Hebreos 8

1Ngats'iì kjoa̱ xi chibàya‑ná, tjín jngoò xi ìsa̱á 'ñó chjí‑la̱, jè‑né nga tíjna jngoò‑ná no̱'miì ítjòn xi tsibìjnat'aà chrja kixi̱‑la̱ íxi̱le̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá ján ngajmiì. 2Ya̱á síxá ya̱ ñánda tíjna xi nguì Ni'ya Tsjeè‑la̱ Nainá, xi jè sobà Nainá tsibíndaà; mìtsà ta̱xki̱ xi̱ta̱ tsibíndaà. 3Ngats'iì no̱'miì ítjòn, k'oa̱á s'ín satíxoma‑la̱ nga kjo̱tjò tsját'aà‑la̱ Nainá ko̱ cho̱ sík'en; k'oa̱á ma‑ne nga jè Cristo ti̱koa̱ tjínè‑la̱ nga kis'e‑la̱ mé kjo̱tjò xi kitsjaàt'aà‑la̱ Nainá. 4Jè Cristo, tsà i̱ tíjna i̱t'aà nangui, skanda mì‑la kiì ko̱ma nga no̱'miì kíjna, nga i̱ i̱t'aà nangui, jyeé tjín no̱'miì xi tsját'aà‑la̱ kjo̱tjò Nainá koni s'ín tjín kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés. 5Ta̱nga jñà no̱'miì xi tjín i̱ i̱t'aà nangui, ya̱á síxá ni'ya xi tà i̱sén‑la̱‑né ko̱ 'nguién‑la̱‑né jè Ni'ya Tsjeè‑la̱ Nainá xi tíjna ngajmiì; nga̱ jè Moisés k'e̱ nga jye mejèn koi̱ìts'ia̱ nga ki̱ìndaà ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá xi nikje, jè Nainá kitsò‑la̱: “Ndaà chítsejìn, k'oa̱ kó kji t'i̱in koni kji xi tsakoò‑lè ya̱ nindoò Sinaí.” 6Ta̱nga na̱chrjein i̱'ndei̱, ìsa̱á ndaà tjín xá xi kitjoé‑la̱ Jesucristo nga no̱'miì ítjòn tíjna, nga jè osìjnajiìn jngoò kjoa̱ xi̱tse̱ xi ìsa̱ ndaà tjín xi tsibíndaàjiìn Nainá ko̱ xi̱ta̱, nga ya̱á nchrobát'aà‑ne 'én xi ìsa̱ ndaà tjín koni s'ín jye kitsjaà tso'ba Nainá. 7Tsà ni̱mé xi kisìchijàt'aà‑la̱ jè kjoa̱ xi kisindaàjiìn ítjòn, mì‑la kiì mochjeén nga ìjngoò k'a sindaàjiìn xi ma‑ne jò k'a. 8Ta̱nga Nainá k'e̱ nga tsohótiko̱, k'oa̱á kitsò: Ki̱jchò na̱chrjein k'e̱ nga kìndaàjiìn‑ko̱ jngoò kjoa̱ xi̱tse̱ jñà xi̱ta̱ Israel ko̱ xi̱ta̱ Judá, kitsò Nainá. 9Jè kjoa̱ xi̱tse̱ xi kìndaàjiìn‑koa̱a, mìtsà k'oa̱s'ín si̱ndaàjiìn koni ts'e̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱, k'e̱ nga 'a̱n sobà kitsobà tsja nga tsachrjekàjñaà nangui Egipto. Jñà xi̱ta̱ koi, mìkiì kisìkitasòn koni s'ín kisindaàjiìn, k'oa̱á komà‑ne nga kitsjìn takoàn, tsò Nainá. 10K'e̱ nga jye ko̱ma i̱skan, jè kjoa̱ xi̱tse̱ xi kíndaàjñaàkoa̱a xi̱ta̱ Israel, kiís'ín s'e̱, tsò Nainá: Kjo̱tíxoma‑na̱ ya̱á kíjnajñaà ya̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱, ko̱ ya̱á skiaà i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱. 'A̱n‑ná xi Nainá ki̱tso̱‑na, ko̱ jñà‑né xi ko̱ma xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑na̱. 11Mì ti̱ kiì ko̱chjeén‑ne nga xi̱ta̱ xíkjín ke̱èno̱jmíya‑la̱ ni̱ mìtsà jè 'ndse̱ ke̱èno̱jmí‑la̱ nga skoe̱xkon Nainá, nga ngats'iì xi̱ta̱ skoe̱xkon‑na̱ mats'ia̱ko̱‑ne xi ìsa̱ i̱xti skanda jñà xi 'ñó xi̱ta̱ jchínga. 12'A̱án siìjchàat'aà‑la̱ ngats'iì kjoa̱ ch'o xi kis'iìn, mì ti̱ kiì siìkítsjeèn‑na̱ jé xi tjín‑la̱. 13K'e̱ nga Nainá síkaxki̱ ìjngoò kjoa̱ xi̱tse̱, tsòyaá‑ne nga jè kjoa̱ xi kisindaàjiìn ítjòn, jyeé kòjchínga. Mì ti̱ kiì tímochjeén‑ne, jyeé tíchija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\