San Juan 11

1Tíjna xk'én jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Lázaro xi ya̱ i̱'nde‑la̱ Betania, ya̱ na̱xa̱ndá ts'e̱ María ko̱ ndichja xi 'mì Marta. 2(Jè María xi ndichja ma Lázaro, jè‑né xi kisìkaàjno xkiì jne̱ ndso̱ko̱ Jesús. I̱kjoàn ko̱ tsja̱ sko̱ kisìxìjno‑ne ndso̱ko̱.) 3Jñà íchjín ndichja Lázaro, kisìkasén‑la̱ xá Jesús, kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, jè amigo‑lè xi ndaà matsjachi kijna xk'én‑né. 4K'e̱ nga kiì'nchré Jesús, kitsò: ―Ch'in jè, mìkiì ki̱yá‑ne; k'oa̱á s'ín ko̱chjeén nga jcha̱‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱ Nainá, mé‑ne jè Ki'ndí‑la̱ ti̱koa̱ jeya kíjna‑ne. 5Jesús 'ñó matsjakeè Marta ko̱ ndichja ko̱ Lázaro xi 'ndse̱ ma. 6K'e̱ nga kiì'nchré nga kijna xk'én Lázaro, nguì jò na̱chrjein tsibìjna Jesús, ya̱ i̱'nde ñánda tíjna. 7Xi jye komà, i̱kjoàn kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Ìjngoò k'a tíkjiaán ján nangui Judea. 8Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús kitsò: ―Maestro, kj'eè tsà kjìn na̱chrjein tjín‑la̱ k'e̱ nga jñà xi̱ta̱ judío mejèn‑la̱ tsibínè‑lè nda̱jo̱ nga si̱ìk'en‑lè. ¿A ti̱ya̱á mejèn k'oín ìjngoò k'a ngá‑ne? 9Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Nga jngoò na̱chrjein, ¿a mìtsà tejò hora tjín‑la̱? Jè xi na̱chrjein tsóba mìkiì satíngui nga jè ni'ín xi tjín i̱sò'nde síhiseèn‑la̱. 10Ta̱nga jè xi tsóba nga ni̱tje̱n, satíngui‑né nga tsjìn‑la̱ ni'ín xi síhiseèn‑la̱. 11I̱kjoàn kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Jè amigo‑ná Lázaro kjinafé‑né, ta̱nga 'a̱n koií xá fì‑na̱ nga 'a̱n si̱kjaá‑la̱. 12Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús kitsò: ―Na̱'èn, tsà kjinafé‑né, ko̱ndaá‑ne. 13Jesús k'e̱ nga o̱kitsò, jè tíchja̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà‑la̱ Lázaro. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ k'oa̱á s'ín kisìkítsjeèn tsà tà tísíkjáya‑ne Lázaro nga kjinafè. 14K'e̱é jngoò k'a tsibéno̱jmí kixi̱‑la̱ kitsò‑la̱: ―Lázaro jyeé k'en. 15Matsja‑na̱ xi i̱t'aà tsa̱jòn nga jè na̱chrjein nga mì ya̱ titsa̱jnaà, mé‑ne jñò ko̱kjeiín‑nò. Nchrobá, tíkjiaán chítsejèn‑lá. 16K'e̱é kiìchja̱ Tomás xi ti̱koa̱ Dídimo tsò‑la̱ ['én xi tsòya‑ne Ti'ño̱]; kitsò‑la̱ xíkjín: ―Jñá ti̱koa̱ tíkjiaán, mé‑ne ya̱ ki̱yákoa̱á Jesús. 17K'e̱ nga ijchò Jesús, kiì'nchré nga jyeé tjín‑la̱ ñijòn na̱chrjein nga kisìhijiìn Lázaro. 18Na̱xa̱ndá Betania chrañàt'aà kijna‑la̱ na̱xa̱ndá Jerusalén, tjín‑la̱ tsà jàn kilómetro. 19Kjìn xi̱ta̱ judío ijchòkon jè Marta ko̱ María nga ijchò síjehikon nga 'ndse̱ k'en. 20Jè Marta, k'e̱ nga kiì'nchré nga Jesús tínchrobá chrañà, kiìkjaá indiaà. Jè María ya̱á tsibìjnaya ni'ya. 21Jè Marta kitsò‑la̱ Jesús: ―Na̱'èn, tsà i̱‑là tijni, jè 'ndsè mì‑la kiì k'en. 22Ta̱nga i̱'ndei̱ be‑ná ni̱ta̱ mé xi si̱jé‑la Nainá, tsjá‑lè. 23Jesús, kitsò‑la̱: ―Jè 'ndsì kjoa̱áya‑la̱. 24Marta kitsò: ―Be‑ná k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein kíjnakon ìjngoò k'a‑ne, k'e̱ nga kjoa̱áya‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi jye k'en. 25Jesús, k'e̱é kitsò‑la̱: ―'A̱n‑ná xi sìkjaáya‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ tsjaà‑la̱ kjoa̱binachon. Jè xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n na̱s'ín ki̱yá, kíjnakon ìjngoò k'a‑ne. 26Ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jnakon, jñà xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n, mìtsà jngoò k'a ki̱yá. Ngaji̱, ¿kó si?, ¿a mokjeiín‑lè? 27Marta kiìchja̱ kitsò: ―Jon Na̱'èn, 'a̱n, mokjeiín‑na nga ji̱‑né xi Cristo; ji̱‑né xi Ki'ndí‑la̱ Nainá, jè xi k'oa̱s'ín tjínè‑la̱ nga kjoi̱í i̱ i̱sò'nde. 28Marta, k'e̱ nga jye o̱kitsò, kiìchja̱'ma‑la̱ María xi ndichja ma, kitsò‑la̱: ―I̱í tíjna Maestro, chja̱ xó‑lè. 29Jè María k'e̱ nga kiì'nchré, ni̱to̱ón tsasítje̱n, kiìkon Jesús. 30Jesús, kj'eè kiì fahas'en‑jiìn na̱xa̱ndá, tákó ya̱á síjna ñánda ijchòkjaá indiaà Marta. 31Jñà xi̱ta̱ judío xi títsa̱jnako̱ ni'ya‑la̱ María nga nchisíjehikon, k'e̱ nga kijtseè nga tà ni̱to̱n itjo ni'ya María, kiìtji̱ngui‑la̱. K'oa̱á s'ín kisìkítsjeèn tsà ya̱ tífì kjindáya ñánda kisìhijiìn Lázaro. 32María k'e̱ nga ijchò ñánda síjna Jesús, k'e̱ nga kijtseè, tsasìjna xkó'nchit'aà‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'èn tsà i̱í‑la tijni, jè 'ndsè mì‑la kiì k'en. 33Jesús k'e̱ nga kijtseè nga tíkjindáya María ti̱koa̱ nchikjindáya xi̱ta̱ judío xi tji̱ko̱, 'oón komà‑la̱ ini̱ma̱‑la̱ Jesús, 'ñó kjòba‑la̱. 34Jesús kiskònangui, kitsò: ―¿Ñánda kisìhijiìn? Kitsò jñà xi̱ta̱: ―Na̱'èn nchroboí, chítsejèn‑la̱. 35Jesús kiskindàya‑né. 36Jñà xi̱ta̱ judío kitsò‑la̱ xíkjín: ―Chítsejèn‑la̱, 'ñó matsjakeè Lázaro. 37Tjín i'nga xi̱ta̱ xi kitsò: ―Xi̱ta̱ jè komà‑la̱ kiskíx'a̱ xko̱n xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱, ¿a mìtsà komà‑la̱ tsà mìkiì k'en Lázaro? 38Jesús ìjngoò k'a 'ñó 'on komà‑la̱ ini̱ma̱‑la̱. Kiì kasìt'aà chrañà‑la̱ jè i̱tsjó‑la̱ mik'en. Jngoò nguijo ñánda jngoò nda̱jo̱ teè tíchjoàjto‑la̱. 39Jesús kitsò: ―Chja̱àxiòn jè nda̱jo̱. Jè Marta, ndichja mik'en, kitsò‑la̱ Jesús: ―Na̱'èn, jyeé‑la ch'o jne̱ nga jyeé tjín‑la̱ ñijòn na̱chrjein nga kisìhijiìn. 40Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―¿A mì jyeé k'oa̱ kixan‑lè, tsà mokjeiín‑lè jcha̱‑ne kjoa̱jeya‑la̱ Nainá? 41K'e̱é jaàxìn nda̱jo̱ xi tíchjoàjto‑la̱ i̱tsjó‑la̱ mik'en, Jesús kiskoòtsejèn ngajmiì, kitsò: ―Na̱'èn, tsjaà‑lè kjo̱ndaà, ndaàha̱ chjí‑lè nga na'yà‑ná. 42'A̱n be‑ná nga kjit'aá na̱chrjein na'yà‑ná, ta̱nga koií k'oa̱ kàxan‑lè nga kjìn ma xi̱ta̱ xi títsa̱jna mé‑ne nga ko̱kjeiín‑la̱ nga ji̱ kinìkasén‑ná. 43K'e̱ nga jye o̱kitsò, 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―Lázaro, nchroboí, tìtjoi̱i nga̱jo̱. 44Jè xi kijna k'en, itjo‑ne nga̱jo̱. Jñà ndso̱ko̱ ko̱ tsja, nikje na'ñó tjí'ñó‑ne. Jè i̱sén‑la̱, jngoò nikje chroba tíjtéjiìn. Jesús k'e̱é kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱: ―Chíjnda̱'ñó‑nò, kàtjì‑ne. 45Jñà xi̱ta̱ judío xi j'iì nga tsobáhijtako̱ María, k'e̱ nga kijtseè koni s'ín kis'iìn Jesús, kjìn ma xi kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. 46Ta̱nga tjín i'nga xi̱ta̱ judío xi kiìkon jñà xi̱ta̱ fariseo, tsibéno̱jmí‑la̱ koni s'ín tjín kjoa̱ xi kis'iìn Jesús. 47Jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ fariseo tsibíxkóya xíkjín, tsibíjna jngoò junta ts'e̱ xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío, kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿Mé xi s'e̱én? Xi̱ta̱ jè ndaà jchán tís'ín kjo̱xkón xi ndaà tjín. 48Tsà ta ki̱'nde‑lá, ngats'iì xi̱ta̱ ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. I̱kjoàn kjoi̱í xi̱ta̱ Roma, si̱ìkits'ón‑ya i̱'nde tsjeè‑ná ko̱ na̱xa̱ndá‑ná. 49Xi ti̱jñà‑ne xi̱ta̱ koi, jngoò xi 'mì Caifás xi no̱'miì ítjòn tíjna jè nó jè, kiìchja̱ kitsò: ―Jñò, ni̱mé kjoa̱ xi tíjiìn‑nò, 50ko̱ mìkiì nìkítsjeèn nga mochjeén‑né nga tà jngoò xi̱ta̱ kàtiyaàtjì‑la̱ na̱xa̱ndá‑ná mì k'oa̱á‑ne tsà ki̱yá yije xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑ná. 51Caifás k'e̱ nga k'oa̱s'ín kiìchja̱ mìtsà tà kjo̱hítsjeèn ts'e̱. Ta̱nga koi‑né nga no̱'miì ítjòn tíjna nó jè, Nainá kisìkichi̱ya‑la̱ nga Jesús, k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga jè na̱xa̱ndá ki̱yátjì ngajo‑la̱. 52Mìtsà ta jè na̱xa̱ndá ki̱yátjì ngajo‑la̱; ti̱koa̱á koi̱ìxkóya‑né ngats'iì i̱xti‑la̱ Nainá xi xki̱ xi ján na̱xa̱ndá nchisíjchá yijo‑la̱, kóho̱kji nga tíjtsa i̱sò'nde. 53Ti̱jè‑ne na̱chrjein jè tsajoóya‑ne nga si̱ìk'en Jesús. 54Koií kjoa̱‑la̱ Jesús mì ti̱ kiì ta̱xki̱ tsajmeèjiìn osen‑la̱ xi̱ta̱ judío. Ya̱á kiì kíjna i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn ya̱ chrañàt'aà‑la̱ jngoò na̱xa̱ndá xi 'mì Efraín; ya̱á tsibìjna ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. 55Jyeé nchrobá machrañà s'eí Paxko̱ ts'e̱ xi̱ta̱ judío. K'e̱ nga ti̱kj'eè mats'ia̱ s'eí, kjìn xi̱ta̱ kiì ján Jerusalén nga kiì sítsjeèya yijo‑la̱ koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ xi xkón tjín. 56Xki̱ xi ján tsohótsji Jesús. K'e̱ nga títsa̱jna ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱, kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿Kó bixón? ¿A kjoi̱í s'eí Paxko̱, o xi majìn‑né? 57Jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ fariseo, k'oa̱á s'ín kitsjaà o̱kixi̱ tsà yá xi skoe̱xkon ñánda tíjna Jesús, kàtèno̱jmí mé‑ne nga tso̱ba̱'ñó‑ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\