ngats'iì xi tákó tsjín 'biì, i̱xti‑né, mìkiì machi̱ya‑la̱ mé kjoa̱ xi kixi̱ tjín. 14Ta̱nga jñà tsojmì xi ma chine xi tájaà kjoàn, ts'e̱é xi̱ta̱ xi jye kòjchínga, jñà xi jye machi̱ya‑la̱ mé kjoa̱ xi ndaà tjín ko̱ mé kjoa̱ xi mìkiì ndaà tjín nga k'oa̱á s'ín nchisíjchá yijo‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\