San Juan 17

1Jesús, k'e̱ nga jye k'oa̱s'ín kiìchja̱, kiskoòtsejèn ngajmiì, kitsò: ―Na̱'èn, jyeé ijchò hora‑la̱, jeya ti̱kíjni Ki'ndí‑lè, mé‑ne jè Ki'ndí‑lè ti̱koa̱ ngaji̱, jeya si̱ìkíjna‑lè, 2koni s'ín kits'iì‑la̱ kjo̱tíxoma Ki'ndí‑lè i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì xi̱ta̱ nga tjí'nde‑la̱ nga tsjaà‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi ji̱ kits'iì‑la̱. 3Jè kjoa̱binachon xi tjín ni̱ta̱ kjé‑ne, jè‑né nga skoe̱xkon‑lè, nga ta ji̱ ta̱jngoò‑né xi kixi̱ kjoa̱ nga Nainá 'mì‑lè, ti̱koa̱ skoe̱xkon Jesucristo xi Ki'ndí‑lè xi xó ji̱ kinìkasén‑ne. 4’'A̱n, jeya kisìkíjna‑lè i̱ i̱sò'nde, nga jyeé kisìjngoaà xá xi ji̱ kinìnga̱tsja‑ná. 5Na̱'èn, i̱'ndei̱, k'oa̱s'ín jeya ti̱kíjna‑ná nga nguixkoiìn koni tjín kjoa̱ jeya xi kis'e‑na̱ nga tsohóti̱jnat'aà‑lè k'e̱ nga ti̱kj'eè sindaà i̱sò'nde. 6’Jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde xi xó ji̱ kichjaàjiìn‑ne nga 'a̱n kinìnga̱tsja‑ná, jyeé tsibeno̱jmí‑la̱ i̱t'aà tsi̱ji. Xi̱ta̱ tsi̱ji‑né, nga ji̱ kits'iì‑ná, ko̱ nchisíkitasòn‑né koni tsò 'én‑lè. 7Jñà xi̱ta̱ koi, i̱'ndei̱, jyeé beè nga ngats'iì kjoa̱ xi 'a̱n kits'iì‑ná, i̱t'aà tsi̱ji nchrobá‑ne. 8'A̱n, tsibeno̱jmí‑la̱ jñà 'én xi ji̱ kits'iì‑ná; jñà xi̱ta̱ koi, jahas'en‑jiìn‑la̱; jyeé kijtseè nga kixi̱ kjoa̱ nga i̱t'aà tsi̱jií inchrobà‑na̱. Mokjeiín‑la̱ nga ji̱ kinìkasén‑ná. 9’Jñà xi̱ta̱ koi, bìtsi'batjià. Mìtsà jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde bìtsi'batjià; tà jñà‑né xi ji̱ kits'iì‑ná, nga̱ xi̱ta̱ tsi̱ji‑né. 10Ngats'iì xi̱ta̱ xi ts'a̱n, ti̱koa̱ tsi̱ji‑né, koa̱ jñà xi̱ta̱ xi tsi̱ji, ti̱koa̱á ts'a̱n‑ná. I̱t'aà ts'e̱é xi̱ta̱ koi, nga jeya óti̱jna. 11’'A̱n, mì ti̱ kiì tse kóti̱jna‑na̱ i̱ i̱sò'nde; ta̱nga jñà xi̱ta̱ koi, i̱í kítsa̱jna i̱sò'nde. 'A̱n, ya̱á tìfikon‑lè nga ya̱ kóti̱jnako̱‑lè. Na̱'èn tsjeè, ndaà ti̱kindi̱i xi̱ta̱ koi nga ko̱ nga'ñó‑lè, ti̱jè‑ne nga'ñó xi ji̱ kits'iì‑ná mé‑ne nga ndaà kítsa̱jnajtín‑ne koni jñá ndaà titsa̱jnakjoaá ngaji̱ ko̱ 'a̱n. 12K'e̱ nga tsohóti̱jnakoa̱a i̱ i̱sò'nde, ndaà kisìkinda̱a nga ko̱ nga'ñó‑lè, ti̱jè‑ne nga'ñó xi ji̱ kits'iì‑ná. Ni̱jngoò xi kichijà, tà jé kichijà jè xi k'oa̱s'ín tjínè‑la̱ nga k'oa̱s'ín ko̱mat'in, mé‑ne ki̱tasòn‑ne koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑lè. 13’Ta̱nga i̱'ndei̱ ya̱á tìfikon‑lè ñánda tijni. Jñà 'én xi tìchjà k'e̱ nga tákó i̱ tìjna̱a i̱sò'nde, koi‑né nga 'ñó ndaà kàtasijiìn ini̱ma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱‑na̱, jè kjo̱tsja xi tíjiìn ts'a̱n. 14'A̱n, jyeé tsibeno̱jmí‑la̱ 'én‑lè jñà xi̱ta̱‑na̱; ta̱nga jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde síjtikeè‑né, koií‑né nga mìtsà ti̱ xi̱ta̱ ts'e̱ i̱sò'nde‑ne, ti̱koa̱á 'a̱n, mìtsà ti̱ i̱ i̱sò'nde chjà‑na. 15Mìtsà xan‑lè nga chja̱àxìn i̱ i̱sò'nde, tà jè‑né xi xan‑lè nga ti̱kindi̱i i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í. 16Koni 'a̱n mìtsà i̱ i̱sò'nde chjà‑na, ti̱koa̱á jñà xi̱ta̱‑na̱ mìtsà ti̱ i̱‑ne i̱sò'nde chja̱‑ne. 17I̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ kixi̱‑lè, tsjeè ti̱kítsa̱jni nga nguì xi̱ta̱ tsi̱ji kàtama; nga jñà 'én‑lè, nguì kjoa̱ kixi̱‑né. 18Ji̱, koni s'ín kinìkasén‑ná i̱ i̱sò'nde, 'a̱n, k'oa̱á ti̱s'ín sìkasén jñà xi̱ta̱‑na̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde. 19Xi kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱‑na̱, 'a̱n, jyeé tsjeè tìsìnga̱tsja‑lè yijo‑na̱ mé‑ne jñà xi̱ta̱‑na̱ ti̱koa̱ tsjeè si̱ìnga̱tsja‑lè yijo‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ kixi̱‑lè. 20’Mìtsà tà jñà bìtsi'batjià jñà xi̱ta̱ ts'a̱n; ti̱koa̱á bìtsi'batjì‑ná jñà xi̱ta̱ xi i̱skan ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n k'e̱ nga kji̱'nchré 'én‑na̱ xi ke̱èno̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱‑na̱, 21mé‑ne ngats'iì jñà xi̱ta̱ koi, tà jngoò ko̱ma‑ne, koni jñá nga jngoò ma‑ná koni s'ín tijnako̱‑ná ngaji̱ Na̱'èn, ti̱koa̱ 'a̱n tìjna̱ko̱‑lè. Jñà xi̱ta̱ koi, ti̱koa̱ kàtìtsa̱jnako̱‑ná mé‑ne jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde ko̱kjeiín‑la̱ nga ji̱ kinìkasén‑ná. 22Jè kjoa̱jeya xi ji̱ kits'iì‑ná, 'a̱n, k'oa̱á ti̱s'ín kitsjaà‑la̱ jñà xi̱ta̱‑na̱ mé‑ne nga tà jngoò ko̱ma‑ne koni jñá nga tà jngoò ma‑ná. 23'A̱n tìjna̱koa̱a jñà xi̱ta̱‑na̱ ko̱ ji̱ tijnako̱‑ná, mé‑ne nga nguì jngoò ko̱ma‑ne. K'oa̱á s'ín skoe̱‑ne jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde nga ji̱ kinìkasén‑ná ko̱ ti̱koa̱ skoe̱ nga matsjachi jñà xi̱ta̱‑na̱ koni s'ín matsjacha‑ná 'a̱n. 24’Na̱'èn, koií xi mejèn‑na nga jñà xi̱ta̱ xi ji̱ kits'iì‑ná ya̱ kítsa̱jnako̱‑na ñánda kóti̱jna, mé‑ne nga skoe̱‑ne kjoa̱ jeya‑na̱ xi ji̱ kits'iì‑ná nga ti̱koa̱ matsjacha‑ná skanda k'e̱ nga ti̱kj'eè sindaà i̱sò'nde. 25Na̱'èn xi xi̱ta̱ kixi̱ 'mì‑lè, jñà xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, mìkiì beèxkon‑lè, ta̱nga 'a̱n, beèxkoòn‑lè. Ti̱koa̱ jñà xi̱ta̱ xi ji̱ kits'iì‑ná jye kisijiìn‑la̱ nga ji̱ kinìkasén‑ná. 26Jñà xi̱ta̱‑na̱ jyeé tsibeno̱jmí yije‑la̱ i̱t'aà tsi̱ji; tákó sa̱á kèno̱jmí ìsa̱‑la̱ mé‑ne jè kjoa̱tjòcha xi tjín‑lè i̱t'aà ts'a̱n, ti̱koa̱ s'e̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi, koa̱ 'a̱n sobà kóti̱jnajñaà ini̱ma̱‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\