San Juan 13

1Chibaá na̱chrjein chija‑ìsa nga ki̱tjo s'eí Paxko̱ ts'e̱ xi̱ta̱ judío. Jesús jyeé tíjiìn‑la̱ nga jye ijchò na̱chrjein nga si̱ìkíjna i̱sò'nde nga jye tífìko̱‑ne Na̱'èn‑la̱. Ta̱nga Jesús tjòkeè kijtseè yije xi̱ta̱‑la̱ i̱ i̱sò'nde kóni skanda jyehet'aà na̱chrjein‑la̱. 2K'e̱ nga jye kòjñò, Jesús tíkjèn‑ko̱ xi̱ta̱‑la̱, ko̱ jè xi̱ta̱ nei̱í jyeé k'oa̱s'ín tsibíjiìn ini̱ma̱‑la̱ jè Judas Iscariote, ti‑la̱ Simón, nga jè si̱ìnga̱tsja Jesús i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 3Jesús jyeé tíjiìn‑la̱ nga jè Na̱'èn‑la̱ kisìnga̱tsja yije kjoa̱ nga jè ko̱tìxoma‑la̱ nga i̱t'aà ts'e̱ Nainá inchrobà‑ne ko̱ ti̱jè tífìko̱ ìjngoò k'a‑ne. 4Jesús tsasítje̱n‑t'aà ími̱xa̱, jaàxìn na̱chro̱ xi kisòn‑'nga‑la̱, kiskoé jngoò nikje toalla, tsibíkjá ndáyá‑la̱. 5I̱kjoàn kiskoé jngoò tina̱, tsibíya nandá, tsibíts'ia̱ nga tsaníjno ndso̱ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, i̱kjoàn kisìxìjno‑ne jè nikje toalla xi tíkjá ndáyá‑la̱. 6K'e̱ nga ijchò kasìt'aà‑la̱ Simón Pedro nga mejèn‑la̱ ko̱níjno ndso̱ko̱, Simón kitsò: ―Na̱'èn, ¿a ok'ín‑na nga ji̱ ko̱nìjnoi ndso̱koaà? 7Kiìchja̱ Jesús, kitsò: ―I̱'ndei̱ mìkiì machi̱ya‑lè mé kjoa̱ xi tìs'iaàn, ta̱nga ko̱ma i̱skan, k'e̱é ko̱chi̱ya‑lè. 8Jè Pedro kitsò: ―Mìkiì tsjaà'nde nga ndso̱koaà ko̱nìjnoi. Jesús kitsò‑la̱: ―Tsà mìkiì kóníjnoa ndso̱koiì mìtsà xi̱ta̱ ts'a̱n xán‑lè. 9K'e̱é kitsò Simón Pedro: ―Na̱'èn, mìtsà tà ndso̱koaà ta̱nìjnoiì, ti̱koa̱á ta̱nìjnoiì ndsa̱a ko̱ skoaà. 10Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Jè xi jye tsangàya, tà jè ndso̱ko̱ mochjeén nga saníjno, nga jyeé tsjeè yije yijo‑la̱. Jñò, tsjeé kjoàn na̱s'ín mìtsà kóho̱tjión. 11Jesús koií k'oa̱s'ín kitsò‑la̱: “Mìtsà tà ngats'ioò nga tsjeè kjoàn”, nga jyeé tíjiìn‑la̱ yá‑né xi si̱ìnga̱tsja i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 12K'e̱ nga jye tsaníjno ndso̱ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱, tsohòkjá‑ne na̱chro̱kisòn‑'nga‑la̱. Tsibìjnat'aà‑ne ími̱xa̱, kitsò‑la̱: ―¿A machi̱yaá‑nò kjoa̱ xi kàsiìko̱‑nò? 13Jñò, k'oa̱á bixón nga Maestro ko̱ Na̱'èn 'mì‑ná. Ndaà bixón, kixi̱í kjoa̱ xi 'mì‑ná. 14'A̱n, xi Maestro ko̱ Na̱'èn 'mì‑na, kònìjnoa ndso̱koò, jñò ti̱koa̱á mochjeén‑né nga k'oa̱ ti̱s'ín ta̱nìjnoò ndso̱ko̱ xinguio̱o. 15'A̱n, k'oa̱á s'ín kìjna jngoò‑nò xkósòn mé‑ne jñò k'oa̱ ti̱s'ín ti̱ko̱o xinguio̱o koni s'ín kàsiìko̱‑nò. 16Nguì kjoa̱ kixi̱í xi xan‑nò, jè xi chi̱'nda tíjna, mìtsà jè tíjna ítjòn‑la̱ nei‑la̱. Ti̱koa̱ jè xi satíxá‑la̱ mìtsà jè tíjna ítjòn‑la̱ jè xi otíxá‑la̱. 17I̱'ndei̱ nga jye machi̱ya‑nò kjoa̱ koi, mé ta ndaà‑nò tsà k'oa̱s'ín si̱kitasòn nga ko̱s'ín s'e̱en. 18’Mìtsà ngats'ioò k'oa̱tìxan‑nò; bexkon‑ná jñà xi̱ta̱ xi 'a̱n jaàjñaà. Mochjeén‑né nga kàtitasòn koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè xi kjèn‑ko̱‑na, ti̱jè‑ne xi kondra̱ kiìtji̱ngui‑na.” 19Tìbeno̱jmí‑nò kjoa̱ koi k'e̱ nga ti̱kj'eè k'oa̱ ma, mé‑ne k'e̱ nga jye k'oa̱s'ín ko̱ma, ko̱kjeiín‑nò nga 'a̱n‑ná [xi Nainá]. 20Nguì kjoa̱ kixi̱í xi xan‑nò, jè xi skoétjò xi̱ta̱ xi 'a̱n siìkasén, 'a̱án skoétjò‑na; ko̱ jè xi skoétjò‑na, jè skoétjò jè xi kisìkasén‑na. 21Jesús k'e̱ nga jye o̱kitsò, 'ñó jchán kokájno‑la̱; ìjngoò k'a kiìchja̱, kitsò: ―Nguì o̱kixi̱í xi xan‑nò, i̱ tíjnajiìn jngoò‑nò xi si̱ìnga̱tsja‑na i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑na̱. 22Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, xki̱ xi ján kiskoò'an xíkjín nga mìkiì tíjiìn‑la̱ yá‑ne xi o̱títsò‑la̱ Jesús. 23Jngoò xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús ya̱ tíjnakjoòko̱ k'e̱ nga nchikjèn, jè xi̱ta̱‑la̱ xi jè Jesús 'ñó matsjakeè. 24Jè Simón Pedro, kitsjaà‑la̱ seña jè xi̱ta̱ xíkjín xi ya̱ tíjnakjoòko̱ Jesús nga sko̱nangui‑la̱ yá‑né xi o̱títsò‑la̱. 25Jè xi̱ta̱ jè, ìsa̱ 'ñó tsibìjnat'aà chrañà‑la̱; kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, ¿yá‑né xi o̱tì'mì‑la̱? 26Kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Jè xi tsjaà jngoò‑la̱ i̱nchra̱jín 'nchi̱, jè‑né xi o̱tìxan‑la̱. K'e̱é kitsjaà‑la̱ jè Judas Iscariote, ti‑la̱ Simón. 27Jè xi̱ta̱ nei̱í ni̱to̱ón jahas'en‑jiìn ini̱ma̱‑la̱ Judas k'e̱ nga kiskoé i̱nchra̱jín. Jesús kitsò‑la̱: ―Jè kjoa̱ xi s'i̱in xátíya ko̱t'i̱in. 28Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jnat'aà ími̱xa̱ xi nchikjèn, ni̱jngoò xi kjòchi̱ya‑la̱ mé‑ne ko̱s'ín kitsò‑ne Jesús. 29Tjín i'nga xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín kisìkítsjeèn; maá‑la̱ tsà títsò‑la̱ Jesús: “Tsojmì ti̱ndí xi ts'e̱ s'eí.” O tsà títsò‑la̱: “To̱n tjiì chiba‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱.” Nga jè Judas nga̱tsja chijtsa to̱n. 30Judas, k'e̱ nga jye tsakjèn i̱nchra̱jín, ni̱to̱ón itjo ni'ya; kiì; nga jye jñò choòn. 31K'e̱ nga jye itjo ni'ya Judas nga kiì, Jesús kitsò: ―I̱'ndei̱, jè Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱, jyeé jeya tíjna. Ti̱koa̱ Nainá jyeé jeya tíjna i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱. 32Nainá tsà jeya tíjna i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱, ti̱jè‑ne Nainá jeya si̱ìkíjna Ki'ndí‑la̱. Ni̱to̱ón jcha̱‑la̱ kjoa̱ jeya‑la̱. 33Jñò, xi ndí i̱xti‑na̱ xan‑nò, mìtsà ti̱ tse kóti̱jnako̱ ìsa̱‑nò. Jñò, ki̱nchátsji‑ná ta̱nga k'oa̱á xan‑nò koni kixan‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío: Ya̱ ñánda tìfia, jñò, mìkiì ko̱ma konguió. 34Jngoò kjo̱tíxoma xi̱tse̱ tsjaà‑nò: Ti̱tsjacha xinguio̱o nga jngoò ìjngoò. K'oa̱s'ín ti̱tsjacha xinguio̱o koni s'ín 'a̱n kisìtsjakeè‑nò. 35Tsà k'oa̱s'ín si̱tsjacha xinguio̱o nga jngoò ìjngoò, k'oa̱á s'ín skoe̱‑ne ngats'iì xi̱ta̱ nga kixi̱ kjoa̱ nga ya̱ chìta'yàt'aà‑ná. 36Simón Pedro kiskònangui‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, ¿ñánda tì'mì? Jesús, kitsò‑la̱: ―Ya̱ ñánda tìfia, mìkiì ko̱ma kjítji̱ngui‑ná xi kjoa̱ ni̱to̱n, ta̱nga k'e̱ nga ko̱ma i̱skan, ko̱maá kjítji̱ngui‑ná. 37Simón Pedro kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, i̱'ndei̱, ¿mé‑ne mìkiì ko̱ma kjítji̱ngui‑lè? Tíjngoò takoàn nga 'a̱n ki̱yá ngajo‑lè. 38Jesús kiìchja̱, kitsò‑la̱: ―¿A kixi̱í kjoa̱ nga tíjngoò takoìn nga ji̱ ki̱yá ngajo‑ná? Nguì o̱kixi̱í xi xan‑lè, k'e̱ nga ti̱kj'eè kjindáya kóxtí, jàn k'a tsjá'mat'in‑ná nga mìkiì yaxkon‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\