Jacobo 5

1Jñò xi xi̱ta̱ nchi̱ná 'mì‑nò, ti̱ná'yaà 'én xi xán‑nò. Chìhindáyaà ba ba i̱t'aà ts'e̱ kjo̱'in xi si̱kjioón. 2Kjoa̱ nchi̱ná‑nò, ni̱mé chjí‑la̱, tíbi'ndo‑né. Nikje xi kichíkjá, jye nchisíkje cho̱ kixo. 3To̱n oro‑nò ko̱ to̱n plata‑nò jyeé tímachi̱. Jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn, jñà chi̱‑la̱ ko̱chjeén xi kondra̱ tsa̱jòn. Ko̱ó ni'ín ko̱kà yije yijo‑nò. Nga jñò, titsa̱bincháxkó to̱n na̱s'ín jye tífehet'aà na̱chrjein. 4Jñà xi̱ta̱ chi̱'nda xi kisìxá nangui‑nò, nchikjindáya nga ótsjiya chjí‑la̱ nga jñò kichona̱cha̱n‑là. Nainá xi ts'e̱ yije nga'ñó xi tjín, jyeé kiì'nchré‑la̱ koni s'ín nchikjindáya. 5Jñò, nga i̱ titsa̱jnaà i̱t'aà nangui, ndaà titsa̱jnaà nga ni̱mé chija‑nò, 'bì‑la kjo̱tsja yijo‑nò. Titsa̱nìsiín‑là ini̱ma̱‑nò nga 'bì‑là kjo̱tsja xi síjé k'oa̱á ngaya‑la̱ koni cho̱ xi mìkiì tíjiìn‑la̱ tsà jye ijchò na̱chrjein‑la̱ nga ki̱yá. 6Jñò, tsohònè‑là jé koa̱ kinìk'eèn jñà xi xi̱ta̱ kixi̱ xi mì jé tjín‑la̱. Jñà xi̱ta̱ koi, mì kì komà tsasìko̱ yijo‑la̱. 7Jñò ndí 'ndsè, chíñakjoa̱a kóni skanda k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná. K'oa̱s'ín chíña koni s'ín xi̱ta̱ xi síxáko̱ nangui nga koñakjoa̱‑la̱ jè jtsí xi 'ba ítjòn ko̱ xi i̱skan 'ba nga síxáko̱ jñà tsojmì tjè mé‑ne nga ko̱ma koi̱ìxkó‑ne tsojmì tjè‑la̱ xi majchá nga 'ñó chjí‑la̱. 8Jñò, k'oa̱á ti̱s'ín chíñakjoa̱a, 'ñó t'è‑là takòn nga jyeé nchrobá machrañà nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná. 9Ndí 'ndsè, kì xki̱ xi ján tsajét'aà‑là xinguio̱o, mé‑ne nga mì kjo̱'in si̱nè‑nò. Nga̱ jè Na̱'èn‑ná jyeé tíjnandaà nga kjoi̱í mé‑ne koi̱ìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱. 10Ndí 'ndsè, jñò, k'oa̱á s'ín t'e̱en koni s'ín kis'iìn jñà xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga kichìkjoa̱ko̱‑la̱ nga kisìkjeiín kjo̱'in koií kjoa̱‑la̱ nga 'én‑la̱ Nainá kiìchja̱ya. 11K'oa̱á s'ín 'ya‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ xi chíkjoa̱ko̱‑la̱ kjo̱'in, s'e̱é‑la̱ kjo̱ndaà. Jyeé tíjiìn‑nò nga jè Job k'oa̱á ti̱s'ín kichìkjoa̱ko̱‑la̱ kjo̱'in. Ko̱ jyeé 'yaà mé xi kitsjaà‑la̱ Na̱'èn‑ná k'e̱ nga jyehet'aà‑ne kjoa̱. Na̱'èn‑ná 'ñó ndaà xi̱ta̱, tjín‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn. 12Jñò ndí 'ndsè, k'e̱ nga 'bioò 'én‑nò, kì yá xi nìkítsa̱jna ítjòn. Kì jè ngajmiì ko̱ nangui, o xi kj'ei̱í tsojmì nìkjeén. Tà k'oa̱á s'ín tixón: “Jon”, o xi “Majìn”, mé‑ne nga mì kjo̱'in si̱nè‑nò tsà mìkiì ki̱tasòn. 13Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi ba tjín‑la̱, kàtítsi'ba‑la̱ Nainá. Tsà tjín i'nga xi tsja tjín‑la̱, kàtaseè‑la̱ Nainá nga jeya kàtasíkíjna. 14Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi xk'én, kàtakinìkjaá xi̱ta̱ jchínga xi tjín‑la̱ xá ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo mé‑ne nga katítsi'batjì‑ne ko̱ i̱t'aà ts'e̱ nga'ñó‑la̱ Na̱'èn‑ná kàtasíkájno‑la̱ asìti̱. 15K'e̱ nga bìtsi'batjiò xi̱ta̱, tsà ndaà mokjeiín‑nò, jè xi̱ta̱ xi xk'én ko̱ndaà‑ne. Jè Na̱'èn‑ná si̱ìndaà‑ne nga ko̱ma ko̱sítje̱n‑ne. Tsà jé tjín‑la̱ jcha̱t'aà‑la̱ jé‑la̱. 16Chja̱hatakòn‑là xi̱ta̱ xinguio̱o jé‑nò. Ti̱koa̱ titsi'batjiò xinguio̱o mé‑ne nga ko̱ndaà‑nò. K'e̱ nga jngoò xi̱ta̱ kixi̱ bítsi'ba, tjín‑la̱ nga'ñó nga ki̱tasòn. 17Jè xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá xi ki'mì Elías, k'oa̱á ti̱s'ín xi̱ta̱ koni jñá. 'Ñó kisìjét'aà‑la̱ Nainá nga mì ti̱ jtsí k'oa̱‑ne; ko̱ ján nó osen mì ti̱ kiì ts'a‑ne jtsí. 18Ìjngoò k'a tsibítsi'ba‑la̱ Nainá nga kàt'a jtsí. Ts'aá ìjngoò k'a‑ne jtsí ko̱ jè nangui kòjchá tsojmì tjè. 19Ndí 'ndsè, tsà tjín i'nga xinguio̱o xi chinchat'aàxìn‑la̱ xi kjoa̱ kixi̱, koa̱ tsà jngoò xi̱ta̱ ki̱chja̱‑la̱ nga kàtjanchrobát'aà ìjngoò k'a‑la̱ Nainá, 20jè xi̱ta̱ xi ki̱chja̱‑la̱ nga ke̱èno̱jmí‑la̱ nga ch'o tjín ndi̱yá xi tsó'baya, k'oa̱s'ín kàtasijiìn‑nò nga jngoò xi̱ta̱ tíhochrjekàjiìn kjo̱'in xi ts'e̱ kjoa̱biyaà. 'Ñó kjìn jé jcha̱t'aà‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\