San Juan 20

1Jè na̱chrjein nga tàts'en xomàna̱, jè María Magdalena 'ñó ta̱jñòya kiì, nga kiì katsejèn‑la̱ i̱tsjó ñánda kisìhijiìn Jesús; tákó jñò choòn k'e̱ nga kiì. K'e̱ nga ijchò, kijtseè nga jye kitjaàxìn nda̱jo̱ xi tíchjoàjto‑ne jè nga̱jo̱ i̱tsjó. 2K'e̱é tsangachikon, kiìkon ñánda tíjna Simón Pedro ko̱ xi̱ta̱ xi ìjngoò xi ti̱koa̱ ya̱ kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, jè xi 'ñó matsjakeè, kitsò‑la̱: ―Jñà xi̱ta̱, jyeé kiìko̱ jè Na̱'èn‑ná. Mìkiì 'yaá ñánda kisìkájna. 3Pedro ko̱ xi̱ta̱ xi ìjngoò xi ngásòn ya̱ kiskoòta'yàt'aà‑la̱ Jesús, kiì katsejèn‑la̱ jè nga̱jo̱ i̱tsjó. 4Ingajò xi̱ta̱ koi, 'ñó jchán tsangachikon, ta̱nga jè xi ìjngoò, ìsa̱á 'ñó tsangachikon mì k'oa̱á‑ne koni jè Pedro. Ìsa̱á ítjòn ijchò ya̱ nga̱jo̱ i̱tsjó‑la̱ Jesús. 5K'e̱ nga tsasìñia kiskoòtsejèn‑s'en nga̱jo̱, kijtseè nga tà jñà nikje‑la̱ kjioò, ta̱nga mìkiì jahas'en‑ngui ya̱ nga̱jo̱. 6I̱kjoàn ijchò tji̱ngui Simón Pedro, jè‑né xi jahas'en‑ngui nga̱jo̱ i̱tsjó, ti̱koa̱ kijtseè nga tà jñà nikje‑la̱ kjioò. 7Ti̱koa̱ kijtseè jè nikje xi kisìjtéjiìn sko̱ Jesús. Mìtsà ya̱ tsátijiìn‑la̱ nikje xi i'nga. Xìn kijna nga tíxkóya‑la̱. 8K'e̱é jahas'en‑ngui xi̱ta̱ xi ìjngoò, jè xi ijchò ítjòn; kijtseè kjoa̱ xi komà, kòkjeiín‑la̱. 9Kj'eè kiì ndaà machi̱ya‑la̱ nga k'oa̱s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga jè Jesús, k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga kjoa̱áya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà. 10Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, kiì‑ne ni'ya‑la̱. 11Ta̱nga jè María Magdalena, ya̱á tsibìjna ndi̱tsiaán nga tíkjindáyat'aà‑la̱ nga̱jo̱ i̱tsjó; k'e̱ nga tíkjindáya tsasìñia nga kiskoòtsejèn‑s'en jè nga̱jo̱ i̱tsjó‑la̱ Jesús. 12Kijtseè jò àkja̱le̱ xi nikje chroba íkjá. Jngoò tíjna ya̱ sko̱ ñánda kisijna yijo‑la̱ Jesús; jè xi ìjngoò ya̱ tíjnangui ndso̱ko̱. 13Jñà àkja̱le̱, kitsò‑la̱ María: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, ¿mé‑ne tìchìhindáya‑ne? Jè María kitsò: ―Koií tìkjindáya‑na, jyeé kiìko̱ xi̱ta̱ yijo‑la̱ Na̱'èn‑na̱; mìkiì be ñánda kisìkájna. 14María k'e̱ nga o̱kitsò, kisìkátji sko̱, kijtseè Jesús nga ya̱ síjna, ta̱nga mìkiì beè tsà jè‑né. 15Jesús kitsò‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, ¿mé‑ne chìhindáya‑ne? ¿Yá xi binchaàtsji? Jè María, k'oa̱á s'ín kisìkítsjeèn, maá‑la̱ tsà jè xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱'nde jè, kitsò‑la̱: ―Ji̱ na̱'èn, tsà ji̱ kiìkoi̱i, ko̱t'ìn‑ná ñánda kinìkájnei mé‑ne nga kíkjaá‑na. 16Jesús kiìchja̱‑la̱ kitsò‑la̱: ―¡María! Ko̱ jè María, kisìkátji, kitsò‑la̱: ―¡Raboni! ―'én hebreo xi tsòya‑ne: Maestro. 17Jesús, kitsò‑la̱: ―Kì 'a̱n nìko̱‑ná nga kj'eè kiì fì mijìn‑koa̱a jè Na̱'èn‑na̱. Ta̱nga t'in ti̱kí'nchré jñà 'ndsè, ko̱t'ìn‑la̱ nga jye tìfikoa̱a jè Na̱'èn‑na̱ jè xi ti̱koa̱ Na̱'èn‑nò ma, jè xi Nainá xan‑la̱, xi ti̱koa̱ Nainá 'mì‑là. 18María Magdalena kiì kisìkí'nchré jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús nga jye kijtseèxkon Jesús, ti̱koa̱ tsibéno̱jmí‑la̱ 'én xi kiìchja̱ Jesús. 19K'e̱ nga jye kòjñò, ti̱jè‑ne na̱chrjein nga tàts'en xomàna̱, jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús tíchjoàjto‑la̱ xotjoa̱‑la̱ ni'ya ñánda chixoña nga jñà tsakjón‑la̱ xi̱ta̱ judío. Jesús jahas'en ni'ya, tsasìjnajiìn osen‑la̱ xi̱ta̱‑la̱, kisìhixat'aà, kitsò‑la̱: ―¿A ta k'oa̱á ndaà‑ne? Kàtas'e‑nó kjoa̱'nchán. 20K'e̱ nga jye o̱kitsò‑la̱, tsakó‑la̱ tsja ko̱ nindaà ni̱si̱n‑la̱. Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ 'ñó tsja kis'e‑la̱ k'e̱ nga kijtseè Jesús. 21Jesús, ìjngoò k'a kitsò‑la̱: ―Jñò, kàtas'e‑nò kjoa̱'nchán. Koni s'ín kisìkasén‑na Na̱'èn‑na̱, jñò, k'oa̱á ti̱s'ín siìkasén‑nò. 22K'e̱ nga jye o̱kitsò, i̱kjoàn kiskìnomájno, kitsò‑la̱: ―Chjoé jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 23Jñà xi̱ta̱ xi jñò si̱jchàat'aà‑là jé‑la̱, jcha̱t'aà‑la̱, jñá xi jñò mìkiì si̱jchàat'aà‑là jé‑la̱, k'oa̱á s'ín kítsa̱jna nga mìkiì jcha̱t'aà‑la̱. 24Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús xi tejò ma‑ne, jngoò xi 'mì Tomás, xi ti̱koa̱ Dídimo tsò‑la̱ ['én xi tsòya‑ne: Ti'ño̱], mìkiì ya̱ tíjna k'e̱ nga ijchò Jesús. 25Jñà xi̱ta̱ xi i'nga xi ti̱koa̱ ya̱ kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱ Tomás: ―Kà'ya‑náje̱n Na̱'èn‑ná Jesús. Tomás kitsò: ―Tsà mìkiì skoeè tsja ñánda kisinchaàs'en xó, ko̱ tsà mìkiì skinìs'en na̱jmá ndsa̱a ñánda kitáx'a̱, ko̱ tsà mìkiì skinìs'en ndsa̱a ya̱ ni̱si̱n‑la̱, mìkiì ko̱kjeiín‑na. 26Xi jye komà jiìn na̱chrjein, jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús ìjngoò k'a ya̱ títsa̱jna; jyeé ya̱ tíjna‑ne Tomás; ta̱nga jè xotjoa̱ ni'ya tíchjoàjto‑né. Ijchò Jesús, tsasíjnajiìn osen‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jñò, kàtas'e‑nò kjoa̱'nchán. 27Jesús, i̱kjoàn kitsò‑la̱ Tomás: ―Chi̱nìs'in na̱jnóndsei̱i i̱jndé, chítsejèn‑la̱ ndsa̱a. Nchrobákoi̱i ndsei̱i, chi̱nìs'in ni̱si̱n‑na̱. Kì k'oa̱á s'ín mìkiì mokjeiín‑lè. Kàtakjeiín‑lè. 28K'e̱é kiìchja̱ Tomás, kitsò: ―¡Ji̱ xi Na̱'èn xan‑lè ko̱ xi Nainá xan‑lè! 29Jesús kitsò‑la̱: ―Ngaji̱ Tomás, koií kjoa̱‑la̱ mokjeiín‑lè nga kà'ya‑ná. ¡Mé tà ndaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ na̱s'ín mìkiì beèxkon‑na! 30Ta̱xki̱ kjìn jchán kjo̱xkón kis'iìn ìsa̱ Jesús nga nguixko̱n xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ xi mìkiì tjít'aà xo̱jo̱n jè. 31Tà jñà 'én koi k'oa̱s'ín kitjei mé‑ne nga ko̱kjeiín‑nò nga Jesús, jè xi Cristo, [jè xi xó kinìkasén‑ne] xi Ki'ndí‑la̱ Nainá. Ko̱ mé‑ne k'e̱ nga ko̱kjeiín‑nò s'e̱é‑nò kjoa̱binachon xi i̱t'aà ts'e̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\