San Juan 15

1’'A̱án ngaya‑la̱ yá je‑la̱ toò uva; jè Na̱'èn‑na̱ xi síxáko̱. 2Ngats'iì chrja‑la̱ yá uva xi i̱t'aà ts'a̱n nchrobát'aà‑ne xi mìkiì ojà‑la̱ toò, Na̱'èn‑na̱ otet'aà‑né; koa̱ jñà xi ojà‑la̱ toò, ta sítsjeè‑né, mé‑ne nga ìsa̱ ndaà ko̱ja̱‑la̱ toò. 3Jñò, jyeé k'oa̱s'ín kjòtsjeè‑nò xi i̱t'aà ts'e̱ 'én xi o̱kixan‑nò. 4Jñò, mochjeén‑né nga ya̱ ki̱tsa̱jnako̱ kjit'aà‑ná koa̱ 'a̱n, ya̱á kóti̱jnako̱ kjit'aà‑nò. Jngoò chrja‑la̱ yá toò uva, mìkiì ko̱ja̱‑la̱ toò tsà mìkiì 'ñó tjít'aà jè yá je‑la̱. I̱t'aà tsa̱jòn, k'oa̱ ti̱s'ín tjín, nìmé xi s'e̱en tsà mì 'a̱n ki̱tsa̱jnako̱ kjit'aà‑ná. 5’'A̱n‑ná xi yá je‑la̱ toò uva, jñò‑nó xi chrja‑la̱. Jè xi 'a̱n kíjnako̱ kjit'aà‑na̱ ko̱ 'a̱n kóti̱jnako̱ kjit'aà, ndaà jchán ko̱ja̱‑la̱ toò. Ta̱nga ni̱mé xi s'e̱en tsà titsa̱jnat'aàxìn‑ná. 6Jè xi mìtsà 'a̱n kíjnako̱ kjit'aà‑na, k'oa̱á s'ín tjáxìn koni chrja‑la̱ yá xi nìmé toò ojà‑la̱; k'e̱ nga jye xì, maxkó‑né i̱kjoàn sinchájiìn ni'ín nga tì. 7’Jñò, tsà ya̱ ki̱tsa̱jnako̱ kjit'aà‑ná, koa̱ tsà kixi̱ ki̱tsa̱jnako̱o 'én‑na̱ xi 'a̱n tsakoòya‑nò, ti̱jé ni̱ta̱ mé xi mejèn‑nò, k'oa̱á s'ín ki̱tasòn‑nò koni s'ín kixón. 8K'oa̱á s'ín ma‑ne jcha̱‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'èn‑na̱ k'e̱ nga 'ñó kjìn toò ko̱ja̱‑nò ko̱ k'oa̱á s'ín ma‑ne nga 'ya‑la̱ nga kixi̱ kjoa̱ nga ya̱ chìta'yàt'aà‑ná. 9Koni s'ín matsjakeè‑na̱ Na̱'èn‑na̱, jñò, 'a̱n, k'oa̱ ti̱s'ín matsjake̱‑nò. Mochjeén‑né nga k'oa̱s'ín titsa̱jnako̱ kjit'aà kjoa̱ tsjacha‑na̱. 10Tsà si̱kitasòn kjo̱tíxoma‑na̱, ya̱á ki̱tsa̱jnajñoò kjit'aà kjoa̱ tsjacha‑na̱. 'A̱n, k'oa̱á ti̱s'ín sìkitasoàn kjo̱tíxoma‑la̱ Na̱'èn‑na̱ ko̱ ya̱á tìjna̱jñaà kjit'aà kjoa̱tsjacha‑la̱. 11’Jñò, k'oa̱á s'ín chjàko̱‑nò mé‑ne si̱jnajiìn‑ne ini̱ma̱‑nò kjo̱tsja xi 'a̱n tjín‑na ko̱ nguì ndaà s'e̱‑nò kjo̱tsja. 12Kjo̱tíxoma‑na̱ xi 'a̱n tsjaà‑nò, jè‑né nga ti̱tsjacha xinguio̱o nga jngoò ìjngoò, koni 'a̱n matsjake̱‑nò. 13Jè xi̱ta̱ xi biyaàtjì ngajo‑la̱ amigo‑la̱, jè‑né xi ìsa̱ 'ñó matsjakeè xíkjín. 14Jñò‑nó xi amigo‑na̱ xan‑nò, tsà si̱kitasòn koni s'ín bìnè‑nò. 15Mì ti̱ chi̱'nda‑na̱ xan‑nò nga jè chi̱'nda mìkiì beè mé xi s'ín nei‑la̱. Amigo ts'a̱án xan‑nò nga jyeé tsibeno̱jmíya yije‑nò kjoa̱ xi tsakóya‑na̱ Na̱'èn‑na̱. 16Mìtsà jñò kichjaàjiìn‑ná, ta̱ saà 'a̱n jaàjiìn‑nò. Kitsjaà‑nò xá nga konguió mé‑ne nga ndaà si̱xá‑nò. Jè xá‑nò si̱jna‑né ni̱ta̱ kjé‑ne, mé‑ne k'e̱ nga mé xi si̱jé‑là Na̱'èn‑na̱ xi i̱t'aà ts'a̱n, tsjá‑nò. 17Jè kjo̱tíxoma xi 'ñó tìbìnè‑nò: Nga tjòcha jcha̱a xinguio̱o nga jngoò ìjngoò. 18’Jñò, tsà si̱ìjtikeè‑nò jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde, kàtasijiìn‑nò nga 'a̱n, k'oa̱á s'ín kisìjtikeè ítjòn‑na. 19Jñò, tsà tákó ya̱ titsa̱jnajiìn‑là xi̱ta̱ i̱sò'nde, jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde ko̱tsjakeé‑nò koni s'ín matsjakeè xi̱ta̱ xíkjín. Ta̱nga jñò, mìtsà ti̱ i̱‑ne i̱sò'nde tsa̱jòn. 'A̱n jaàjiìn‑nò nga tsachrjekàjiìn‑nò kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde, koií kjoa̱‑la̱ nga majtikeè‑nò jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde. 20Ndaà ti̱kítsjeèn koni s'ín kixan‑nò: “Jè xi chi̱'nda tíjna, mìtsà ìsa̱ tíjna ítjòn‑la̱ nei‑la̱.” Koni s'ín kiìtji̱ngui kondra̱‑na̱ jñà xi̱ta̱, jñò, k'oa̱á ti̱s'ín kji̱tji̱ngui kondra̱‑nò. Tsà kisìkitasòn 'én‑na̱, ti̱koa̱á si̱ìkitasòn tsa̱jòn. 21Ngats'iì kjoa̱ koi, k'oa̱á si̱ìko̱‑nò jè nga̱tjì‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n nga mìkiì beèxkon jè xi kisìkasén‑na. 22’'A̱n, tsà mì‑la kiì j'ia̱a ko̱ tsà mì‑la kiì tsohókoa̱a, ni̱ mé‑la jé tjín‑la̱. Ta̱nga i̱'ndei̱, mì ti̱ kiì ko̱ma ko̱si̱ko̱‑ne yijo‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 23Jñà xi̱ta̱ xi 'a̱n majtikeè‑na, ti̱koa̱á majtikeè Na̱'èn‑na̱. 24Ni̱mé‑là jé tjín‑la̱ jñà xi̱ta̱ tsà mì‑la kiì kijtseè jñà kjo̱xkón xi 'a̱n kis'iaàn xi ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ k'oa̱s'ín s'ín. Ta̱nga jyeé kijtseè kjo̱xkón xi 'a̱n kis'iaàn, ta̱nga tákó majtikeè‑na̱ ti̱koa̱ majtikeè Na̱'èn‑na̱. 25K'oa̱s'ín tíma nga tíbitasòn 'én xi tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi kota'yà xi̱ta̱ koi, nga tsò: “Tísíjtikeé‑na̱ na̱s'ín nì mé kjoa̱ tìsìkoa̱.” 26’Ta̱nga k'e̱ ki̱tjojen jè xi ko̱si̱ko̱‑nò, xi 'a̱n sìkasén i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑na̱, jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi nguì o̱kixi̱, xi i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑na̱ nchrobá‑ne, jè tsjá 'én i̱t'aà ts'a̱n. 27Jñò, ti̱koa̱á k'oio̱o 'én i̱t'aà ts'a̱n nga ya̱á titsa̱jnako̱‑ná kóni nga tàts'en‑la̱ kjoa̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\