San Juan 10

1’Nguì kjoa̱ kixi̱í xi xan‑nò, jè xi̱ta̱ xi mìtsà ya̱ fahas'en‑ne xotjoa̱‑la̱ ínchíbá‑la̱ orrè, xi xìn fahas'en‑kjá‑ne, xi̱ta̱ chijé‑né, jè xi̱ta̱ xi fìko̱ chijé cho̱. 2Ta̱nga jè xi ya̱ fahas'en‑ne xotjoa̱‑la̱ ínchíbá, jè‑né xi paxtò, xi síkinda̱ orrè. 3Jè xi síkinda̱ xotjoa̱‑la̱ ínchíbá, jé kíx'a̱‑la̱. Jè xi paxtò, chja̱ 'ín‑la̱ nga jngoò ìjngoò orrè, ko̱ jñà orrè 'nchréjta‑la̱ nei‑la̱. I̱kjoàn ochrje ínchíbá‑la̱. 4K'e̱ nga jye bitjo yije ínchíbá‑la̱ jñà orrè, jè paxtò fìko̱ nga 'nchréjtaá‑la̱ nga jè nei‑la̱. 5Ta̱nga jngoò xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, mìkiì kji̱tji̱ngui‑la̱ nga mìkiì beèxkon. Ta̱ sa̱á ta ko̱ngaá‑la̱ nga mìkiì 'nchré jta̱‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. 6Jesús k'oa̱á tsò kjoa̱ xi mangásòn xi tsibéno̱jmí‑la̱. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ koi mìkiì kjòchi̱ya‑la̱ kó tsòya‑ne. 7Jesús, ìjngoò k'a kitsò‑la̱: ―Xi nguì o̱kixi̱ k'oa̱á xán‑nò. 'A̱n‑ná xotjoa̱‑la̱ ínchíbá ñánda fahas'en‑ne jñà orrè. 8Ngats'iì jñà xi j'iì ítjòn‑na, sa̱ xi̱ta̱ chijé‑né, jñà xi fìko̱ chijé cho̱. Jñà orrè mìkiì kiì'nchréñijon‑la̱. 9'A̱n‑ná xi xotjoa̱; jè xi i̱t'aà ts'a̱n kjoa̱has'en, ki̱tjokàjiín kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. K'oa̱s'ín ngaya‑la̱ koni s'ín orrè nga fahas'en ínchíbá‑la̱ ko̱ bitjo ko̱ sakó‑la̱ ijñá xi kjèn. 10’Jè xi̱ta̱ chijé tà f'iì síchijé‑né, f'iì sík'en‑né, f'iì síkjehesòn‑ne. Ta̱nga 'a̱n, koií xá j'i̱‑na nga kàtas'e‑nò kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne, nga ni̱mé chijat'aà‑nò nga nguì ndaà kàtas'e‑nò. 11'A̱n‑ná xi paxtò xi ndaà ko'ndà orrè. Jè paxtò xi ndaà ko'ndà orrè, jè xi tjíjngoò ikon nga ki̱yátjì jñà orrè. 12Jè xi̱ta̱ xi tà chi̱'nda tíjna nga ko'ndà orrè, k'e̱ nga beè nga nchrobá chrañà tse̱jén, síkítsa̱jna jñà orrè, i̱kjoàn onga. Koií k'oa̱s'ín‑ne nga mìtsà jè paxtò xi ko'ndà, ti̱koa̱ mìtsà jè nei‑la̱ orrè. I̱kjoàn matsja‑la̱ jè tse̱jén nga tsobà'ñó jñà orrè, xki̱ xi ján sítsjòya jñà orrè xi i'nga. 13Jè xi̱ta̱ xi chi̱'nda tíjna tà onga‑né; koií k'oa̱s'ín‑ne nga nìmé kinda̱‑la̱. Tà jè síkinda̱ chjí‑la̱ mìtsà jñà orrè síkinda̱. 14- 15’'A̱n‑ná paxtò xi ndaà ko'ndà orrè; koni s'ín beèxkon‑na Na̱'èn‑na̱, ti̱koa̱ 'a̱n bexkoan Na̱'èn‑na̱, k'oa̱á ti̱s'ín beèxkon‑ná orrè‑na̱ kó kjoàn, ko̱ jñà orrè beèxkoòn‑na nga ts'a̱n. 'A̱n tíjngoò takoàn nga ki̱yátjià jñà orrè‑na̱. 16Ti̱koa̱ tjín‑ìsa‑na xi kj'ei̱í orrè, jñà xi mìtsà i̱ títsa̱jnaya ínchíbá jè. Ti̱koa̱á mochjeén‑né nga kji̱nchrobàkon‑na mé‑ne nga kji̱'nchréñijon‑na ti̱koa̱ si̱kitasòn‑na. Jngoò ínchíbá ko̱ma‑ne ko̱ jngoò ko̱ma paxtò xi skó'nda. 17’Koií kjoa̱‑la̱ nga matsjakeè‑na Na̱'èn‑na̱ nga 'a̱n tíjngoò takoàn nga ki̱yá mé‑ne k'e̱ nga ko̱ma i̱skan kjoa̱áya‑na. 18Ni̱yá xi tjí'nde‑la̱ nga si̱ìk'en‑na, 'a̱n kjo̱tsja ts'a̱n‑ná nga tsja yijo‑na̱. Tjí'nde‑na̱ nga tsja, ti̱koa̱ tjí'nde‑na̱ nga kjoa̱áya‑na̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà. Jè Na̱'èn‑na̱ k'oa̱ tjín kjo̱tíxoma xi kitsjaà‑na̱. 19Jñà xi̱ta̱ judío k'e̱ nga kiì'nchré 'én koi, ìjngoò k'a kjòjòya jñà xi̱ta̱. 20Kjín ma xi̱ta̱ xi kitsò: ―Ini̱ma̱ cho̱‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱. Xi̱ta̱ ská‑né. ¿Mé‑ne o̱kji‑ne xi̱ta̱ xi na'yà‑là? 21Jñà xi̱ta̱ xi i'nga kitsò: ―'Én koi mìtsà ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í. ¿A ko̱maá‑la̱ jè xi̱ta̱ nei̱í nga skíx'a̱ xko̱n xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱? 22K'e̱ nga na̱chrjein cho̱n 'nchán, ján Jerusalén tíbitjo s'eí nga ijchò ìjngoò nó nga kjòchikon‑t'in i̱ngo̱. 23Jesús ya̱ tíjna i̱ngo̱ ítjòn nga tsóbangui nguitjoa̱ xi 'mì Salomón. 24Jñà xi̱ta̱ judío chincha jngoò itjandiì‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Skanda mé na̱chrjein chíña‑lèje̱n? Jngoò k'a koa̱tìn‑náje̱n, ¿a ji̱‑né xi Cristo [xi xó kisìkasén‑ne Nainá]? 25Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Jyeé k'oa̱ kixan‑nò, ta̱nga jñò mìkiì mokjeiín‑nò. Jñà kjo̱xkón xi i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑na̱ s'iaàn, jñà síkixi̱ya ndaà kjoa̱ xi i̱t'aà ts'a̱n. 26Ta̱nga jñò, mìkiì mokjeiín‑nò, koií kjoa̱‑la̱ nga mìtsà ndí orrè ts'a̱n xan‑nò. 27Jñà ndí orrè‑na̱ 'nchréjtaá‑na̱; 'a̱n beèxkon‑ná, koa̱ fìtji̱ngui‑na̱. 28'A̱án tsja‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne; mìkiì chija ni̱ta̱ kjé‑ne; ti̱koa̱ ni̱yá xi kjoa̱á'an‑na̱. 29Jè Na̱'èn‑na̱ xi kisìnga̱tsja‑na jñà ndí orrè, ìsa̱ tíjna ítjòn ni̱ta̱ yá‑ne. Ni̱jngoò xi ko̱ma‑la̱ kjoa̱á'an‑na i̱ya tsja Na̱'èn‑na̱. 30'A̱n ko̱ Na̱'èn‑na̱ tà jngoò ma‑naje̱n. 31Jñà xi̱ta̱ judío tsibíxkó nda̱jo̱ nga mejèn‑la̱ ko̱sèn‑la̱ Jesús. 32Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―'Ñó kjìn kjo̱xkón xi ndaà tjín jye tsakoò‑nò xi inchrobà‑ne i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑na̱. ¿Jñò, ñá‑la̱á nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ koi, nga nda̱jo̱ mejèn bínè‑ná? 33Jñà xi̱ta̱ judío kitsò: ―Mìtsà koií kjoa̱‑la̱ kjo̱xkón ndaà xi tì'nì nga nda̱jo̱ kínè‑lèje̱n. Koií kjoa̱‑la̱ nga Nainá nokjoàjno‑la̱ nga Nainá 'mì‑la̱ yijo‑lè. Ji̱, tà xi̱ta̱‑né. 34Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi jñò chìta'yà k'oa̱á s'ín tíchja̱ ñánda nga tsò Nainá: “Jñò, k'oa̱á kixan‑nò, nainá 'mì‑nò.” 35Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, mì yá xi ko̱ma ko̱chrjekàngui. K'oa̱á s'ín tíchja̱ nga jè Na̱'èn‑ná, nainá kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kitjoé‑la̱ 'én‑la̱. 36Tsà k'oa̱s'ín ki'mì xi̱ta̱ koi, ¿mé‑ne bixón‑nò nga Nainá chjàjno‑la̱ k'e̱ nga xan‑nò: 'A̱n‑ná xi Ki'ndí‑la̱ Nainá? Nga jè Nainá kitsjaà‑na̱ xá nga kisìkasén‑na̱ i̱ i̱sò'nde. 37Kì kiì mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n, tsà mì k'oa̱á s'ín tìs'iaàn koni s'ín tís'ín Na̱'èn‑na̱. 38Ta̱nga tsà k'oa̱ tjín kjoa̱ xi tìs'iaàn na̱s'ín mìkiì mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n, kàtakjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi tìs'iaàn, mé‑ne nga k'oa̱s'ín jcha̱‑nò ko̱ kàtakjeiín‑nò nga ta jngoó ma‑naje̱n Na̱'èn‑na̱ ko̱ 'a̱n. 39Jñà xi̱ta̱ judío mejèn‑la̱ nga kitsobà'ñó ìjngoò k'a Jesús. Ta̱nga Jesús itjokàya tsja xi̱ta̱ koi, i̱kjoàn kiì. 40K'e̱é kiì ìjngoò k'a ján xijngoaà xa̱jngá nandá Jordán ya̱ ñánda kis'iìn ítjòn bautizar xi̱ta̱ jè Juan; Jesús ya̱á tsibìjna. 41'Ñó kjìn xi̱ta̱ ijchò tji̱ngui‑la̱ Jesús. Xi̱ta̱ koi, kitsò: ―Juan, ni̱mé kjo̱xkón ndaà kis'iìn. Ta̱nga ngats'iì 'én xi kitsò jè Juan i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jè, nguì kjoa̱ kixi̱‑né. 42Ya̱ i̱'nde jè, 'ñó kjìn xi̱ta̱ kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\