San Juan 14

1’Kì makájno‑nò. Kàtakjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá, ti̱koa̱ kàtakjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n. 2Ján ni'ya‑la̱ Na̱'èn‑na̱ tjín jchán i̱'nde ñánda ma nìkjáya. Tsà mì kixi̱ kjoa̱ nga k'oa̱s'ín tjín, mì‑la tsà tà chjà k'oa̱ xán‑nò nga tìfìkìndaà‑nò jngoò i̱'nde xi tsa̱jòn. 3Koni s'ín kjián nga kìndaà‑nò i̱'nde, k'oa̱á ti̱s'ín kjoia̱a ìjngoò k'a nga kjíko̱‑nò, mé‑ne ya̱ ñánda kóti̱jna, ti̱koa̱ ya̱ ki̱tsa̱jnako̱‑ná. 4Jñò jyeé 'yaà kós'ín fì ndi̱yá ñánda tìfia. 5Tomás kitsò: ―Na̱'èn mìkiì 'ya‑je̱n ñánda tì'mì. ¿Kós'ín jcha̱‑naje̱n ndi̱yá? 6Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n‑ná xi ndi̱yá, 'a̱n‑ná xi kjoa̱kixi̱, 'a̱n‑ná xi kjoa̱binachon. Ta̱jngoò i̱t'aà ts'a̱n ko̱ma ki̱jchò jñò ñánda tíjna Na̱'èn‑ná. 7Jñò, tsà yaxkon‑ná, ti̱koa̱ jcha̱xkon‑nò Na̱'èn‑na̱. Ta̱nga i̱'ndei̱, jyeé yaxkon ko̱ titsa̱chìtsejèn‑la. 8Felipe kitsò: ―Ta̱kó‑náje̱n yá‑ne xi Na̱'èn 'mì. Ta̱ k'oa̱á tjín xi ko̱jngoò‑ne takòn‑je̱n. 9Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Ji̱ Felipe, kjòtseé tìjna̱ko̱‑nò, ¿a tà kj'eè yaxkon‑ná? Jè xi jye kijtseèxkon‑na̱, jyeé kijtseèxkon Na̱'èn‑na̱. ¿Mé‑ne ko̱si‑ne: “Ta̱kó‑náje̱n xi Na̱'èn 'mì”? 10¿A mì mokjeiín‑lè nga 'a̱n, ya̱á tìjna̱koa̱a Na̱'èn‑na̱, koa̱ jè Na̱'èn‑na̱ ya̱ tíjnako̱‑na? Jñà 'én xi 'a̱n chjàko̱‑nò, mìtsà kjo̱hítsjeèn ts'a̱n; jè Na̱'èn‑na̱ xi tíjnako̱‑na, jè‑né xi tísíxá i̱t'aà ts'a̱n. 11Kàtakjeiín‑nò nga 'a̱n ya̱ tìjna̱koa̱a Na̱'èn‑na̱, ko̱ jè Na̱'èn‑na̱ ya̱ tíjnako̱‑na. Tsà mìkiì mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n, na̱s'ín tà jè kàtakjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ xá‑na̱ xi 'a̱n tìs'iaàn. 12Nguì o̱kixi̱í xi xan‑nò, jè xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n, ti̱koa̱á ko̱maá‑la̱ s'i̱in xá xi 'a̱n s'iaàn; skanda ìsa̱á tsato s'i̱in, nga 'a̱n, ján tìfia ñánda tíjna Na̱'èn‑na̱. 13Ni̱ta̱ mé xi si̱jé‑la Na̱'èn‑na̱ xi i̱t'aà ts'a̱n, 'a̱n sìkitasoàn, mé‑ne jè Na̱'èn‑na̱ jeya kíjna‑ne i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱. 14Tsà mé xi si̱jé i̱t'aà ts'a̱n, 'a̱n, sìkitasòn‑ná. 15’Jñò, tsà matsjacha‑ná ti̱kitasòn kjo̱tíxoma‑na̱. 16'A̱n, kìtsi'bà‑la̱ Na̱'èn‑na̱ nga kàtasíkasén jngoò‑nò jè xi ko̱si̱ko̱‑nò, mé‑ne kjit'aà na̱chrjein kíjnako̱‑nò. 17Jè xi si̱ìkasén‑nò Na̱'èn‑na̱, jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ xi nguì kjoa̱ kixi̱. Jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde, mìkiì ko̱ma skoétjò nga mìkiì beèxkon, ta̱nga jñò yaxkon‑nò nga ya̱ tíjnako̱‑nò, ko̱ ya̱á kíjnajiìn ini̱ma̱‑nò. 18Mìkiì siìkítsa̱jna jcha̱n‑nò, kjoi̱kon ìjngoò k'a‑nò nga kóti̱jnako̱‑nò. 19Tà chibaá na̱chrjein chija‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde mì ti̱ kiì skoe̱xkon‑na; ta̱nga jñò jcha̱xkon‑ná; ti̱koa̱á ki̱tsa̱jnakon‑nò nga 'a̱n tìjna̱kon‑ná. 20K'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein jè, jcha̱‑nò nga ya̱á tìjna̱koa̱a Na̱'èn‑na̱, koa̱ jñò ya̱á titsa̱jnako̱‑ná, ko̱ 'a̱n ya̱á tìjna̱ko̱‑nò. 21Jè xi tíjiìn‑la̱ kjo̱tíxoma‑na̱ ti̱koa̱á síkitasòn‑né, jè‑né xi matsjakeè‑na. Ko̱ jè xi matsjakeè‑na ti̱koa̱á ko̱tsjakeè Na̱'èn‑na̱. 'A̱n, ti̱koa̱á matsjake̱‑ná koa̱ kokoò tsejèn‑la̱ yijo‑na̱. 22Kiskònangui Judas (mìtsà jè Iscariote). Kitsò‑la̱: ―Na̱'èn kós'ín ko̱ma nga tà ngaje̱n ko̱kótsejèn‑náje̱n yijo‑lè nga mìtsà jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde ko̱kótsejèn‑la̱ yijo‑lè. 23Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Jè xi matsjakeè‑na̱ si̱ìkitasòn 'én‑na̱; ko̱ jè Na̱'èn‑na̱ ko̱tsjakeè‑né. Na̱'èn‑na̱ ko̱ 'a̱n kji̱nchrobàchón‑náje̱n; ya̱á ki̱tsa̱jnako̱‑je̱n. 24Jè xi mìkiì matsjakeè‑na mìkiì síkitasòn 'én‑na̱. Jñà 'én xi jñò titsa̱na'yà, mìtsà ts'a̱n, ts'e̱é Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na. 25’K'oa̱á s'ín tibeno̱jmí yije‑nò 'én koi k'e̱ nga tákó tìjna̱ko̱ ìsa̱‑nò. 26Jè xi ko̱si̱ko̱‑nò, jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi i̱t'aà ts'a̱n si̱ìkasén‑nò Na̱'èn‑na̱, jè ko̱kòya yije‑nò koa̱ si̱ìkítsjeèn‑nò ngats'iì 'én xi tìxan‑nò. 27’'A̱n, tsjaà‑nò kjoa̱'nchán; ya̱á sìkíjnajñaà ini̱ma̱‑nò. K'oa̱á s'ín tsjaà‑nò koni s'ín 'nchán tìjna̱a, mìtsà k'oa̱s'ín tsjaà‑nò koni s'ín tsjá i̱sò'nde. Kì makájno‑nò ko̱ kì tsakjoòn‑jèn. 28Jñò, jyeé kina'yà koni s'ín tìxan‑nò nga 'a̱n tìfia ta̱nga kjoi̱i ìjngoò k'a. Tsà kixi̱ kjoa̱ nga matsjacha‑ná, jñò, ti̱koa̱á ko̱tsjaá‑nò nga xan‑nò: Jye tìfia ñánda tíjna Na̱'èn‑na̱; nga jè Na̱'èn‑na̱ ìsa̱á tíjna ítjòn mì k'oa̱‑ne koni 'a̱n. 29K'oa̱á s'ín tibeno̱jmí ítjòn‑nò kjoa̱ koi, mé‑ne k'e̱ nga jye ki̱tasòn, ko̱kjeiín‑nò. 30’Mì ti̱ kiì kjìn 'én kichjàko̱ ìsa̱‑nò. Jyeé nchrobá xi̱ta̱ nei̱í xi tíhotíxoma‑la̱ jè i̱sò'nde; ta̱nga nìmé nga'ñó tjín‑la̱ nga jè si̱ìkijne‑na. 31K'oa̱á s'ín ki̱tasòn, mé‑ne skoe̱‑ne jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde nga matsjake̱ Na̱'èn‑na̱ nga tìsìkitasoàn kjo̱tíxoma xi kitsjaà‑na. ’Ti̱sítje̱en, tíkjiaán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\