San Juan 18

1Jesús k'e̱ nga jye o̱kitsò, i̱kjoàn itjo, kiìko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ján xijngoaà xa̱jngá nandá xi 'mì Cedrón. Ya̱ kijna jngoò i̱'nde ñánda kjìn ska̱ya tsojmì títje̱; ya̱á jahas'en‑jiìn Jesús ko̱ xi̱ta̱‑la̱. 2Judas, xi̱ta̱ xi si̱ìnga̱tsja Jesús i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑la̱, jyeé beèxkon i̱'nde jè, nga Jesús, kjìn k'a ya̱ chixoñako̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ya̱ i̱'nde jè. 3Judas, kjìn soldado ijchòko̱, tji̱ko̱ xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱ngo̱ xi jñà kisìkasén xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ fariseo; 'ya ni'ín linterna, 'ya ki̱cha̱ ndojò, 'ya ni'ín nicha. 4Jesús, nga jyeé tíjiìn yije‑la̱ kjoa̱ xi ko̱mat'in, ni̱to̱ón itjo, kitsò‑la̱: ―¿Yá xi binchaàtsjioò? 5Xi̱ta̱ koi, kitsò: ―Jè Jesús xi Nazaret i̱'nde‑la̱. Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n‑ná. Judas, xi̱ta̱ xi tísínga̱tsja Jesús, ti̱koa̱á ya̱ tsóbajiìn‑la̱. 6K'e̱ nga kitsò Jesús: “'A̱n‑ná”, xi̱ta̱ koi, kiì‑ne íts'i̱n, chixòt'aà nangui. 7Jesús, ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿Yá xi binchaàtsjioò? Xi̱ta̱ koi kitsò: ―Jè Jesús xi Nazaret i̱'nde‑la̱. 8Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Jyeé, k'oa̱ tìxan‑nò, 'a̱n‑ná. Tsà 'a̱n binchaàtsji‑ná, tjiì'nde‑là jñà xi̱ta̱‑na̱ xi i'nga nga kàtjì‑ne. 9K'e̱ nga o̱kitsò Jesús, koií tsitasòn 'én xi jè kiìchja̱ k'e̱ nga kitsò: “Na̱'èn, xi̱ta̱ xi ji̱ kits'iì‑ná, ni̱jngoò kichijà.” 10Jè Simón Pedro, 'ya jngoò ki̱cha̱ ndojò; tsachrje; tsajà‑la̱ xi̱ta̱ xi 'mì Malco, xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ no̱'miì ítjòn; tsatet'aà líká kixi̱‑la̱. 11Jesús kitsò‑la̱ jè Simón Pedro: ―Ti̱kájnatjò‑ne ki̱cha̱ ndojò‑lè. Tjaya‑ne chrjoa̱‑la̱. Jè kjoa̱ ts'e̱ kjo̱'in xi tsjá‑na̱ Na̱'èn‑na̱ koni s'ín mejèn‑la̱, ¿a mìtsà tjínè‑la̱ nga siìkitasoàn? 12Jñà xi̱ta̱ soldado ko̱ soldado ítjòn ko̱ xi̱ta̱ judío xi síkinda̱ i̱ngo̱ ítjòn, kitsobà'ñó Jesús, i̱kjoàn chinchá na'ñó. 13Ítjòn kiìko̱ ján ñánda tíjna ni'ya‑la̱ Anás, nga̱ níxáya‑la̱ ma jè Caifás xi no̱'miì ítjòn tíjna nó jè. 14Jè Caifás xi o̱kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío nga kitsò‑la̱: Mochjeén‑né nga tà jngoò xi̱ta̱ kàtiyaàtjì‑la̱ na̱xa̱ndá. 15Simón Pedro tji̱ngui‑la̱ Jesús ko̱ ìjngoò sa̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, jè xi beèxkon jè no̱'miì ítjòn, jahas'en‑ko̱ Jesús ya̱ ndi̱tsin ni'ya‑la̱ no̱'miì ítjòn. 16Ta̱nga jè Pedro, ján kiskoòñà ndi̱tsiaán; ya̱á tsibìjna xotjoa̱‑la̱ ni'ya. Jè xi̱ta̱‑la̱ Jesús xi ìjngoò, k'e̱é itjo ìjngoò k'a, kiìchja̱‑la̱ jè chjo̱ón xi síkinda̱ xotjoa̱‑la̱ ni'ya, i̱kjoàn kisìkas'en Pedro. 17Jè chjo̱ón xi síkinda̱ xotjoa̱‑la̱ ni'ya, kitsò‑la̱ Pedro: ―Ngaji̱, ¿a mìtsà ti̱koa̱ ya̱ chìta'yàt'aà‑la̱ xi̱ta̱ jè? Jè Pedro, kitsò: ―Majìn. 18Jñà xi̱ta̱ chi̱'nda ko̱ xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱ngo̱ nchat'aà‑la̱ ni'ín xi jñà tsibítse nga nchisíhiso‑la̱ yijo‑la̱ nga 'ñó 'nchán tíma. Jè Pedro ti̱koa̱ ya̱ síjna nga tísíhiso‑la̱ yijo‑la̱. 19Jè no̱'miì ítjòn tsibíts'ia̱ nga kiskònangui‑la̱ Jesús i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ko̱ i̱t'aà ts'e̱ 'én xi okóya. 20Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n, kichjàjiìn osen‑la̱ xi̱ta̱ nga tíjtsa i̱sò'nde. Kjit'aà na̱chrjein tsakoòya ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga ko̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn ñánda bixoña yije xi̱ta̱ judío. Ni̱mé 'én xi tìchjà 'ma. 21¿Mé‑ne 'a̱n chjinangui‑ná? Jñà chji̱nangui‑la̱ xi̱ta̱ xi kiì'nchré‑na, mé 'én xi tsakoòya‑la̱. Jñà xi̱ta̱ koi, ndaà tíjiìn‑la̱ kó kixan‑la̱. 22K'e̱ nga jye o̱kitsò Jesús, jngoò xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱ngo̱ ítjòn síjnat'aà chrañà‑la̱, kisìjts'iìn‑t'aà kjín Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne ko̱tsò‑ne 'én xi nokjoàkoi̱i no̱'miì ítjòn? 23Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Tsà ch'o tsò 'én xi tìchjà, koa̱tìn‑ná, kó xán. Ta̱nga tsà ndaà tsò 'én xi tìchjà, ¿mé‑ne ti'bé‑ná? 24Nga k'oa̱s'ín tjít'aà'ñó Jesús, jè Anás kisìkasén ñánda tíjna jè Caifás jè xi no̱'miì ítjòn tíjna koi na̱chrjein. 25Jè Pedro ya̱ síjnat'aà‑la̱ ni'ín nga tísíhiso‑la̱ yijo‑la̱; jñà xi̱ta̱ koi kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, ¿a mìtsà ti̱koa̱ ya̱ chìta'yàt'aà‑la̱ xi̱ta̱ jè? Jè Simón Pedro tsibìjna'ma, kitsò: ―Majìn, mì ya̱á kota'yàt'aà‑la̱. 26I̱kjoàn kiskònangui ìjngoò‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ no̱'miì ítjòn; xíkjín ma xi̱ta̱ xi jè Pedro tsatet'aà líká‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, ya̱á kijtseèxkon‑lè ko̱ Jesús ya̱ i̱'nde ñánda tjín tsojmì tjè. 27Jè Pedro, ìjngoò k'a tsibìjna'mat'in Jesús, i̱kjoàn ni̱to̱ón kiskindàya kóxtí. 28Kiìko̱‑ne Jesús ya̱ ni'ya‑la̱ Caifás skanda ján ni'ya osen ts'e̱ xi̱ta̱xá ítjòn ts'e̱ Roma. Nga jye tís'e i̱sén, jñà xi̱ta̱ judío mìkiì jahas'en ni'ya osen koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ nga majìn‑la̱ nga si̱ìkits'ón yijo‑la̱ mé‑ne ko̱ma ko̱kje̱n‑ne s'eí paxko̱. 29K'oa̱á komà‑ne nga itjo ni'ya osen jè Pilato, kiskònangui‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi, kitsò‑la̱: ―¿Mé kjoa̱ xi ongui‑nò xi̱ta̱ jè? 30Jñà xi̱ta̱ judío kitsò: ―Tsà nìmé jé tjín‑la̱, mì‑la ji̱ titsa̱nìnga̱tsja‑lèje̱n. 31K'e̱é kitsò Pilato: ―Tanguíko̱o, jñò tìndaàjiìn‑là koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑nò. Jñà xi̱ta̱ judío kitsò: ―Ngaje̱n mìkiì tjí'nde‑naje̱n nga ta̱xki̱ si̱k'en jngoò‑je̱n xi̱ta̱. 32K'oa̱s'ín komà‑ne nga tsitasòn 'én xi kitsò Jesús k'e̱ nga tsibéno̱jmí kós'ín ko̱mat'in k'e̱ nga ki̱yá. 33Pilato, ìjngoò k'a jahas'en ni'ya osen, kiìchja̱‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿A ji̱‑né xi 'mì‑lè xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío? 34Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿A tà kjo̱hítsjeèn tsi̱ji‑né nga k'oa̱ tisi, a xi kj'ei̱í xi̱ta̱á o̱kitsò‑lè i̱t'aà ts'a̱n? 35Pilato kitsò: ―'A̱n, mìtsà xi̱ta̱ judío‑ná. Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑lè ko̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì, jñà xi kòfì sínga̱tsja‑na̱ i̱t'aà tsi̱ji. ¿Mé kjoa̱ xi chinchaàtsji? 36Kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Mìtsà i̱ i̱sò'nde tjínè‑na nga kotiìxoma. Tsà k'oa̱á‑la s'ín tjín jñà xi̱ta̱‑na̱ ko̱si̱ko̱‑na nga mì ya̱ ko̱nga̱tsja ts'e̱ xi̱ta̱ judío. Ta̱nga mìtsà i̱ kotiìxoma. 37Pilato, ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, ¿a xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑lè? Kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Ngaji̱í xi o̱si nga xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑na. Koií xá kits'iìn‑na ko̱ koií xá j'i̱‑na i̱ i̱sò'nde, mé‑ne nga kèno̱jmiá i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ kixi̱. Ngats'iì xi fìt'aà‑la̱ kjoa̱ kixi̱, 'nchré 'én‑na̱. 38Pilato kiskònangui, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑né xi 'mì‑la̱ kjoa̱kixi̱? K'e̱ nga jye kiskònangui Pilato, ìjngoò k'a itjo ni'ya osen. Kiìkon xi̱ta̱ judío, kitsò‑la̱: ―Xi̱ta̱ jè, nìmé jé xi sakót'aà‑na i̱t'aà ts'e̱. 39Jñò, k'oa̱á s'ín tjín kjo̱tíxoma‑nò k'e̱ nga bitjo s'eí Paxko̱: bìjnandei̱í jngoò xi̱ta̱ xi nda̱yá títsa̱jna. ¿A mejèn‑nò nga kàtìjnandei̱í jè Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío? 40Ìjngoò k'a 'ñó jchán kiìchja̱ kóho̱tjín xi̱ta̱ judío, kitsò: ―Majìn, jè Jesús, mìkiì kíjnandei̱í, jè Barrabás kíjnandei̱í. Ta̱nga jè Barrabás xi̱ta̱ chijé‑né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\