Jacobo 3

1Jñò ndí 'ndsè, i̱t'aà tsa̱jòn, kì kjìn ma‑ne xi maestro ma. Jyeé 'ya nga ngaje̱n xi okoòya‑je̱n, tsà mé kjoa̱ xi ch'o 'nè‑je̱n, ìsa̱á tse kjo̱'in si̱nè‑naje̱n. 2Ngats'iì‑ná, kjìn ska̱ya kjoa̱ch'o xi 'né, ta̱nga jngoò xi̱ta̱ xi mì ch'o tsò 'én xi chja̱, jè‑né xi nguì xi̱ta̱ kixi̱, xi komà‑la̱ ko̱tìxoma yije‑la̱ yijo‑la̱. 3K'oa̱á ngaya‑la̱ koni kohòyo̱ xi si'a freno tso'ba mé‑ne nga si̱ìkitasòn‑ne koni s'ín mejèn‑ná nga kjoi̱, k'oa̱á s'ín ma'nchré yije yijo‑la̱. 4K'oa̱á ti̱s'ín tjín koni s'ín síxá jñà chitso, na̱s'ín tákó i'í kjoàn, ko̱ na̱s'ín ta̱kó 'ñó 'ba tjo̱ xi fàhitje̱n, jè xi̱ta̱ xi síxáko̱ na̱s'ín jtobá kji yá xi 'mì timón xi síxáko̱, maá fàhitje̱n nga fìko̱ ni̱ta̱ kós'ín mejèn‑la̱ nga kji̱ko̱. 5K'oa̱á ti̱s'ín ma xi kjoa̱ ts'e̱ ni̱je̱n‑ná. Tà yijo jtobá kji, ta̱nga 'ñó 'nga chja̱ ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò ni'ín xi i̱tsé kji, ko̱maá ko̱kángui ijñá na̱s'ín ta̱kó tse ma. 6Ni̱je̱n‑ná k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò ni'ín, ya̱á tjí'a yije ngats'iì 'én ch'o xi tjín i̱sò'nde xi ma‑la̱ síkits'ón yije yijo‑ná. Jè ni'ín xi tjín ya̱ i̱'nde ts'e̱ kjo̱'in ñánda 'mì infierno, jè bít'a'í‑la̱ ni̱je̱n‑ná nga chja̱ 'én xi ch'o tsò xi ko̱ma‑la̱ ko̱kà‑ná koni tjín na̱chrjein ki̱tsa̱jnakoaán. 7Ngats'iì cho̱ xi tjín i̱ i̱sò'nde ma ma'nchré, koni jñà cho̱ xi tjín i̱jiìn ijñá, ko̱ xi tjímajiìn i̱sén, ko̱ jñà cho̱ xi nangui bífejno yijo‑la̱ ko̱ jñà xi tjín i̱jiìn ndáchikon, jñà xi̱ta̱ ma‑la̱ sí'nchré. 8Ta̱nga ni̱jngoò xi̱ta̱ xi ma‑la̱ sí'nchré ni̱je̱n‑la̱. Nga jè ni̱je̱n‑ná jngoò kjoa̱ ch'o tjín‑la̱ xi mìkiì tsjá'nde nga ma'nchré. Ya̱á tjí'a koni xán kjan‑la̱ ye̱ xi ma‑la̱ sík'en‑ná. 9Ti̱jè‑ne ni̱je̱n‑ná jeya síkíjna Nainá xi Na̱'èn‑ná, ko̱ ti̱jè‑ne nokjoà'on‑koa̱á xi̱ta̱ xi ko̱s'ín kisindaà koni kji Nainá. 10Ti̱jè‑ne ndso̱baá bitjo‑ne 'én xi jeya síkíjna Nainá ko̱ ti̱jè bitjo‑ne xi nokjoà'on‑koa̱á xi̱ta̱. Ndí 'ndsè, mìkiì ndaà tjín kjoa̱ koi. 11Jngoò nga̱jo̱ ñánda tíbitjo nandá, mìkiì ko̱ma ki̱tjo nandá jnchra koa̱ ki̱tjo nandá ndaà. 12Jñà yá toò iko̱, ¿a ko̱maá ko̱ja̱‑la̱ toò xi 'mì aceituna? Jè yá uva, ¿a ko̱maá ko̱ja̱‑la̱ toò iko̱? Jñò ndí 'ndsè k'oa̱á ti̱s'ín tjín kjoa̱ ts'e̱ nandá, jngoò nga̱jo̱ mìkiì ko̱ma ki̱tjo nandá jnchra ko̱ ki̱tjo nandá ndaà. 13Jñà xi̱ta̱ xinguio̱o, tsà tjín i'nga xi tjín‑la̱ kjoa̱ chji̱ne̱ ko̱ xi ndaà fìya‑la̱, kàtakó kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ nga indaà ikon tísíjchá yijo‑la̱. 14Jñò, tsà biì'nde‑la̱à yijo‑nò nga kjoa̱xìtakòn si̱jiìn ini̱ma̱‑nò nga mejèn‑nò nga jñò ki̱tsa̱jna ítjòn‑là xinguio̱o, kì k'oa̱á s'ín nokjoà nga ndaà titsa̱'nè; kì 'én ndiso nokjoà nga kondra̱ onguí‑là kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá. 15Kjoa̱ chji̱ne̱ jè, mìtsà i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne. Kjoa̱ chji̱ne̱ ts'e̱ i̱sò'nde‑né. Kjo̱hítsjeèn ts'e̱ xi̱ta̱‑né, ko̱ ti̱ ts'e̱é‑ne xi̱ta̱ nei̱í. 16K'e̱ nga maxìtakòn‑chaá xinguia̱á ko̱ nga mejèn‑ná nga jñá ki̱tsa̱jna ítjòn‑laà, ya̱á sakó‑ná kjoa̱siì, ngats'iì kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde. 17Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱ chji̱ne̱ xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne, tsjeè síjchá yijo‑la̱, kjoa̱'nchán ótsji, tjín‑la̱ kjo̱ndaà, xi̱ta̱ 'nchré‑né, tjín‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn, ndaà tjín xá xi s'ín, mì jò fì‑ne, ko̱ 'én kixi̱í chja̱. 18Jè xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ nga s'e̱ kjoa̱'nchán, 'nchán bìjnako̱ xi̱ta̱ xi i'nga mé‑ne nga ma i̱skan sa̱kò‑la̱ kjo̱ndaà xi kixi̱ tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\