San Juan 16

1’K'oa̱s'ín tìbeno̱jmí‑nò kjoa̱ koi mé‑ne nga mìkiì ki̱nchat'aàxìn‑nò nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n. 2Ko̱chrjekàjiìn‑nò ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. Ti̱koa̱ ki̱jchò na̱chrjein k'e̱ nga ni̱ta̱ yá‑ne xi si̱ìk'en‑nò k'oa̱á s'ín si̱ìkítsjeèn nga Nainá nchisíxá‑la̱. 3Koií kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín s'i̱in‑ne nga mìkiì beèxkon Na̱'èn‑na̱, ti̱koa̱á 'a̱n mìkiì beèxkon‑na̱. 4Koií k'oa̱s'ín tìxan‑nò mé‑ne k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein ki̱ìtsjeèn‑nò nga jyeé tsibeno̱jmíya yije‑nò. K'e̱ nga sa̱ ítjòn, mìkiì o̱kixan‑nò nga ya̱á tìjna̱ko̱‑nò. 5’Ta̱nga i̱'ndei̱, jyeé tìfiko̱‑na jè xi kisìkasén‑na. Jñò, ni̱jngoò chjinangui‑ná, ñánda tìfia. 6Tà saà kjoa̱ba tíjiìn ini̱ma̱‑nò, jè nga̱tjì‑la̱ koni tìxan‑nò kjoa̱ koi. 7'Én kixi̱í xi tìxan‑nò; kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò nga kjián. Tsà mìkiì kjián, mìkiì ko̱ma ki̱tjojen jè xi ko̱si̱ko̱‑nò nga i̱ kíjnako̱‑nò. Mochjeén‑né nga kjián mé‑ne nga ko̱ma sìkasén‑nò. 8K'e̱ nga ki̱tjojen jè xi ko̱si̱ko̱‑nò, jè si̱ìkíchi̱ya ndaà‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde kjoa̱ ts'e̱ jé, ko̱ kjoa̱ xi kixi̱ tjín ko̱ nga si̱ndaàjiìn yá xi ko̱ko̱‑la̱ kjo̱'in. 9Jè si̱ìkíchi̱ya ndaà‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde xi kjoa̱ ts'e̱ jé nga mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n. 10Ko̱ si̱ìkíchi̱ya ndaà‑la̱ xi̱ta̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi kixi̱ tjín, nga 'a̱n jyeé tìfia ñánda tíjna Na̱'èn‑na̱. Jñò, mì ti̱ kiì jcha̱xkon‑ná. 11Ko̱ si̱ìkíchi̱ya ndaà‑la̱ xi̱ta̱ nga si̱ndaàjiìn‑la̱ yá xi ko̱ko̱‑la̱ kjo̱'in, koi kjoa̱‑la̱ nga jè xi̱ta̱ nei̱í xi tíhotíxoma‑la̱ i̱sò'nde jye k'oa̱s'ín tjínè‑la̱ nga kjo̱'in s'e̱‑la̱. 12’Kjìn jchán kjoa̱ tjín ìsa̱ xi kj'ei̱í xi ko̱xán‑nò ta̱nga i̱'ndei̱ mìkiì titsa̱jnandaà nga kjoa̱has'en‑jiìn‑nò. 13K'e̱ nga ki̱tjojen jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi nguì kjoa̱ kixi̱, jè si̱ìkixi̱ya ndaà‑nò xi nguì kjoa̱ kixi̱ nga mìtsà kjo̱hítsjeèn ts'e̱ si̱ìkjeén k'e̱ nga ki̱chja̱. K'oa̱á s'ín ki̱chja̱ koni s'ín tjín kjoa̱ xi 'nchré. Ke̱èno̱jmí‑nò kjoa̱ xi s'e̱ k'e̱ nga ko̱ma i̱skan. 14Jè jeya si̱ìkíjna‑na k'e̱ nga tjoé‑la̱ 'én‑na̱ i̱kjoàn ko̱kòya‑nò. 15Ngats'iì xi tjín‑la̱ Na̱'èn‑na̱, ti̱koa̱á ts'a̱n‑ná. Koií k'oa̱ xan‑nò nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tjoé‑la̱ 'én xi ts'a̱n, i̱kjoàn ko̱kòya‑nò. 16’Jñò, tà chibaá na̱chrjein chija nga mì ti̱ kiì jcha̱xkon‑ná; xi ko̱ma jò jàn na̱chrjein ìjngoò k'a jcha̱xkon ìjngoò k'a‑ná nga jè tìfikoa̱a Na̱'èn‑na̱. 17Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ k'e̱é kitsò‑la̱ xíkjín: ―Kó tsòya‑ne 'én xi tsò‑la̱: tà chibaá na̱chrjein chija‑la̱ nga mì ti̱ kiì jcha̱xkon‑ná, xi ko̱ma jò jàn na̱chrjein, ìjngoò k'a jcha̱xkon‑ná nga jè tìfikoa̱a Na̱'èn‑na̱. 18Kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿Kó tsòya‑ne 'én xi tsò‑la̱: “Ta chibaá na̱chrjein chija”? Mìkiì fìya‑ná koni s'ín chja̱. 19Jesús, ti̱k'e̱é kjòchi̱ya‑la̱ nga jñà xi̱ta̱‑la̱ mejèn‑la̱ sko̱nangui‑la̱ kó tsòya‑ne 'én xi kiìchja̱. K'e̱é kitsò‑la̱: ―¿A titsa̱chjinanguií‑la xinguio̱o kó tsòya‑ne koni s'ín kàxan‑nò: Tà chibaá na̱chrjein chija‑la̱ nga mì ti̱ kiì jcha̱xkon‑ná, xi ko̱ma jò jàn na̱chrjein ìjngoò k'a jcha̱xkon‑ná? 20Nguì o̱kixi̱í xi xan‑nò, jñò, ba s'e̱‑la̱ ini̱ma̱‑nò, jchìhindáya‑nò, ta̱nga jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde tsjaá s'e̱‑la̱ ini̱ma̱‑la̱. Jñò, na̱s'ín ba s'e̱‑nò, jè kjoa̱ ba‑nò, nga ko̱ma i̱skan, kjoa̱ tsjaá ko̱ma‑ne. 21Jngoò chjo̱ón, k'e̱ nga chóya na̱chrjein‑la̱ nga 'beé ki'ndí, tse kjo̱'in síkjeiín. Ta̱nga k'e̱ nga jye ts'iìn jè ki'ndí, mì ti̱ kiì síkítsjeèn‑ne kjo̱'in xi kasíkjeiín jè chjo̱ón. Ta̱ sa̱á tà kjo̱tsjaá s'e̱‑la̱ nga jngoò xi̱ta̱ kats'iìn i̱ i̱sò'nde. 22O̱kixi̱‑né i̱t'aà tsa̱jòn, i̱'ndei̱, ba tjín‑nò, ta̱nga ko̱ma i̱skan, k'e̱ nga skoexkon ìjngoò k'a‑nò, k'e̱‑né nga 'ñó tsja ko̱ma‑la̱ ini̱ma̱‑nò. Jè kjo̱tsja‑nò ni̱yá xi kjoa̱áxìn‑nò. 23’K'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein nga jcha̱xkon ìjngoò k'a‑ná, ni̱mé xi chji̱nangui‑ná. O̱kixi̱í xi xan‑nò, ni̱ta̱ mé xi si̱jé‑là Na̱'èn‑na̱ xi i̱t'aà ts'a̱n, tsjá‑nò. 24Skanda i̱'ndei̱, ni̱ sà mé xi nìjé xi i̱t'aà ts'a̱n; ti̱jé, tjoé‑nò, mé‑ne nga ni̱mé xi chijat'aà‑la̱ kjo̱tsja xi tíjiìn ini̱ma̱‑nò. 25’'Én xi tìchjàko̱‑nò, tà kjoa̱ mangásòn‑né tìsìkjeén. Ta̱nga ki̱jchò na̱chrjein k'e̱ nga mì ti̱ kiì kjoa̱ mangásòn kichjàko̱‑nò. Kèno̱jmí kixi̱í‑nò i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑na̱. 26Na̱chrjein jè, jñò, i̱t'aà ts'a̱án si̱jét'aà‑là Na̱'èn‑na̱. 'A̱n, mì ti̱ kiì kìtsi'bà‑tjì‑nò xi i̱t'aà tsa̱jòn, 27nga jè sobà Na̱'èn‑na̱ matsjakeè‑nò. Koií matsjakeè‑nò nga jñò, ti̱koa̱á matsjacha‑ná ko̱ mokjeiín‑nò nga i̱t'aà ts'e̱ Nainá inchrobà‑na. 28Ya̱á itjokàt'aà‑la̱ Nainá nga inchrobà i̱ i̱sò'nde. I̱'ndei̱ siìkíjna‑ná i̱sò'nde, tìfiko̱ó ìjngoò k'a‑na̱ Na̱'èn‑na̱. 29Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ kitsò‑la̱: ―I̱'ndei̱, tinokjoà kixi̱‑né, ni̱mé kjoa̱ mangásòn tìnìkjiín. 30I̱'ndei̱, jyeé 'ya‑je̱n nga ji̱ machi̱ya yijeé‑lè ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. Mìkiì mochjeén tsà yá xi sko̱nangui‑lè. K'oa̱á ma‑ne nga mokjeiín‑naje̱n nga i̱t'aà ts'e̱ Nainá inchrobà‑ne. 31Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―I̱'ndei̱, ¿a mokjeiín‑nò? 32Jyeé kjo̱meè bijchó hora, ti̱jè‑ne hora jè, jñò, tsjohoba‑nò nga jngoò ìjngoò; onguí‑nò ni'ya‑nò; ta̱jngoò si̱kíjna‑ná. Ta̱nga mìtsà ta̱jngoò tìjna̱a, jè tíjnako̱‑na Na̱'èn‑na̱. 33K'oa̱á s'ín tìchjàko̱‑nò mé‑ne i̱t'aà ts'a̱n s'e̱‑nò kjoa̱'nchán. Koa̱ i̱ i̱sò'nde kjo̱'iín s'e̱‑nò, ta̱nga 'ñó t'è‑là takòn. 'A̱n, jyeé kisìkijne‑la̱ jñà kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\