Jacobo 4

1¿Ñánda nchrobá‑ne kjo̱jchán nga bixkàn‑ko̱o xinguio̱o? Ya̱á nchrobá‑ne kjoa̱ch'o xi kjit'aà na̱chrjein síjé ini̱ma̱‑nò nga bixkàn‑ko̱o kjo̱hítsjeèn ch'o‑nò. 2Mejèn‑nò tsojmì xi tsjìn‑nò ta̱nga mìkiì sakó‑nò, k'oa̱á ma‑ne nga nìk'eèn xi̱ta̱ koa̱ maxìtakòn‑chaà xi̱ta̱, ta̱nga mìkiì sakó‑nò tsojmì xi mejèn‑nò. K'oa̱á ma‑ne nga sakó‑nò kjo̱jchán nga bixkàn‑ko̱o xinguio̱o. Mìkiì sakó‑nò tsojmì xi mejèn‑nò koií kjoa̱‑la̱ nga mìkiì nìjé‑là Nainá. 3K'e̱ nga nìjé‑laà Nainá, mìkiì tsjá‑nò nga mìkiì ndaà nìjé‑laà. Nga̱ jè xi mejèn‑nò nga ya̱ si̱chjeén i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tsja xi ch'o síjé yijo‑nò. 4Jñò xi mìtsà xi̱ta̱ kixi̱ 'mì‑nò, ¿a mìtsà 'ya nga jè xi matsjakeè kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde, kondra̱ ts'e̱é Nainá? Ni̱ta̱ yá‑ne xi mejèn‑la̱ ko̱tsjakeè kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde, kondra̱‑la̱ Nainá ma. 5Koií k'oa̱ tsò‑ne Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè Ini̱ma̱ Tsjeè xi Nainá kitsjaà‑ná, skanda machi̱ni̱‑né nga 'ñó matsjakeè‑ná.” 6Ta̱nga Nainá, nga ko̱ kjo̱ndaà‑la̱ ndaà síchját'aà‑ná. K'oa̱á tsò Xo̱jo̱n‑la̱ nga tsò: “Nainá kondra̱á tíjna‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi 'nga ikon, ta̱nga ko̱ó kjo̱ndaà‑la̱ ndaà síko̱ jñà xi xi̱ta̱ i̱ma̱ kjoa̱.” 7Tjiì'nde nga Nainá kàtatíxoma‑nò, ko̱ 'ñó tájaàjiìn titsa̱jna‑laà xi̱ta̱ nei̱í mé‑ne nga ko̱si̱t'aàxìn‑nò. 8Ti̱chrañàt'aà‑laà Nainá mé‑ne jè Nainá si̱ìchrañat'aà‑nò. Jñò xi jé binchaàtsjioò, kì ti̱ jé binchaàtsji‑nò, ti̱tsjeè ndsa̱a. Ti̱tsjeèya kjo̱hítsjeèn‑la̱ ini̱ma̱‑nò, jñò xi jò kjo̱hítsjeèn tjín‑nò nga o̱kji matsjacha Nainá ko̱ o̱kji matsjacha i̱sò'nde. 9Ti̱kájnoò jé‑nò, ba ti̱tsa̱jna ko̱ chìhindáyaà. Jè kjoa̱ bijnò‑nò, kjoa̱ ts'e̱ ndáxko̱ón kàtama. Ko̱ jè kjo̱tsja‑nò, kjoa̱ba kàtama. 10Nangui titsa̱jna‑là Nainá mé‑ne jè Nainá 'nga si̱ìkítsa̱jna‑nò. 11Ndí 'ndsè, kì nokjoàjno‑là xinguio̱o. Jè xi chja̱jno‑la̱ 'ndse̱ nga tsò: “Mìkiì ndaà tís'ín”, jè kjo̱tíxoma tíchja̱jno‑la̱ nga tsò nga mìkiì ndaà tjín kjo̱tíxoma. Ko̱ tsà k'oa̱á s'ín si nga mìkiì ndaà tjín kjo̱tíxoma, mìkiì tìnìkitasoìn koni tsò kjo̱tíxoma. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà xi̱ta̱xá tijni nga ji̱ tìbìndaàjiìn. 12Tà jngoò ma‑ne xi tsjá kjo̱tíxoma, ti̱jé‑ne xi xi̱ta̱xá tíjna nga bíndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱. Ko̱ ti̱jé‑ne xi ma‑la̱ ko̱chrjekàjiìn‑ná kjo̱'in, ti̱koa̱ ti̱jé‑ne xi ma‑la̱ tsjá‑ná kjo̱'in. ¿Yá‑ne ngaji̱ nga jé bìnè‑laà xingui̱i? 13Jñò, ndaà ti̱ná'yaà koni xán‑nò. Jñò bixón‑nò: “Na̱chrjein i̱'ndei̱, o nchijòn‑lè, xìn na̱xa̱ndá kjiaán, jngoò nó ki̱tsa̱jnaá nga si̱xá mé‑ne tse to̱n si̱kijneé.” 14Ta̱nga jñò, mìkiì tíjiìn‑nò mé xi ko̱mat'ioòn nchijòn‑lè nga titsa̱jnakon. Jñò, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni ifi. Jngoò tjò fahaya, i̱kjoàn ni̱to̱ón fìya‑ne. 15Jñò, kií s'ín ti̱nókjoa̱a: “Tsà Nainá mejèn‑la̱ nga si̱ìkítsa̱jnakon‑ná, ko̱maá s'e̱én xá koi, o s'e̱én xá xi kj'ei̱í.” 16Ta̱nga jñò, 'ñó 'nga 'én nokjoà na̱s'ín mìkiì tíjiìn‑nò mé xi ko̱ma nga tífì‑ìsa na̱chrjein. Ngats'iì 'én 'nga xi nokjoà, jé‑né. 17Jè xi tíjiìn‑la̱ kjoa̱ xi ndaà tjín ko̱ mìkiì síkitasòn, jé tíhótsji‑la̱ yijo‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\