San Juan 19

1Pilato kitsjaà‑la̱ o̱kixi̱ jñà xi̱ta̱ soldado nga tsajá‑la̱ Jesús. 2Jñà soldado tsibíndaà jngoò corona na'yá, tsibí'a sko̱ Jesús, i̱kjoàn kisìkákjá jngoò nikje sko. 3Kitsò‑la̱: ―A ta k'oa̱á ndaà‑ne ji̱ xi xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío 'mì‑lè. I̱kjoàn kisìjts'iìn‑t'aà kjín. 4Pilato itjoko̱ ìjngoò k'a ya̱ ndi̱tsin, kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá: ―Chítsejèn‑là, i̱ j'iìko̱ ìjngoò k'a‑nò mé‑ne nga jcha̱‑nò nga nìmé jé sakót'aà‑na i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jè. 5Itjo Jesús, tjí'a corona na'yá sko̱; íkjá nikje xi sko kjoàn; Pilato kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá: ―I̱ síjna xi̱ta̱ jè. 6K'e̱ nga kijtseèxkon jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ jñà xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱ngo̱, tsibíts'ia̱ nga 'ñó jchán kiìchja̱, kitsò: ―¡Tjat'aà krò! ¡Tjat'aà krò! K'e̱é kitsò jè Pilato: ―Jñò, sobà tanguíko̱o nga tjat'aà krò. 'A̱n, nìmé jé xi sakót'aà‑na i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jè. 7Kiìchja̱ jñà xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ judío, kitsò‑la̱ Pilato: ―Ngaje̱n, tjín jngoò‑naje̱n kjo̱tíxoma; k'oa̱á s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma tsa̱je̱n: Xi̱ta̱ jè, mochjeén‑né nga ki̱yá, koií kjoa̱‑la̱ nga Ki'ndí‑la̱ Nainá tsò‑la̱ yijo‑la̱. 8Pilato, k'e̱ nga kiì'nchré 'én koi, ìsa̱á 'ñó ndaà kitsakjòn. 9Pilato, jahas'en ìjngoò k'a ni'ya osen, kitsò‑la̱ Jesús: ―¿Ñánda‑ne i̱'nde‑lè? Ta̱nga Jesús, mìkiì kiìchja̱‑la̱. 10Pilato kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne mì nokjoà‑ná? ¿A mì 'ya‑jèn? 'A̱n, tjí'ndeé‑na nga kot'aà‑lè krò, ti̱koa̱ tjí'ndeé‑na nga siìkíjnandei̱í‑lè. 11Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Ni̱mé‑la xi tjí'nde‑lè i̱t'aà ts'a̱n tsà mìtsà Nainá kitsjaà‑lè. Jè xi̱ta̱ xi sínga̱tsja‑na i̱t'aà tsi̱ji, ìsa̱á tse jé tjín‑la̱ mì k'oa̱‑ne koni ji̱. 12Ti̱jè‑ne hora, jè Pilato mejèn‑la̱ si̱ìkíjnandei̱í Jesús ta̱nga jñà xi̱ta̱ judío ìsa̱á 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―Xi̱ta̱ jè, tsà si̱kíjnandei̱í‑ne, mìtsà amigo tsi̱ji ma César xi xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ts'e̱ Roma. Ni̱ta̱ yá‑ne xi xi̱ta̱xá ítjòn tsò‑la̱ yijo‑la̱, kondra̱ ts'e̱é César. 13Pilato, k'e̱ nga kiì'nchré 'én koi, kiìko̱ Jesús ján ndi̱tsiaán; tsibìjnasòn íxi̱le̱‑la̱ ya̱ i̱'nde ñánda 'mì I̱sòn Chrjó Nda̱jo̱; Gabatá 'mì nga 'én hebreo. 14Ta̱ jngoò na̱chrjein chija‑la̱ ts'e̱ s'eí Paxko̱; jyeé kjo̱meè bijchó nchisen. Pilato, kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío: ―¡I̱ síjna xi̱ta̱xá ítjòn‑nò! 15Jñà xi̱ta̱ judío 'ñó jchán kiìchja̱ kitsò: ―¡Kàtabiyaà! ¡Kàtabiyaà! ¡Tjat'aà krò! Pilato kitsò‑la̱: ―Xi̱ta̱xá ítjòn‑nò, ¿a krò kót'aà? Jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì, kiìchja̱ kitsò: ―Ngaje̱n, tsjìn‑naje̱n xi̱ta̱xá ítjòn xi kj'ei̱í, tà jè ta̱ jngoò César. 16Pilato kisìnga̱tsja nga kàtát'aà krò. Jñà xi̱ta̱ koi kiìko̱ Jesús. 17Jesús itjo, 'yajen krò‑la̱; ya̱á kiìko̱ ya̱ i̱'nde ñánda 'mì I̱'nde Sko̱ Mik'en, xi 'én hebreo Gólgota 'mì. 18K'e̱ nga ijchòko̱ i̱'nde jè, tsohót'aà krò, ko̱ nguì jò xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, íjngó íjngó kisinchaàt'aà‑la̱ nga ngobà ngobà. Jè Jesús kìsasíjna jngoò osen‑la̱. 19Pilato kiskiì 'én xi tsohót'aà sko̱ krò xi tsò: “Jesús xi Nazaret i̱'nde‑la̱, Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío.” 20Jñà 'én koi, kjìn xi̱ta̱ judío tsibíxke̱jiìn; nga̱ ya̱ i̱'nde ñánda kisit'aà krò Jesús, ya̱á chrañàt'aà‑la̱ na̱xa̱ndá. 'Én hebreo tjít'aà ko̱ 'én griego, ko̱ 'én latín. 21Jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ts'e̱ xi̱ta̱ judío, kitsò‑la̱ jè Pilato: ―Kì k'oa̱á s'ín chjiì xi tsò: “Xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío.” K'oa̱á s'ín chjí xi tsò: “Xi̱ta̱ jè, k'oa̱á tsò nga jè‑né xi xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío.” 22Kiìchja̱ Pilato kitsò: ―Koni s'ín jye kàkjiaà, k'oa̱á s'ín kàtìjna. 23Jñà soldado k'e̱ nga jye tsohót'aà krò Jesús, tsibíxkó nikje‑la̱; ñijòn ya kis'iìn. Íjngó íjngó ya kitsjaà‑la̱ xíkjín. Ti̱koa̱ kiskoé jè nikje ndojò‑la̱ xi x'ió kji, mìkiì kitjahaña, tà kijna ndojò‑né. 24Kitsò‑la̱ xíkjín: ―Mìkiì si̱xajndá; tà si̱skáko̱‑ná yá ts'e̱ ko̱ma. Jè kjoa̱ koi k'oa̱á s'ín tsitasòn koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Nikje‑na̱ kisìka'bí‑la̱ xíkjín; jè nikje ndojò‑na̱ tà kisìskáko̱‑né. Jñà soldado, k'oa̱á kis'iìn. 25Ya̱á nchat'aà chrañà‑la̱ krò nea̱‑la̱ Jesús ko̱ ndichja ko̱ María chjo̱ón‑la̱ Cleofas ko̱ María Magdalena. 26Jesús, k'e̱ nga kijtseèxkon nea̱‑la̱ ko̱ jè xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ xi 'ñó matsjakeè, kitsò‑la̱ nea̱‑la̱: ―Chjo̱ón, ya̱ síjna ki'ndí‑lè. 27I̱kjoàn kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ xi 'ñó matsjakeè: ―Ya̱ síjna nea̱‑lè. Skanda ti̱k'e̱‑ne jè xi̱ta̱ jè kiskoétjò jè nea̱‑la̱ ya̱ ni'ya‑la̱. 28Xi jye komà, Jesús kijtseè nga jye tsitasòn yije, kitsò: ―Xíndá‑na. K'oa̱á s'ín tsitasòn koni s'ín tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá. 29Ya̱á tíjna jngoò ti̱jí xi tjíya nandá vinagre. Kiskoé tsa̱nga̱, kisìka'nchi̱‑ne vinagre, i̱kjoàn tsibí'a jngoò yá, tsijmeé'a chrañà‑la̱ tso'ba Jesús. 30Jesús, k'e̱ nga jye kits'iì nandá vinagre, i̱kjoàn kitsò: ―Jyeé tsitasòn yije. Tsibíjnajteén sko̱, k'en. 31Tà jngoò na̱chrjein chija‑la̱ ts'e̱ s'eí Paxko̱; jñà xi̱ta̱ judío majìn‑la̱ nga ya̱ si̱tjo̱bát'aà krò yijo‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en jè na̱chrjein nìkjáya (koií kjoa̱‑la̱ nga 'ñó xkón jè s'eí Paxko̱). Tsibítsi'ba‑la̱ Pilato nga kàtatsjá o̱kixi̱ mé‑ne nga kàtakjàn‑ne nindaà chrjomí‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi tjo̱ót'aà krò, i̱kjoàn kàtakjínáje̱n‑t'aà krò. 32Kiì jñà soldado nga tsakján nindaà chrjomí‑la̱ jè xi síjna ítjòn; k'oa̱á ti̱ kisìko̱ jè xi ìjngoò xi ngásòn ta̱ña kisit'aà krò. 33Ta̱nga k'e̱ nga ijchò kinchat'aà‑la̱ Jesús, kijtseè nga jye k'en. Mìkiì tsakján nindaà chrjomí‑la̱. 34Ta̱nga jngoò soldado tsibísekjá ni̱si̱n‑la̱ jngoò ki̱cha̱ xi 'mì lanza. I̱kjoàn itjo jní ko̱ nandá. 35Jè xi kijtseè kjoa̱ koi, jè‑né xi tsjá 'én nga kixi̱ kjoa̱, ko̱ jè 'én xi tsjá, nguì 'én kixi̱‑né, ndaà tíjiìn‑la̱ nga 'én kixi̱í xi béno̱jmí, mé‑ne jñò ti̱koa̱ ko̱kjeiín‑nò. 36Kjoa̱ koi, k'oa̱á s'ín komà mé‑ne nga tsitasòn‑ne koni s'ín tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Ni̱jngoò nindaà‑la̱ ko̱kjàn.” 37Ti̱koa̱á tjít'aà‑né ñánda tsò: “Jè skótsejèn‑la̱ jè xi kiskíx'a̱kjá ni̱si̱n‑la̱.” 38K'e̱ nga jye komà kjoa̱ koi, José xi ya̱ na̱xa̱ndá Arimatea i̱'nde‑la̱, ti̱koa̱á jè xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús ta̱nga tà tsajmeè'ma‑né nga jñà tsakjón‑la̱ xi̱ta̱ judío. Tsibítsi'ba‑la̱ Pilato nga kàtatsjá'nde‑la̱ nga kji̱ko̱ yijo‑la̱ Jesús. Pilato kitsjaà'nde‑né. José kiskónáje̱n‑t'aà krò yijo‑la̱ Jesús, i̱kjoàn kiìko̱. 39Ti̱koa̱ ijchò Nicodemo, jè xi̱ta̱ xi ijchòkon jngoò k'a Jesús k'e̱ nga jñò. 'Ya chijo jne̱ xi tsjájiìn‑la̱ chijo xi 'mì mirra ko̱ áloe. Ma‑la̱ tsà katé kilo chijo xi 'ya. 40José ko̱ Nicodemo, kiìko̱ yijo‑la̱ Jesús. Kisìkájtéjno nikje xi tjín‑la̱ chijo xi ndaà jne̱ koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío k'e̱ nga sihijiìn mik'en. 41Ya̱ i̱'nde ñánda kisit'aà krò Jesús, tjín jngoò i̱'nde ñánda títje̱ tsojmì tjè; ya̱á ti̱x'á jngoò nga̱jo̱ i̱tsjó‑la̱ mik'en xi nguì xi̱tse̱, ñánda ni̱ saà jngoò mik'en sijnaya. 42Ya̱á kisìkájna yijo‑la̱ Jesús nga ìsa̱ chrañàt'aà nga jyeé tímats'ia̱ na̱chrjein nìkjáya ts'e̱ xi̱ta̱ judío, jè víspera‑la̱ s'eí Paxko̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\